Onze partij steunt maatschappelijke organisaties financieel die zich richten op beleving en bewustwording van mens en natuur.

Natuur is onmisbaar voor mensen en mensen zijn onmisbaar voor natuur zeker in een drukke provincie als Zuid-Holland. Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in om te helpen bij het beheer van natuur en landschap, kennis over natuur te delen, de ontwikkeling van natuur te monitoren, kinderen in contact te brengen met natuur, natuur te beschermen etc. Om deze waardevolle activiteiten te kunnen faciliteren en ondersteunen is het belangrijk dat organisaties hierbij met hulp van de provincie een toekomstvaste financiële basis hebben.

D66

D66 ziet wel ruimte voor financiële bijdragen aan activiteiten of programma’s die gericht zijn op het benutten van cultureel erfgoed in het landschap en natuur en cultuureducatie.

GroenLinks

De beleving van natuur is van groot belang. GroenLinks zet dan ook naast natuurbescherming en -realisatie ook in op natuurbeleving, -educatie en -participatie. Door de natuur naar de mensen te brengen (via o.a. de agenda natuurinclusief) en de mensen naar de natuur (via natuurbelevingsprogramma’s). Dit doen we samen met organisaties als IVN, NM, SBB, ZHL en NMZH.

Partij van de Arbeid

We steunen vrijwilligers via Groene motor, het verenigingsleven en organisaties. En we zorgen in samenwerking met gemeentes dat natuureducatie aangeboden wordt.

PVV

Wij zijn blij met maatschappelijk organisaties, maar tegen het verstrekken van subsidies. Als er een voldoend draagvlak is, zijn subsidies niet nodig.

SP

De provincie geeft financiële ondersteuning aan organisaties die met vrijwilligers werken aan het beheer en onderhoud van natuurgebieden. Ook dierenbeschermingsorganisaties, zoals bijvoorbeeld de dierenambulance, worden door de provincie ondersteund.

GOUD Zuid-Holland

GOUD wil het bestaande beleid voortzetten.

Partij voor de Dieren

Beleid dat belangen van dieren raakt, wordt proactief advies van dierenrechten- of dierenwelzijnsorganisaties gevraagd. Natuur- en dierenbeschermingsorganisaties zoals de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Fauna4Life en de Faunabescherming kunnen subsidie ontvangen voor projecten, die bijdragen aan de versterking van de natuur en beter dierenwelzijn. De provincie stimuleert dierenwelzijns-, natuur- en milieueducatie.

VVD

De VVD is voor samenwerking met partners. Het zal aan de samenwerking of opdracht liggen of dit met financiële steun zal moeten.

CDA

Wij steunen en subsidiëren thema- en projectgericht waarbij sprake moet zijn van voldoende draagvlak.

ChristenUnie

We investeren in maatschappelijke organisaties, vanuit de volgende visie: De overheid waakt over het gemeenschappelijk belang en neemt de verantwoordelijkheid van maatschappelijke organisaties niet over, maar beschermt hun ruimte zodat deze organisaties hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. We staan voor een daadkrachtige overheid die mensen stimuleert om dienstbaar te zijn aan de naasten en zorg te dragen voor de schepping.