De stellingen over natuur en landschap zijn voorgelegd aan de Zuid-Hollandse politieke partijen met het verzoek om per stelling het standpunt aan te geven. Klik op de stelling voor een toelichting van de stelling en bekijk het standpunt van de verschillende partijen.

Natuur en landschap

1.Natuurnetwerk Nederland - Om de biodiversiteit te versterken gaat de provincie het Natuurnetwerk Nederland (NNN) verder uitbreiden.

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. In het kader van bezuinigingen is een aantal jaar geleden flink in de plannen voor het NNN geschrapt. Daardoor is uitvoering van de huidige plannen niet genoeg om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen en vinden wij dat een verdere uitbreiding nodig is.

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
2.Milieudruk gevoelige gebieden - Uitbreiding of nieuwvestiging van landbouwbedrijven die niet natuurinclusief zijn (zoals intensieve landbouw) in de buurt van kwetsbare gebieden (Natura 2000 gebieden, gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling en weidevogelkerngebieden), worden via de Omgevingsverordening uitgesloten.

Mest in landbouwgebieden (productie en gebruik) heeft negatieve gevolgen voor omliggende natuurgebieden door vrijkomende stoffen als stikstof, fosfaat en ammoniak. Dat pakt slecht uit voor de natuur. Ook het kunstmatig lage waterpeil dat nodig is voor de intensieve landbouw, is ongunstig voor natuur. Het leidt ook tot bodemdaling. Om de milieucondities in kwetsbare natuur- en weidevogelgebieden te verbeteren vinden wij het belangrijk dat intensieve landbouw rond deze gebieden geweerd wordt.  

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
3.Faunabeheer - Voor kwetsbare diersoorten (waarvan de staat van instandhouding niet gunstig is, zoals voor de smient en de roek het geval is), geeft de provincie geen vrijstellingen of ontheffingen af die afschot van deze soort mogelijk maken.

De staat van instandhouding is een maat voor de duurzaamheid van een populatie. De staat van instandhouding wordt beoordeeld aan de hand van de aspecten verspreiding, populatie, leefgebied en toekomstperspectief. Wanneer de staat van instandhouding niet gunstig is, is voorzichtigheid geboden en zou dus volgens ons geen afschot moeten worden toegestaan.

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
4.Woningbouwopgave - De provincie zet zich in om de open, groene landschappen te sparen en hanteert daarom voor de woningbouwopgave het uitgangspunt dat deze binnen het bestaande bebouwde gebied wordt gerealiseerd.

In het verleden had de Rijksoverheid beleid om waardevolle landschappen te beschermen tegen de oprukkende stad. Het Rijk heeft dit beleid losgelaten waardoor de provincies nu voor het landschap verantwoordelijk zijn. Wij vinden het heel belangrijk zien dat de provincie deze taak serieus neemt en ervoor zorgt dat de open landschappen niet volgebouwd worden, maar dat er zo veel mogelijk op natuurinclusieve wijze binnen de bestaande stad wordt gebouwd.  

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
5.Landschapsbescherming - Het ruimtelijk beleid wordt aangescherpt, zodat in de meest kwetsbare en waardevolle landschappen geen nieuwe woningbouw, bedrijventerreinen, windmolens en zonneweiden mogelijk worden gemaakt.

De vraag naar nieuwe woningen, bedrijventerreinen en duurzame energie leidt tot extra druk op de ruimte. Wij vinden het belangrijk dat de provincie zorgvuldig kijkt waar die ruimte gevonden kan worden en daarbij de meest kwetsbare en waardevolle landschappen spaart en kijkt waar een goede inpassing mogelijk is.

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
6.Bereikbaarheid in de stad - De provincie zet zich in om auto’s uit steden te weren en daarmee ruimte te creëren voor meer groen in de stad en actieve vervoerswijzen (lopen en fietsen) te stimuleren.

De helft van de ruimte op straat wordt in de stad ingenomen door auto’s. Door in te zetten op aantrekkelijke wandel- en fietsroutes in combinatie met groene en waterrijke verbindingen en goed openbaar vervoer, wordt vervoer per auto in de stad minder noodzakelijk en kan ruimte gevonden worden voor vergroening. Ook kunnen daarmee kansen worden benut voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde lucht en minder lawaai.  

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
7.Financiering groene organisaties - Om draagvlak voor natuur te vergroten stelt de provincie structureel langjarige financiering beschikbaar voor organisaties die zich richten op het verbinden van mensen met natuur.

Natuur is onmisbaar voor mensen en mensen zijn onmisbaar voor natuur in een drukke provincie als Zuid-Holland. Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in om te helpen bij het beheer van natuur en landschap, kennis over natuur te delen, de ontwikkeling van natuur te monitoren, kinderen in contact te brengen met natuur, natuur te beschermen etc. Om deze waardevolle activiteiten te kunnen faciliteren en ondersteunen is het belangrijk dat organisaties hierbij met hulp van de provincie een toekomstvaste financiële basis hebben.  

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
8.Omgevingswaarden - In de Omgevingsvisie worden omgevingswaarden opgenomen die passen bij een gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld de streefwaarden van de WHO voor lucht en geluid.

Omgevingswaarden zijn bedoeld om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden. Omgevingswaarden kunnen worden opgenomen in een Omgevingsvisie. Deze visie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft waarden benoemd waarnaar gestreefd zou moeten worden om gezondheidsschade als gevolg van luchtvervuiling tegen te gaan.  

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
9.Groene recreatie - Om in voldoende natuur- en recreatiegebieden voor een groeiend aantal inwoners van Zuid-Holland te voorzien, investeert de provincie dusdanig in uitbreiding van deze gebieden, dat er voor iedere extra inwoner net zo veel natuur- en recreatiegebied bijkomt als er momenteel per inwoner beschikbaar is.

Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie en ruimte voor natuur en recreatie is er schaars. Naar verwachting zal het aantal inwoners nog verder toe gaan nemen. Om de schaarste aan natuur- en recreatiegebieden niet nog verder op te laten lopen en te voorkomen dat de recreatiedruk in de bestaande groengebieden te groot wordt, vinden wij het belangrijk dat het oppervlak aan natuur- en recreatiegebieden ‘meegroeit’ met de toename van het inwoneraantal.  

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
10.Toezicht en handhaving - De provincie verhoogt het budget voor toezicht en handhaving in de natuur- en recreatiegebieden.

Om veilig te kunnen recreëren in de natuur- en recreatiegebieden en om te voorkomen dat de natuur wordt aangetast door ongepast gedrag van bezoekers of illegale activiteiten zoals het dumpen van afval, is toezicht en handhaving van groot belang. Om voor voldoende toezicht en handhaving te kunnen zorgen is een verhoging van het budget hiervoor nodig.  

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
11.Bodemdaling - Om bodemdaling tegen te gaan wordt ‘functie volgt peil’ het uitgangspunt. De provincie stuurt hierop via het toezicht op de waterschappen.

In de veenweidegebieden wordt het waterpeil kunstmatig verlaagt vanwege de melkveehouderij. Een zompige bodem bemoeilijkt namelijk deze agrarische activiteit. Door dit lage waterpeil komt het veen echter in contact met zuurstof waardoor dit oxideert (verbrandt). Daarbij komt veel CO2 vrij en daalt de bodem. Door een hoger (natuurlijker) waterpeil als uitgangspunt te nemen kan dit proces geremd of gestopt worden en ontstaan kansen voor natuur en/of natuurinclusieve landbouw.

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
12.Agrarisch natuurbeheer - De subsidie voor agrarisch natuurbeheer wordt gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting.

Aan boeren die rekening houden met natuurwaarden (zoals weide- en akkervogels) worden subsidies verstrekt als beloning voor de inpassingen in hun bedrijfsvoering die zij hiervoor leveren. Lange tijd heeft dit (op lokale successen na) in zijn algemeenheid tot weinig resultaat geleid: de weidevogels bleven achteruit gaan. Om ervoor te zorgen dat dit geld effectiever wordt ingezet en de boeren die echt hun best doen ook eerlijk worden beloond, zouden deze subsidies volgens ons beter gekoppeld moeten worden aan werkelijk behaalde resultaten.

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
13.Biodiversiteitsdoelen - Als extra investeringen nodig zijn om de internationale afspraken (Vogel- en Habitatrichtlijn) over biodiversiteit na te komen, dan maakt de provincie de daarvoor benodigde middelen vrij.

In 2017 becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving dat op landelijk niveau in 2027 met uitvoering van alle voorgenomen natuurmaatregelen 65% van de doelen van de internodiale biodiversiteitsafspraken (vogel en Habitatrichtlijn) gehaald zou gaan worden. Extra maatregelen zijn dus nodig om dit doelbereik te vergroten.

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
14.Luchthaven RTHA - De ontwikkeling van Rotterdam The Hague Airport moet plaatsvinden binnen de huidige vergunde geluidsruimte.

De luchthaven Rotterdam The Hague Airport is in de afgelopen jaren zo gegroeid dat zij bijna aanloopt tegen de grenzen van de huidige milieuvergunningen wat betreft geluid. De luchthaven wil daarom dat de grenzen worden opgerekt zodat zij verder kan groeien en meer herrie mag produceren. Wij vinden dat de leefomgevingskwaliteit in het gebied rond de luchthaven al genoeg onder druk staat en het verder oprekken van de grenzen dus onacceptabel is.  

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
15.Kerngebieden weidevogels - De provincie gaat kerngebieden voor weidevogels aanwijzen op plekken waar de beste kansen liggen. Hier worden zowel de inrichting als het beheer geoptimaliseerd voor weidevogels.

Het gaat niet goed met de weidevogels en hun aantallen zijn de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. In gebieden waar het beheer en de inrichting gericht worden op de eisen die weidevogels aan hun leefgebied stellen, worden echter succes geboekt en kan de achteruitgang worden gestopt. Met het aanwijzen van zulke kerngebieden krijgen de weidevogels weer een kans.  

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.
16.Beheer recreatiegebieden - De provincie draagt zorg voor financiering van een adequaat beheer van groene recreatiegebieden (zoals Balij/Bieslandse Bos, Valckensteinse Bos, en Ackerdijkse Bos ) dat in het verleden door het rijk bekostigd werd.

Om ervoor te zorgen dat er veilig gerecreëerd kan worden in de groene recreatiegebieden en de biodiversiteit hier versterkt wordt, is een goed beheer belangrijk. Voor een aantal gebieden is de bekostiging van dit beheer echter niet goed geregeld toen dit een aantal jaar geleden werd overgedragen van de Rijksoverheid naar de provincies. Wij vinden het belangrijk dat de provincie alsnog zorgt dat dit beheer goed geregeld wordt.

Bekijk hoe de Zuid-Hollandse politieke partijen scoren op deze stelling.