Onze partij zet zich met concrete acties in voor de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare en bedreigde diersoorten.

De Staat van Instandhouding is een maat voor de duurzaamheid van een populatie. De staat van instandhouding wordt beoordeel aan de hand van de aspecten verspreiding, populatie, leefgebied en toekomstperspectief.  Wanneer de staat van instandhouding niet gunstig is, is voorzichtigheid geoden en zou dus volgens ons geen afschot moeten worden toegestaan.

D66

D66 wil het aanvalsplan Grutto en het Actieplan Boerenvogels versneld en versterkt uitvoeren. Daarnaast handhaven we actief op het verbod op jacht op dieren die op de rode lijst staan, leggen we extra heggen en bossages aan, extra bescherming van Natura2000-gebieden, verminderen we licht- en geluidsoverlast en krijgen dieren en planten een plek in alle besluitvorming.

GroenLinks

GroenLinks zet in op het ondersteunen van gemeenten en bouwbedrijven bij de versterking van biodiversiteit in alle plannen. Daarnaast wil GroenLinks dat bij elk gemeentelijkplan wordt opgenomen hoe dit bijdraagt aan het behoud en versterking van biodiversiteit. Daarnaast zetten we in op een verplichte toets bij nieuwe ontwikkelingen op de effecten van beschermde soorten en op beter toezicht en handhaving van natuurvergunningen.

Partij van de Arbeid

Door het aanpakken van exoten als de rivierkreeft en aanleg van nieuwe en goede natuur. In natuurgebieden geldt: genieten moet mogen maar op voorwaarde dat er geen verstoring plaatsvindt.

PVV

In de provincie Zuid-Holland is er een toenemend spanningsveld tussen de fauna en de groei van bebouwing en infrastructuur. Het tegengaan van de bevolkingsgroei is voor ons een belangrijke methode tot instandhouding van de fauna.

SP

Kwetsbare en bedreigde diersoorten dienen te worden beschermd en mogen, wat de SP betreft niet worden afgeschoten. Daarnaast dienen er inspanningen te worden gedaan om de natuurlijke habitat van deze soorten te beschermen en de biodiversiteit in en rond deze gebieden serieus te verbeteren .

GOUD Zuid-Holland

Als we voor natuuruitbreiding en natuurherstel zorgen dan heeft dat direct ook gevolgen voor leefomgeving van veel diersoorten. We weten dat de ‘maakbaarheid’ grenzen heeft en papier geduldig is. Kijk naar de ontwikkeling van de weidevogels in Zuid-Holland. Desondanks willen wij alles doen dat in ons vermogen ligt, en dat realistisch en effectief is, om de soortenrijkdom te behouden. GOUD wil vooral voor de biodiversiteit daadwerkelijke resultaten boeken.

Partij voor de Dieren

Wij geven dieren een stem en werken aan een samenleving waarin het gebruik van dieren aan banden wordt gelegd. Aanpak van schadelijke land- en tuinbouwbouwpraktijken: minder vee, minder mest, minder lozing van gif in het water. Inzetten op een gezonde leefomgeving: schone lucht, schoon water en schone bodem. Stop de jacht! Preventie en niet-dodelijke middelen inzetten in combinatie met scherp toezicht op en aanpak van stropers en jagers (stropers met een vergunning) en dat dieren niet worden verstoord tijdens kwetsbare periodes zoals de draag-, rui-, broed- en zoogtijd.

VVD

De VVD staat achter de plannen van het Rijk om stikstof, water, landbouw, bodem/klimaat per gebied aan te pakken. Dit hele pakketmoet tot een betere staat van instandhouding van de natuur leiden.

CDA

Het CDA staat voor een gezonde en weerbare natuur. Daarom zetten wij de komende periode in op een actieplan voor de Zuid-Hollandse natuur. Een deel van de diersoorten die typerend zijn voor het Zuid-Hollands landschap zullen zelf meeveren met het herstel van natuurgebieden. Het CDA wil daarnaast verkennen wat we kunnen doen voor soorten die extra hulp nodig hebben om inpopulatie te herstellen.

ChristenUnie

Door een goed functionerend Natuur Netwerk Nederland met maximale inheemse biodiversiteit met robuuste ecologische verbindingszones. Goed beschermen van de Natura2000-gebieden. In omgevingsbeleid stilte en duisternis in verschillende gebieden borgen. Steden vergroenen, extra aandacht voor soortenbeleid. Goed en tijdig faunabeheer zodat biodiversiteit niet verloren gaat en dierenpopulaties niet groter worden dan het gebied aankan.