Onze partij is van mening dat in de komende vier jaar de WHO normen voor Zuid-Holland het uitgangspunt zijn voor het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Omgevingswaarden zijn bedoeld om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden. Omgevingswaarden kunnen worden opgenomen in een Omgevingsvisie. Deze visie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De Wereldgezondheidorganisatie (WHO) heeft waarden benoemd waarnaar gestreefd zou moeten worden om gezondheidsschade als gevolg van luchtvervuiling tegen te gaan.

De kwaliteit van lucht en overlast van geluid zijn twee grote zorgen voor de inwoners binnen de provincie Zuid-Holland.

D66

Eens

GroenLinks

Eens

Partij van de Arbeid

Eens

PVV

Eens

SP

Eens

GOUD Zuid-Holland

Eens

Partij voor de Dieren

Eens

VVD

Oneens, de afgelopen jaren is de luchtkwaliteit en de leefomgeving rond de haven en industrie verbeterd. Wij blijven bedrijven wel aanspreken op hun gedrag. Ook zoeken we wegen om met elkaar een betere leefomgeving te bieden. Zo kan walstroom iets betekenen voor zowel luchtkwaliteit als geluid. Ook verwachten we dat de haven blijft inzetten op verdere innovatie om stikstof of zorgwekkende stoffen uitstoot te verminderen. Binnen het provinciaal beleid streven wij naar WHO normen, maar de VVD wil geen goldplating boven wetgeving.

CDA

Eens

ChristenUnie

Eens, de provincie zet in op het verbeteren van de luchtkwaliteit: o.a. minder (ultra) fijnstof en werkt aan de uitvoering van het Schone Lucht akkoord. Dit akkoord streeft naar een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016.