Als partij zijn wij van mening dat in de buurt van kwetsbare en stikstofgevoelige gebieden (Natura 2000) nieuwe vestiging van landbouwbedrijven via provincie omgevingsverordening worden uitgesloten.

Door de productie en het gebruik van mest in de landbouwgebieden worden door de uitspoeling en uitstoot van stoffen als stikstof oxiden, fosfaat en ammoniak ook de milieu condities in nabij gelegen natuurgebieden negatief beïnvloed. Dat pakt slecht uit voor de natuur. Ook het kunstmatig lage waterpeil dat nodig is voor de intensieve landbouw, is ongunstig voor natuur en zorgt voor bodemdaling. Om de milieu condities in kwetsbare natuur- en weidevogelgebieden te verbeteren is het belangrijk dat intensieve landbouw rond deze gebieden geweerd wordt.

D66

Eens, D66 wil een transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en boeren helpen deze omslag te maken. Rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden moeten bufferzones komen, met toegankelijke natuur- en recreatiegebieden. Voorkeursrecht inzetten om landbouwgronden aan te kopen. Deze weer onder voorwaarden van duurzaam en natuurinclusief agrarisch gebruik in pacht geven.

GroenLinks

Eens, het is van groot belang om echt werk te maken van natuurherstel en de boeren helder perspectief te bieden.

Partij van de Arbeid

Eens, het moet anders met de landbouw. Het is noodzakelijk om de omslag te maken naar natuurinclusieve landbouw. Voor (nieuwe)intensieve landbouwbedrijven is er geen plaats meer in Zuid-Holland.

PVV

Oneens, de belasting van stikstofgevoelige gebieden wordt nog steeds alleen bepaald door het Aerius model en niet door metingen. Zo lang er geen of niet voldoende metingen worden gedaan die aantonen dat stikstof dat van landbouwbedrijven afkomt een probleem is, zijn wij het hiermee niet eens.

SP

Eens, de boer levert, naast een bijdrage aan de voedselvoorziening, ook een grote bijdrage aan het open landschap en het onderhoud hiervan. Om dit ook in de toekomst te waarborgen zet de SP in op het duurzaam extensiveren van de veeteelt, dat wil zeggen minder dieren op meer grond. Daarnaast streven we naar natuurinclusief boeren wat betekent dat grondstoffen zoals veevoer en mest zo veel mogelijk van het eigen land of uit de eigen productie dient te komen.

GOUD Zuid-Holland

Eens, GOUD wil inzetten op de verdere ontwikkeling van kringlooplandbouw in Zuid-Holland.

Partij voor de Dieren

Eens, er worden transitiecoaches aangesteld voor natuurvriendelijke landbouw en plantaardige eiwitteelten. De transitiecoaches verbinden bedrijven, kennisinstellingen en boeren actief aan elkaar, wijzen start-ups op subsidies en ondersteunen hen daarbij, en helpen bij het ontwikkelen van nieuwe, gezonde verdienmodellen. Veehouders worden gestimuleerd en geholpen om te- stoppen of de bedrijfsvoering grondig aan te passen, bijvoorbeeld door over te schakelen naar biologische en plantaardige landbouw.

VVD

Oneens, de VVD wil op basis van gebiedsaanpak kijken wat kan en nodig is in een gebied en welke landbouwvorm daar bij past. We gaan niet voor één generieke aanpak. We ondersteunen boeren die willen overgaan op natuur inclusieve landbouw maar sluiten niet intensieve landbouw uit. Boeren ook natuurbeheer kunnen gaan doen en dat ze daarbij gelijk gesteld moeten kunnen worden aan terreinbeherende organisaties.

ChristenUnie

Eens, de ChristenUnie wil een transformatie naar kringlooplandbouw, een klimaat neutrale toekomstbestendige landbouw met een eerlijk verdienmodel voor de boer, eerlijke voedselprijzen en een niet-vrijblijvende bijdrage door de ketenpartners (agro-industrie, retail, banken) zodat het stimuleren van biodiversiteit optimaal gecombineerd wordt met een gezonde bedrijfsvoering. Er moet genoeg ruimte blijven voor boeren, ook om te extensiveren. Boeren zijn beheerders van het cultuurhistorisch landschap en spelen een belangrijke rol in het weidevogelbeheer.

CDA

Eens, Wij zetten in op verduurzaming van landbouwbedrijven rond Natura2000 gebieden. Daar past geen uitbreiding van intensieve bedrijven bij. De staat van Natura2000 gebieden naast boerenbedrijven moet centraal staan, en niet de meettabellen. Zo lang natuurgezond blijft is er geen reden tot ingrijpende maatregelen die boeren in hun bestaan bedreigen. Het CDA is daarom ook tegen verplichte uitkoop, tenzij hier dringende redenen voor zijn.