Onze partij is van mening dat door de provincie verleende subsidie als voorwaarde moet hebben dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Een bestrijdingsmiddel bevat werkende (chemische) stoffen die giftig zijn voor het ongedierte, schimmel of onkruid. Vaak is het middel ook gevaarlijk voor andere (huis)dieren, planten en mensen. Toegestane bestrijdingsmiddelen zijn getest op veiligheid, effectiviteit en milieubelasting. Maar toegestaan betekent nog niet: milieuvriendelijk. Sommige stoffen zijn bij verkeerd gebruik schadelijk voor het grondwater, de bodem of (nuttige) insecten. Door het subsidie instrument te gebruiken kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen snel teruggedrongen worden.

D66

Eens, D66 zet in op natuurlijke bestrijdingsmiddelen om zo de biodiversiteit te laten herstellen.

GroenLinks

Eens, dit is op initiatief van GroenLinks gerealiseerd.

Partij van de Arbeid

Eens, de natuur in Nederland is te lang verwaarloosd. De biodiversiteit kachelt achteruit en nergens voldoet de waterkwaliteit aan de Europese standaarden. Dat moet anders.

PVV

Eens, er zijn veelal ook natuurlijke alternatieven.

SP

Eens, de negatieve effecten van bestrijdingsmiddelen en teveel (kunst)mest op mens en milieu zijn zeer groot. De provincie blijft inzetten voor een beter milieu en het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en teveel meststoffen, zowel bij het gebruik van deze stoffen bij bedrijven als het gebruik hiervan door particulieren. De provincie zelf gebruikt bij al haar eigen(weg)onderhoud geen insecticiden of stoffen die schadelijk zijn voor de natuur. Dit geldt ook voor gebieden in eigendom van de provincie, maar in beheer of pacht uitgegeven aan derden.

GOUD Zuid-Holland

Eens, het gebruik van chemisch bestrijdingsmiddelen moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. Ook het bestrijdingsmiddelen gebruik in de bollenteelt moet kritisch worden bekeken en waar nodig worden gestopt.

Partij voor de Dieren

Eens, in grond- en pachtbeleid worden regels voor verduurzaming en versterking van biodiversiteit opgenomen. Bij het sluiten en verlengen van pachtovereenkomsten wordt standaard een verbod opgenomen op het gebruik van landbouwgif en kunstmest. Om gezondheid van mens, dier en natuur te beschermen komen er spuitvrije zones waar geen gifgebruik mag worden.

VVD

Geen standpunt, de VVD volgt de wet.

CDA

Eens

ChristenUnie

Eens, de provincie verkleint de negatieve effecten van de landbouw op de natuurwaarden in de omgeving onder andere door ruim baan te geven aan biologische landbouw en door in te zetten op niet chemische gewasbeschermingsmiddelen en te lobbyen om deze middelen sneller toe te laten tot de markt.