Onze partij gaat de komende vier jaar de controle op de omgevingsdiensten zo inrichten dat de chemische waterkwaliteit verbetert of niet verder verslechterd.

De controle op de waterkwaliteit is erg versnippert. De waterschappen, gemeenten, provincie en omgevingsdiensten werken slecht samen. Ook voor de handhaving voor de waterkwaliteit geldt hetzelfde.

D66

We gaan investeren in het herstel van toezicht en handhaving en werken samen met waterschappen aan schoon en veilig water, waarbij niet wordt toegestaan dat vervuilde grond in plassen wordt gestort.

GroenLinks

Dit nemen we op in het NPLG. Verder werken we met de waterschappen aan het verbeteren van het monitoringsysteem en het toezicht- en handhavingsprotocol.

Partij van de Arbeid

Het aanscherpen, of zelfs intrekken van vergunningen moet een uiterste, maar serieus te nemen maatregel worden, indien de overlast en vervuiling niet omlaag gaat.

PVV

Wij hebben niet de indruk dat de controle op de omgevingsdiensten slecht is, maar uiteraard blijven wij dit aspect in de gatenhouden.

SP

Bedrijven moeten gaan werken met een productieproces dat de leefomgeving op geen enkele manier meer belast: niet dooruitstoot, niet door lozing en niet door afval. Bij calamiteiten en overtredingen van de milieuvergunning worden de betreffende processen, met inachtneming van de veiligheid, per direct gestaakt. Pas als na inspectie is vastgesteld dat de problemen zijn opgelost kunnen de processen worden hervat. Daarnaast gaan bedrijven meebetalen aan de controle en handhaving na calamiteiten en als bij reguliere controle gebreken aan het licht komen.

GOUD Zuid-Holland

Voor GOUD is bestrijden bij de bron het uitgangspunt. Vanuit de provincie als opdrachtgeven moeten de omgevingsdiensten hiervoor goed zijn toegerust.

Partij voor de Dieren

Meer capaciteit en expertise bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Controles zijn voortaan zoveel mogelijk onaangekondigd. Bij natuurontwikkeling wordt voorkomen dat vervuilde bagger wordt geloosd, zoals bij de Meeslouwerplas is gebeurd. Bij ontwikkeling van nieuwe natuur houdt de provincie scherp toezicht op de aanwezigheid van vervuilde grond en wordt de bodem zo nodig gesaneerd.

VVD

De VVD is voor goed opdrachtgeverschap naar de diensten. Op deze onderwerpen moeten dus duidelijke opdrachten geformuleerd zijn.

CDA

Door gezamenlijk maximaal in te zetten op het terugdringen van de emissie van schadelijke chemische stoffen.

ChristenUnie

De provincie draagt als opdrachtgever zorg voor voldoende financiering, zodat de handhaving en vergunningverlening optimaal kunnen worden gedaan. Er moet ook geïnvesteerd in het versterken van de informatiepositie (IT), zodat alle vergunningen inzichtelijk en openbaar toegankelijk zijn. De komende vier jaar worden alle bestaande wabo- en omgevingsvergunningen, waarvoor de provincie het bevoegd gezag is, bekeken of op grond van Beste Beschikbare Technieken of andere wettelijke bepalingen de voorschriften kunnen worden aangescherpt.