Onze partij zorgt d.m.v. concrete plannen voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied.

Om de biodiversiteitsdoelstellingen te halen binnen de provincie Zuid-Holland zal er meer gebruik gemaakt moeten worden van het bouwde gebied en particulier terrein. De provincie kan een positieve bijdrage leveren aan de invulling hiervan waar ook de bewustwording van de burger een belangrijk onderdeel van is.

D66

D66 wil dat de provincie alleen nieuwe bouwprojecten toe staat buiten de bebouwde kom, op de voorwaarde dat na afronding van het project de biodiversiteit is toegenomen. Ook hanteren we een streven bij vergunningverlening: ten minste één hectare groen per buurt. Dat is de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Verder wordt het aanplanten van bomen in woonwijken gestimuleerd, werken we aan een groene ring rond steden, worden hitte eilanden aangepakt en bouwen we met duurzame materialen.

GroenLinks

We zetten in op natuurinclusief bouwen. De provincie ondersteunt dorpen en steden bij deze transformatie.

Partij van de Arbeid

We bouwen zoveel mogelijk met behoud van landschap, en versterking van natuur en biodiversiteit. Een groene omgeving is namelijk een gezonde omgeving en draagt bij aan een fijne toekomstbestendige leef kwaliteit.

PVV

Wij zetten ons in voor groenere steden die ruimte laten voor groene gebieden op zowel de grond als op daken en balkons. Groenstaat niet alleen voor de kleur en natuur maar ook voor minder vervuiling.

SP

Wat de SP betreft zet de provincie zich de komende jaren in om het gebruik van insecticiden en landbouw gifstoffen die de biodiversiteit bedreigen, zoals bijvoorbeeld glyfosaat en neonicotinoïden, door bedrijven, maar zeker ook door particulieren terug te dringen en beëindigen.

GOUD Zuid-Holland

GOUD wil de verdere verstening en verstedelijking tegengaan. Natuur en landschap moet meer prioriteit krijgen binnen alle beleidsgebieden van de provincie, zodat natuur een betere bescherming krijgt en klimaat en landschap meer aandacht krijgen.

Partij voor de Dieren

In grond- en pachtbeleid worden regels voor verduurzaming en versterking biodiversiteit opgenomen. Bij afsluiten en verlengen van pacht wordt een verbod op het gebruik van landbouwgif en kunstmest opgenomen. Om invloeden van invasieve exoten op de biodiversiteit tegen te gaan, moeten ecosystemen worden versterkt. Met invasieve diersoorten wordt diervriendelijk omgegaan. Dat kan opvang zijn of TNRC (castratie, sterilisatie, terugplaatsing en nazorg). Zuid-Holland zoekt proactief de samenwerking met gemeenten om markten met exotische dieren tegen te gaan

VVD

De VVD zet in op groen voor iedereen, dat ondersteunt de biodiversiteit. Meer groen en water in de stad zorgt daarvoor en het levert inwoners een plek om te recreëren en op warme dagen verkoeling te vinden.

CDA

Door biodiversiteit in een eerdere fase mee te wegen in de planontwikkeling en door kennisdeling met de regio’s te stimuleren.

ChristenUnie

De ChristenUnie streeft naar een natuurinclusieve samenleving waarbij de natuur geen sluitstuk is maar een uitgangspunt. Stimuleert de aanleg van “groene longen” in de stad en gaat hittestress in stedelijke omgeving tegen door de aanleg van groene oases en waterpleinen. We zetten in op meer binnenstedelijk groen, herstel van houtwallen, singles en hagen met vergoeding voor de terreinbeheerder en op structureel meer bomen en struiken waar dat passend is om biodiversiteit te vergroten.