Onze partij zet zich de komende vier jaar in voor het behoud van het Zuid-Hollandse open en groene landschap met concrete acties.

In het verleden had de Rijksoverheid beleid om waardevolle landschappen te beschermen tegen de oprukkende stad. Het Rijk heeft dit beleid losgelaten waardoor de provincies nu voor het landschap verantwoordelijk zijn.

De provincie Zuid-Holland heeft een grote opgave t.a.v. nieuwe woningen, bedrijventerreinen en duurzame energie heeft ruimte nodig. Er zal door de provincie zorgvuldig gekeken moeten worden waar die ruimte gevonden kan worden en daarbij de meest kwetsbare en waardevolle landschappen spaart en kijkt waar een goede inpassing mogelijk is.

D66

Het Zuid-Hollandse landschap is primair de plek voor duurzame landbouw, open landschap, natuurgebieden en water. D66 blijft restrictief beleid voeren tegen verdozing . Woningbouw vindt ten principale plaats binnen bestaand stedelijk gebied. Als er toch noodzaak is om aan de randen van bestaande steden woningen te bouwen kan dat alleen als de natuurwaarde ter plaatse toeneemt.

GroenLinks

Open landschap is van groot belang. Wij kiezen er voor om onze groene polders en andere natuurgebieden te beschermen. Dat doen wij door vooral binnenstedelijk te bouwen. Er zijn genoeg plekken in de provincie om betaalbare woningen te bouwen.

Partij van de Arbeid

De PvdA wil gebieden van waarde zoals Midden-Delfland beschermen met de aanwijzing als Bijzonder Provinciaal Landschap. En we deden dit met de introductie van categorie 3 bescherming Ruimtelijke Kwaliteit.

PVV

Het bouwen van huizen moet zoveel mogelijk plaatsvinden binnen de rode contouren, duurzame energie kan worden geleverd doorkernenergie en zo houden we zelfs in een drukke provincie als Zuid-Holland een open en groen landschap.

SP

De SP is voorstander van het hanteren van de ladder van duurzame verstedelijking. Dat wil zeggen dat zo veel als mogelijk stedelijke ontwikkelingen binnenstedelijk plaatsvinden. Wat betreft bedrijventerreinen en kantoorlocaties geldt wat ons betreft hetzelfde en moeten eerst bestaande leegstaande locaties worden benut.

GOUD Zuid-Holland

Dat is topprioriteit voor GOUD. De bevolkingsdichtheid is dermate hoog dat we moeten stoppen met wegkijken en echte maatregelen nemen om de handrem op de verstedelijking te krijgen. Behoud van het landschap en de leefbaarheid is onze reden van bestaan als politieke partij. Daaruit volgen concrete doelstellingen en maatregelen die we zouden willen nemen. Dat vereist als basisvoorwaarde o.a. bestuurlijke vernieuwing want het kan alleen via innige samenwerking tussen de drie bestuurslagen.

Partij voor de Dieren

De weinige natuur die nog over is in Zuid-Holland moet natuur blijven! De natuur wordt versterkt en waar mogelijk vergroot. Versnipperde natuurgebieden met elkaar verbinden, zodat er meer migratiemogelijkheden zijn en planten- en diersoorten betere kansen om te overleven hebben. Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur en landschappelijke waarden. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt. Bijzondere Provinciale Natuurgebieden zoals Midden Delfland, Nationale Parken zoals Hollandse Duinen en Hollandse Delta, waterwingebieden en waardevolle cultuurlandschappen met ecologische waarde zoals in het Groene Hart, de Hoeksche Waard, en Voorne-Putten en schurvelingenlandschap Kop Goeree worden beter beschermd en het toezicht en de handhaving in natuurgebieden wordt versterkt.

VVD

De VVD vind het belangrijk dat bewoners kunnen blijven genieten van het moois onze provincie te bieden heeft. Van fi etsen door het Groene Hart of de duingebieden, tot recreatie op het water van bijvoorbeeld de plassen. Die gebieden koesteren wij. Tegelijkertijd zijn er ook meer woningen nodig, we stimuleren dat vooral binnen de bebouwde kom maar geven ook ruimte aan de randen van de bebouwing. Dan worden er wel extra eisen gesteld met betrekking tot groen en klimaatadaptatie.

CDA

De claim op de ruimte is enorm. Wij willen daarom strikt afbakenen tussen de verschillende functies, bijvoorbeeld in het Groene Hart.

ChristenUnie

Zorgvuldig ruimtegebruik: bodem en water zijn leidend bij het bepalen waar wat kan worden gerealiseerd. Integrale aanpak waarbij de kwaliteit van het landschap zwaar weegt. Inwoners betrekken bij te maken keuzes: participatie. De provincie beschrijft karakteristieke landschappen, actualiseert gebiedsprofielen en borgt de gebiedskwaliteiten o.a. cultuurhistorie en kwaliteit landschap, in omgevingsvisie en omgevingsverordening bij inpassing van nieuwe functies (als wonen, infrastructuur, energie)