Onze partij heeft concrete plannen waarin de lopende en nieuw te ontwikkelen gebieds-en programmaontwikkelingen daadwerkelijk worden belegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een beleidsprogramma onder de Nationale Omgevingsvisie met het Ministerie van LNV, I&W en BZK als opdrachtgevers. Het Rijk neemt in (de gebiedsprogramma’s van) het NPLG de gebiedsgerichte opgaven en maatregelen op voor natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat. In het NPLG zijn de EU-verplichtingen leidend: Vogel- en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water (KRW) en (onder meer) de Europese Klimaatwet voor broeikasgassen. In het coalitieakkoord is het hoofddoel van het NPLG vastgelegd; het toekomstbestendig ontwikkelen van het landelijk gebied. De middelen die beschikbaar worden gesteld zijn specifiek bedoeld om invulling te geven aan de nationaal wettelijk verplichte doelstellingen op het gebied van stikstof, klimaat en water. In het kader van het NPLG zal er per provincie een plan worden gemaakt: het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

D66

Het PPLG wordt als het aan D66 ligt de grootste post op de begroting. Prioriteiten liggen bij het terugdringen van de uitstoot van stikstof en co2, aanleggen van extra natuur, verbeteren van de waterhuishouding en transitie van de landbouw.

GroenLinks

GroenLinks zet in op een integrale – en niet versnipperde – versterking van de natuur. Dat vraagt om kwaliteitsverbetering van onze natuur, robuuster en gezonder maken van ons watersysteem en zorgen voor een klimaatneutraal landelijkgebied. Het NPLG vraagt om 10% groenblauwe dooraderen van het landelijk gebied. We zien hierin kansen voor het verbeteren van de biodiversiteit en ecologische verbindingen.

Partij van de Arbeid

Om de doelen voor natuur stikstof, water-bodem landbouw en klimaat te halen, blijven wij dit onderwerp agenderen en we schuwen niet om gerichte maatregelen in te zetten, zoals onteigening en intrekken vergunningen.

PVV

Het NPLG ziet op verschillende aspecten waarvan wij de Vogel- en Habitatrichtlijn en de KRW als belangrijk zien. Stikstof is geengroot probleem, eventuele problemen met CO2 zijn op te lossen met kernenergie. Helaas bepaalt de provincie op dit punt het beleid niet.

SP

De SP zet in op het versneld ontwikkelen van geplande NNN gebieden en het slim combineren van maatregelen rond stikstof, wateropgaven, bodemdaling en klimaat. De prioriteiten liggen wat ons betreft vooral op het inrichten van geplande NNN gebieden het reduceren van de stikstof uitstoot bij de verschillende bronnen.

GOUD Zuid-Holland

De doelstelling van GOUD is om het beter te gaan doen als we in de positie komen om ook echt proactief mee te gaan sturen. Een voorbeeldje: Als de rechter de woningbouwlocatie Valkenhorst naar de prullenmand verwijst zullen wij strijden voor een buffergebied met groen en natuur aldaar. Die ontwikkeling ligt pal tegen Berkheide. En daar gaat het niet zo goed mee.

Partij voor de Dieren

Het gaat om herstel en versterking van de natuur! Veel boeren beseffen niet dat zij gebaat zijn bij versterking van de natuur, biodiversiteit, een gezonde bodem en insecten voor een gezonde bedrijfsvoering, De partij voor de Dieren zet zich in om te bewerkstelligen dat boeren, binnen de kaders van de natuurdoelen, werkelijk een duurzaam toekomstperspectief krijgen, zowel vanuit het Rijk als de provincie. De inspanningsverplichting van de provincie is essentieel voor het komen tot gebiedsplannen waarin zowel de versterking van de Natura 2000-gebieden, biodiversiteit en een duurzame toekomst voor ons landelijk gebied gerealiseerd wordt.

VVD

Het PPLG gaat over natuur, stikstof, water, landbouw en bodem en klimaat. Omdat al deze onderwerpen op elkaar ingrijpen is het goed dit integraal aan te pakken. De VVD zal blijven inzetten op de indeling van de provincie in kleinere gebieden om de opgaven samen met de bewoners en gebruikers van het gebied aan te pakken. Kansen die er al liggen voor bijvoorbeeld innovatie bij de landbouw willen we aangrijpen omdat dit naast stikstof ook vaak waterkwaliteit en klimaat helpt. Per gebied zal de prioriteit verschillen, dat is was wij een gebiedsgerichte aanpak noemen.

CDA

Per gebied werken wij samen met alle partijen aan maatwerkoplossingen. De boeren als producent van voedsel en beheerder van het landschap zijn voor ons een sleutelpartij. Wij zoeken samen met boeren naar structurele en duurzame oplossingen voor een vitale agrarische sector en weerbare natuur.

ChristenUnie

De ChristenUnie wil haast maken met het verminderen van stikstofuitstoot ten behoeve van natuurherstel, gezonde bodem, water en lucht. Stikstofruimte eerst inzetten voor natuurherstel en -versterking en legalisatie PAS-melders. Wij geven PPLG prioriteit voegen financieel kader toe en nemen de uitvoering snel ter hand. De gebiedsprocessen zijn leidend voor het stikstofbeleid en leveren maatwerk, combineren opgaven en sluiten aan bij bestaande overlegstructuren. Alle sectoren moeten hun bijdrage leveren.