Wij gaan als partij zorgen voor voldoende toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebieden.

Om veilig te kunnen recreëren in de natuur- en recreatiegebieden en om te voorkomen dat de natuur wordt aangetast door ongepast gedrag van bezoekers of illegale activiteiten zoals het dumpen van afval, is toezicht en handhaving van groot belang.

D66

D66 zet in op het verbeteren en versterken van handhaving in natuurgebieden zodat overlast verminderd wordt en zo borgen we dat bedrijven de gebieden niet zwaarder belasten dan toegestaan. Daar gaan we extra middelen voor vrijmaken.

GroenLinks

GroenLinks wil vooral inzetten op preventie en goed bezoekersmanagement. Dus bezoekers daarheen leiden waar ze het minstekwaad kunnen. Daarnaast gaan we door met het intensiveren van toezicht en handhaving, bijvoorbeeld door de inzet van aanvullende opsporingsmethoden en het maken van goede afspraken met beheerders, gemeenten en politie.

Partij van de Arbeid

De PvdA wil meer budget voor onderhoud en beheer van natuur- en recreatiegebieden. Dat is een gezamenlijke taak van alle overheden en betrokkenen. Toezicht & handhaving kan dan (beter) geregeld worden.

PVV

Er is geen grotere vervuiler dan de mens. Opvoeden heeft weinig zin zonder passend toezicht en passende handhaving. Daar naast is het goed om in te zetten op het beter schoonhouden van gebieden. Gebieden die vervuild zijn, nodigen meer uit tot nog meer vervuiling.

SP

Naast investeren in goed beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden, investeren we wat de SP betreft de komende vierjaar ook in het op peil brengen van het aantal toezichthouders en handhavers.

GOUD Zuid-Holland

Terrein beherende organisaties spelen hierbij een belangrijke rol. In overleg met deze organisaties moet de provincie bij aanwezige knelpunten de helpende hand bieden

Partij voor de Dieren

Bijzondere Provinciale Natuurgebieden zoals Midden Delfland, Nationale Parken Hollandse Duinen en Hollandse Delta, waterwingebieden en waardevolle cultuurlandschappen met een ecologische waarde zoals in het Groene Hart, de Hoeksche Waard, en Voorne-Putten en het Schurvelingenlandschap op de Kop van Goeree worden beschermd en het toezicht en de handhaving in natuurgebieden wordt versterkt.

VVD

De VVD wil ondermijning tegengaan. Wij willen het makkelijker maken om observaties te rapporteren en willen dat er meer controles worden uitgevoerd binnen onze natuurgebieden. Samen met onze inwoners en instanties doen we hier wat aan.

CDA

Wij zorgen voor voldoende capaciteit bij de omgevingsdiensten en voor uitbreiding van de bevoegdheden van BOA’s.

ChristenUnie

De druk op recreatiegebieden moet gereguleerd worden. Wat de ChristenUnie betreft moeten provincie naast de eenmalige impulsgelden aandacht besteden aan beheer en onderhoud van recreatiegebieden. Ook is een Nationale parken strategie nodig om de druk op de nationale parken te verlichten.