Onze partij heeft het verbeteren van de waterkwaliteit hoog staa en heeft daarin de provinciale inzet, vergunningverlening en handhaving meegenomen in haar concrete plannen.

Het lozen van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen de niet of nauwelijks afbreekbaar zijn, chemische bestrijdingsmiddelen (in de landbouw, in andere sectoren en door burgers), microplastics en andere milieuvreemde deeltjes, PFAS stoffen, medicijnresten, antibiotica uit landbouw, hormoon verstorende stoffen, drugs, industriële lozing – vergund of illegaal, lozingen vanuit industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI) en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), lozing door burgers op het riool (zoals verfresten, chemicaliën, schoonmaakmiddelen en medicijnen) zorgen voor een enorme chemische belasting van het oppervlaktewater. Het overheidsbeleid om dit terug te dringen is nog lag niet op orde. Ook zijn er met grote regelmaat ernstige calamiteiten.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn een belangrijke provinciale inzet om hierin verbetering te krijgen.

D66

We organiseren een hechte samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten. Zo stoppen we de versnippering van toezicht en handhaving.

GroenLinks

Door de inzet van GroenLinks bij de casus Odfjell en het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid heeft de provincie het VTH-beleid aangescherpt. Vervolgens heeft de provincie na vragen van GroenLinks over Chemours en het ZZ-stoffenbeleid aangescherpt. Dat beleid zetten wij voort, met als eerste prioriteit het in Europees verband uitbannen van PFAS en andere niet afbreekbare stapelstoffen.

Partij van de Arbeid

De PvdA vindt dat inwoners in de buurt van bv Chemours uit hun eigen moestuin moeten kunnen eten. De provincie verhoogt daarom het toezicht op vervuilende bedrijven en gaat hogere boetes uitdelen.

PVV

Wij zetten ons in voor een voortzetting van het bestaande beleid en wij zullen toezien op een goede en tijdige inzet van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

SP

Op dit moment kunnen door Europese regels bedrijven schadelijke stoffen in het water, de lucht en het land dumpen zolang niet aangetoond is dat dit giftig of vervuilend is. De SP wil die bewijslast omdraaien zodat mensen beschermd worden tegen al deze stoffen tenzij het bedrijf kan aantonen dat uitstoot hiervan niet schadelijk is voor mens, dier en milieu. Uiteindelijk willen wij naar het uitgangspunt: “Uitstoot nul”.

GOUD Zuid-Holland

GOUD is van mening dat de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving zo effectief en efficiënt mogelijk moet gebeuren. De provincie moet hierop toezien en de juiste randvoorwaarden creëren.

Partij voor de Dieren

Provinciale vergunningen voor het lozen van giftige stoffen worden ingetrokken, zoals voor GenX en PFAS van chemiebedrijf Chemours. De vergunningsvoorwaarden worden gekoppeld aan de voorwaarde dat bij bedrijfsbeëindiging de vervuiling op kosten van het bedrijf zelf worden verwijderd. De ondergrond wordt beschermd tegen gaswinning, zoutwinning, afvalwaterinjectie, CO₂-opslag en opslag van kernafval.

VVD

De VVD staat voor veiligheid, daarmee zetten we in op een veilige en gezonde leefomgeving. . Bedrijven die zich niet aan de regels houden moeten aangepakt worden. De provincie heeft goede omgevingsdiensten, zeker als het gaat om toezicht en handhaving van risicovolle bedrijven en stoffen. Daar gaan we mee door. Daarnaast kan innovatie bij ondernemers ook oplossing bieden voorde bovengenoemde problemen.

CDA

We zetten de goede samenwerking met de omgevingsdiensten voort en ondersteunen de verdere professionalisering. We sturen aan op betere wet- en regelgeving.

ChristenUnie

De omgevingsdiensten zijn van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van onze leefomgeving. De provincie moet in nauw contact staan met de omgevingsdiensten.