Ten aanzien van het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes in Zuid-Holland heeft onze partij heldere plannen opgesteld.

De helft van de ruimte op straat in de stad wordt ingenomen door auto’s. Door in te zetten op aantrekkelijke wandel- en fietsroutes in combinatie met groen en blauwe verbindingen en goed openbaar vervoer wordt vervoer per auto in de stad minder noodzakelijk en kan ruimte gewonden worden voor vergroening, Ook kunnen daarmee kansen worden benut voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde lucht en minder herrie.

D66

D66 vindt dat de fiets een volwaardig alternatief moet zijn voor de auto tot afstanden van 30 kilometer. We verbeteren de aansluitingen en de veiligheid van de fietspaden, ook tussen de verschillende gemeenten en provincies, gaan het(snel)fietspadnetwerk uitbreiden en fietsveiligheid verbeteren.

GroenLinks

Bij aanleg en onderhoud van infrastructuur hebben fietsers en voetgangers prioriteit boven autorijders. We verbeteren zwakke schakels in knooppunt- en fietsroutes. We zorgen dat deze aansluiten op de wensen en behoeftes van fietsers en passen binnen de provincie-overstijgende netwerken. Daarnaast zorgen we ook voor routes voor mountainbikers, gravelbikers en wielrenners. Bij aanleg van deze routes worden meekoppelkansen benut ter verbetering van de natuurkwaliteit. Het mag in elk geval niet ten koste van de natuur gaan.

Partij van de Arbeid

PVV

Wij zetten ons in voor het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes, met name in gebieden waar deze ontbreken en een goede rol zouden kunnen vervullen voor recreatie.

SP

De SP wil verdere uitbreiding van regionale snelfietsroutes en een verbetering van recreatieve fietsroutes. Fietspaden moeten goedonderhouden blijven. We verbeteren de veiligheid en investeren in overstapmogelijkheden van fiets naar OV en goede fi etsparkeerplaatsen. Fietspaden moeten veilig zijn en van het autoverkeer gescheiden worden. Directe fietsroutes tussen steden en dorpen stimuleren de keuze voor fiets in plaats van de auto.

GOUD Zuid-Holland

Veel mensen wandelen en fietsen. GOUD zet in op het verder uitbreiden van het Zuid-Hollandse fiets- en wandelnetwerk. Veilige routes voor woon-werkverkeer met de fiets.

Partij voor de Dieren

Ruim baan voor fietsers en voetgangers. Investeren in veilige en voldoende wandel- en fietspaden en ook snelfietspaden tussen steden. De provincie stimuleert in samenwerking met gemeenten lokale ommetjes in het groen, zoals groen ommetje Warmond en Boskoop. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met mensen met een functiebeperking. Door in te zetten op schoon verkeer en sterk openbaar vervoer sparen we het milieu en gaan we klimaatverandering tegen.

VVD

De VVD zet zich in voor fietspaden, voetpaden, wegen, bruggen en vaarwegen. Eerste prioriteit ligt bij inzet op daar waar achterstand is in onderhoud en beheer.

 

CDA

Komende vier jaar gaan we meer eigen provinciale recreatieve routes realiseren. Er moet geïnvesteerd worden in snelle en veilige fietsverbindingen tussen stedelijke gebieden en tussen steden en de omliggende dorpen en kernen.

ChristenUnie

Wandelen en fietsen is duurzaam en gezond. De provincie ontwikkelt goede recreatieve buitensportvoorzieningen, zoals kerk- en klompenpaden, fietspaden, skeelerroutes, wandelroutes, ruiterpaden en kanoroutes. Verbindt provinciale wandel- en fietsroutes met landelijke routes, zodat er een goede ontsluiting van het landelijk gebied ontstaat. Stimuleert de beschikbaarheid van voldoende recreatiegebieden. In het bijzonder is er aandacht voor inwoners met een beperking.