Onze partij heeft voor de komende vier jaar concrete acties opgesteld om het landelijk gebied van Zuid-Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels

Het gaat niet goed met de weidevogels en hun aantallen zijn de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. In gebieden waar het beheer en de inrichting gericht worden op de eisen die weidevogels aan hun leefgebied stellen, worden echter succes geboekt en kan de achteruitgang worden gestopt.

D66

D66 omarmt het aanvalsplan Grutto en het Actieplan Boerlandvogels. Om de populatie van weidevogels te helpen en de kwaliteit van hun leefgebieden te verbeteren wordt de uitvoering van beide plannen versterkt en versneld aangepakt en hiervoor geldvrijgemaakt.

GroenLinks

Er komt structureel geld om het Actieplan Weidevogels uit te kunnen voeren. Daarnaast sluiten we aan bij het landelijk Aanvalsplan Grutto.

Partij van de Arbeid

Boerenlandvogels en vooral weidevogels zijn een belangrijk natuurdoel voor Zuid-Holland, daar blijven we op in zetten via subsidies, regels en overleg met collectieven, beheerders en boeren.

PVV

Het bestaande beleid van de provincie Zuid-Holland ziet voldoende toe op het behoud van de weidevogels, maar uiteraard houden we de voortgang in de gaten.

SP

Om de weidevogels voor Zuid-Holland te behouden is het van belang dat zo veel mogelijk boerenbedrijven natuurinclusief gaan boeren, er veel minder dieren worden gehouden, het gebruik van kunstmest wordt vermeden en gewerkt wordt met kruidenrijkgrasland in plaats van Engels raaigras.

GOUD Zuid-Holland

GOUD wil de inzet voor de boerenlandvogels continueren en het Actieplan Boerenlandvogels voortvarend uitvoeren.

Partij voor de Dieren

Leefgebieden van in het wild levende dieren worden beschermd, verbonden en uitgebreid. Zo wordt ingezet op betere bescherming van kerngebieden en kansgebieden voor onder andere boerenlandvogels, door een verbod op stedelijke ontwikkeling in deze gebieden op te nemen. Wij willen het natuurlijke ecosysteem herstellen door minder vee en meer bloem- en kruidenrijke graslanden die voedsel en leefruimte bieden aan koeien, weidevogels en insecten en te versterken.

VVD

De VVD heeft er vertrouwen in dat boeren, natuurbeheerders en de provinciale overheid samen tot doelmatige oplossingen kunnenkomen. Gebiedsgerichte aanpak is daarbij het uitgangspunt.

CDA

Wij voeren het actieplan Boerenlandvogels voortvarend uit.

ChristenUnie

Agrarisch natuurbeheer en Actieplan boerenlandvogels financieel steunen. Boeren en natuurbeheerders zijn partners om de populatie boerenlandvogels te bevorderen, gebieden en graslanden geschikt in te richten en predatoren te verjagen. Door roofdieren wordt een deel van de jonge vogels opgegeten, predatoren zorgvuldig en diervriendelijk beheren. Een breder plan met betrekking tot faunabeheer is nodig zodat de inspanningen van boeren en andere natuurbeheerders en de middelen van de provincie voor weidevogels niet verloren gaan.