Voor de groeiende behoefte van de inwoners van Zuid-Holland t.a.v. natuur, groen en gezondheid heeft onze partij concrete plannen opgesteld.

Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie en ruimte voor natuur en recreatie is er schaars. Gezien de woningbouwopgave in de provincie zal het aantal inwoners nog verder toe gaan nemen. Om de schaarste aan natuur- en recreatiegebieden niet nog verder op te laten lopen en te voorkomen dat de recreatiedruk in de bestaande groengebieden te groot wordt is het van belang dat het oppervlak aan natuur- en recreatiegebieden ‘meegroeit’ met de toename van het inwoneraantal.

D66

De provincie Zuid-Holland heeft weinig natuurgebieden. D66 wil nieuwe, groene recreatiemogelijkheden creëren en op die manier onze provincie vergroenen. Wij stellen de provincie als doel dat we de beschikbare vierkante kilometers natuur willen verdubbelen.

GroenLinks

Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie met veel vervuilende industrie. Natuur en biodiversiteit staan onder druk. De afgelopen jaren zorgde GroenLinks voor duizenden hectares extra natuur en hebben iconische soorten als bever en otter hun plek in Zuid-Holland gevonden. Maar we blijven doorpakken. Wij zetten in op het versterken van de natuur door realisatie van het huidige natuurnetwerk per 2027 (Natuurpact) en het uitbreiden tot de Europese norm van 14% natuur van het landoppervlakte. We werken door aan het opgestarte bos- en bomenbeleid en de doorontwikkeling van Nationaal Park Hollandse Duinen en Nationaal Park Hollandse Delta.

Partij van de Arbeid

We onderzoeken of er meer corridors en groenblauwe buffers tussen natuurgebieden mogelijk zijn. Deze kunnen ook mogelijk nieuwe wandel- en fietsroutes worden. Denk aan de Rottemeren en het Bentwoud.

PVV

Wij blijven ons inzetten voor het laten afnemen van de instroom van nieuwelingen van buiten onze provincie. Een blijvende groei van mensen zal altijd zorgen voor minder natuur en een minder gezonde en groene leefomgeving.

SP

De SP zorgt dat iedereen de mogelijkheid heeft om zich te ontspannen in een goed bereikbaar, ingericht en onderhouden recreatie- of natuurgebied. Steeds meer mensen krijgen hierdoor de mogelijkheid, in onze dichtbevolkte provincie, om dichtbij huis een recreatie- of natuurgebied te bezoeken. De SP wil hierin een actieve rol van de provincie zodat de mogelijkheid tot recreatie niet afhangt van de grootte van je portemonnee. De SP zet in op het verder optimaliseren van de verbindingen tussen de steden en de omliggende recreatie- en natuurgebieden. Daarnaast vragen ook zaken als veiligheid, beheer, onderhoud en biodiversiteit blijvende aandacht.

GOUD Zuid-Holland

GOUD wil dat de provincie al het mogelijke doet om de KRW doelen alsnog te halen in 2027.

Partij voor de Dieren

De keuze voor een groene, gezonde leefomgeving is een politieke keuze. Dit vraagt om een allesomvattende aanpak, waarbij biodiversiteitsmaatregelen gecombineerd worden met klimaatplannen. De belangrijkste maatregel om de crises te keren is het terugbrengen van de ecologische voetafdruk binnen de draagkracht van de Aarde. Door een gezonde en regionale voedselproductie, het verbinden en versterken van natuur- en leefgebieden, het verminderen van energiegebruik, uitstoot van schadelijke stoffen en gebruik van grondstoffen en door een natuurinclusieve transitie naar duurzame energie. Alleen dán krijgt de natuur de kans om te herstellen en blijft de Aarde leefbaar.

VVD

De VVD zal bereikbaarheid van recreatiegebieden en groen om de hoek blijven stimuleren. Bijvoorbeeld door fiets maar ook bijvoorbeeld over het water. We richten juist op de mensen voor wie de nabijheid van bos, park of water niet vanzelfsprekend is. En blijven een balans zoeken tussen beleving en natuur en bevorderen van toegankelijkheid.

ChristenUnie

Wij willen groenere steden en een gezonde leefomgeving met goede voorzieningen op het gebied van fietsen, wandelen, parken en toegankelijke natuur want dat nodigt uit tot gezond gedrag. De provincie realiseert toegankelijke natuur die door een fijnmazig netwerk van fiets- en wandelpaden te bereiken is. De ChristenUnie heeft, naast de eenmalige impulsen, aandacht voor beheer en onderhoud van recreatiegebieden.

CDA

Het CDA heeft de komende jaren naast de ontwikkeling van natuurgebieden meer aandacht voor groen en biodiversiteit in het stedelijk gebied.