Het uitbreiden van het OV-netwerk in Zuid-Holland heeft prioriteit voor onze partij. Hiervoor zijn heldere plannen opgesteld.

De provincie is verantwoordelijk voor het aanbesteden van het regionaal streekvervoer. Met de aanbesteding kan de provincies vergaande eisen stellen over o.a. de kwaliteit, bereikbaarheid en het totale netwerk voor het openbaar vervoer.

D66

D66 wil een 15-minuten provincie. We breiden OV-verbindingen uit in de landelijke gebieden, zodat elke woning in de provincie op maximaal vijftien minuten lopen (ongeveer 1 km) is van een OV-haltes. Voorzieningen moeten (van-deur-tot-deur) te bereiken in maximaal een uur reizen met het OV.

GroenLinks

GroenLinks zet in op uitbreiding van het OV-netwerk. Zoals veerdiensten in de Drechtsteden, hoogwaardig openbaar vervoer in de Bollenstreek en het verbeteren van de bereikbaarheid in het Westland (WestlandRail). Daar waar (nog) geen dekkend OV netwerk is, zet de provincie in op vraag gestuurd OV naar belangrijke voorzieningen en centrale OV- overstappunten. Ook mensen met een beperking hebben recht op goed OV. Toegankelijk OV is een harde eis bij alle nieuwe aanbestedingen.

Partij van de Arbeid

OV moet een basisrecht zijn. De PvdA investeert in betaalbare en betere bus-, trein- en tramverbindingen en stimuleert bouwen bij haltes zodat mensen OV makkelijk kunnen gebruiken.

 

PVV

Wij zetten ons bijvoorbeeld in voor verbetering van de Merwede Linge Lijn (MLL) en voor het behoud van intercity verbindingen in o.a. Dordrecht.

SP

Openbaar vervoer is een belangrijke vorm van mobiliteit en wat de SP betreft een grondrecht. OV zou daarom voor de gebruiker gratis of in ieder geval goedkoop moeten zijn. Het OV hoort daarnaast in publieke handen in de vorm van een nationaal of provinciaal vervoersbedrijf, publieke belangen horen in publieke handen. Zolang dit nog niet het geval is zetten we ons in voor betaalbaar, toegankelijk, bereikbaar en fijnmazig openbaar vervoer in heel onze provincie.

GOUD Zuid-Holland

GOUD wil het OV netwerk in het landelijk gebied in standhouden en waar nodig verbeteren. Voor het hele provinciale OV netwerk geldt dat het veilig, betaalbaar is en in moet blijven spelen op de behoeften van de inwoners. Ook mensen met een beperking hebben recht op goed openbaar vervoer.

Partij voor de Dieren

Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk. Het is zowel in stedelijk als in landelijk gebied een volwaardig alternatief voor de eigen auto. Er worden meer bussen ingezet om het openbaar vervoersnetwerk uit te breiden tot een fijnmazig netwerk en alle bussen zijn 100% duurzaam aangedreven.

VVD

De VVD vind het belangrijk dat er goed en efficiënt busvervoer is voor inwoners. We kijken dan ook naar nieuwe vormen van openbaar vervoer zoals vraag gestuurd OV of Mobility as a Service.

CDA

Openbaar vervoerbedrijven herstellen nog van de coronacrisis, maar voorzien op middellange termijn sterke groei. Het CDA wil juist in deze sterk veranderende wereld voorkomen dat de steun voor vervoersbedrijven te vroeg in hun herstel wegvalt. Dit gaat anders ten koste van de verduurzaming van het openbaar vervoer.

ChristenUnie

De provincie zorgt voor goede aansluiting van dienstregelingen, goede informatie daarover, eenheid in tarieven en investeert in dichtbevolkte gebieden in hoogfrequent openbaar vervoer. Als de dienstregeling tenminste elke 15 minuten wordt uitgevoerd dan blijkt openbaar vervoer steeds vaker de voorkeur te krijgen boven privé-vervoer. Reguliere OV verbindingen met kleine dorpen worden in stand gehouden. De provincie waarborgt een goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en mensen met een beperking.