Onze partij heeft concrete plannen voor de komende vier jaar voor het realiseren van de NNN opgaven (te realiseren voor 2027)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. In het kader van bezuinigingen is een aantal jaar geleden flink in de plannen voor het NNN geschrapt. Inmiddels is de taskforce NNN gestart om de doelen in 2027 daadwerkelijk te gaan halen. Graag zien wij focus en realisatiekracht voor het halen van deze doelstellingen.

D66

D66 wil NNN versterken door meer provinciaal geld te investeren. Hierdoor kan het NNN worden uitgebreid en gebieden te verbinden met elkaar en binnen het ruimtelijkbeleid beter te beschermen. We inventariseren waar nog barrières weggenomen en ecoducten aangelegd moeten worden. Daarnaast maken we compensatie voor het verdwijnen van NNN een harde eis in planologische plannen.

GroenLinks

Doorzetten en intensiveren van de door de GroenLinks gedeputeerde ingezette lijn. Geen vrijblijvende gesprekken meer, maar een betrouwbare overheid die afspraken maakt en nakomt. Daarbij hanteren wij de realisatieladder uit het vorig jaar vernieuwde Handelingskader NNN (zelfrealisatie, in/uitdeuken en de mogelijkheid van onteigening niet langer uitsluiten). De extra mogelijkheden die het NPLG biedt juridisch, financieel en aan arbeidscapaciteit benutten wij voor natuur(realisatie). Daarbij werken wij ook aan een doorkijk naar de langere termijn en gaan met boeren en terreinbeherende organisaties in overleg.

Partij van de Arbeid

Door overleg en regelgeving met handhaving in te zetten op een natuurinclusieve landbouw. Door de omslag te maken naar natuurinclusieve landbouw en andere bronnen van vervuiling terug te dringen, basiskwaliteit natuur vast te stellen, meer budget en meer corridors en groenblauwe buffers.

PVV

Zuid-Holland is wat NNN betreft redelijk op schema, het bestaande beleid zal worden voortgezet. Wij steunen het natuurbeleid zoals dat op dit moment in Zuid-Holland wordt gevoerd, maar zijn kritisch waar het gaat om het spanningsveld dat ontstaat tussen de natuur en het steeds verder groeiende inwoneraantal van onze provincie. Wij voorzien dat natuurgebieden op deze manier zullen (ver)worden tot stadsparken.

SP

De SP heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de geschrapte hectares voor met name de verbindingszones tussen de NNN gebieden beschermd bleven. Wat ons betreft halen we de opgaven voor 2027 inclusief de meeste verbindingszones. Waar mogelijk zetten wij in op versnelling en het slim combineren van natuurontwikkeling met andere opgaven zoals bijvoorbeeld rond stikstof, bodemdaling en zoetwater opvang.

GOUD Zuid-Holland

Natuurbehoud en natuurherstel heeft bij ons de hoogste prioriteit. Dus wij zullen alle mogelijk middelen aangrijpen om hierin voortgang te kunnen boeken. Afhankelijk van de positie waarin we na de verkiezingen verkeren zullen we de kansen pakken die zich dan voordoen om de natuur te verbeteren en te beschermen.

Partij voor de Dieren

Door de vee-industrie aan banden te leggen en regionale, natuurvriendelijke akkerbouw te stimuleren, kunnen we juist meer mensen voeden, met mínder landbouwgrond, mínder vervuiling en mínder dierenleed. Dat betekent dat er grond vrijkomt die we terug kunnen geven aan de natuur, zodat die zich kan herstellen. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, inclusief de nog aan te leggen ruim 100 kilometer ecologische verbindingszones in Zuid-Holland, wordt uiterlijk in 2027 alsnog volledig gerealiseerd. Buiten de beschermde natuurgebieden wordt de Basiskwaliteit Natuur ingesteld: een norm waar de leefomgeving aan moet voldoen om deze leefbaar te houden voor natuur en mens. De ecologische belangen worden boven de economische belangen gesteld, om het evenwicht te herstellen. Inzetten op een duurzame economische ontwikkeling die rekening houdt met de draagkracht van de aarde. Minder dieren betekent minder mest en daarmee minder stikstof. Alleen met een forse krimp van het aantal dieren dat in Nederland gefokt, gebruikt en gedood wordt, krijgt de natuur weer lucht en kan zij langzaam gaan herstellen van de jarenlange overbelasting.

VVD

Het realiseren van de NNN die besloten zijn zullen zoveel mogelijk in de gebiedsprocessen van het landelijk gebied meegenomen worden. Er is de afgelopen jaren al veel inzet op gepleegd. Om het verder uit te voeren hebben we genoeg inzet van provincie en van de partners in het gebied nodig. Realisatie gaat vooral om werkkracht buiten. Dit betekent minder papier produceren en meer in de gebieden buiten aanwezig zijn als provincie. Van de VVD moet hier voldoende menskracht voor zijn maar ook slimme inzet met partners buiten.

CDA

Wij voeren het actieprogramma NNN en de daarin opgenomen maatregelen verder uit en werken daarbij samen met alle belanghebbenden, zoals boeren, waterschappen en natuurorganisaties. Wij zien veel kansen voor agrarisch natuurbeheer.

ChristenUnie

 

Natuurversterking is noodzakelijk. Wij voeren in samenwerking met boeren, natuurorganisaties en waterschappen het actieprogramma NNN verder uit. Daarbij hanteren wij de realisatieladder uit het vorig jaar vastgestelde handelingskader NNN: zelfrealisatie, in/uitdeuken en we sluiten als uiterste middel onteigening met volledige schadeloosstelling niet uit. Betere verdiensten voor agrarisch natuurbeheer.