Onze partij is van mening dat in het landelijk gebied het uitgangspunt 'functie volgt peil' heeft. Hierop wordt door de provincie gestuurd via toezicht op de waterschappen.

In de veenweidegebieden wordt het waterpeil kunstmatig verlaagt vanwege de meldveehouderij. Een zompige bodem bemoeilijkt namelijk deze agrarische bedrijvigheid.  Door dit lage waterpeil komt het veen echter in contact met zuurstof waardoor dit oxideert (verbrandt). Daardoor wordt een hoop CO2 uitgestoten en daalt de bodem. Door een hoger (natuurlijker) waterpeil als uitgangspunt te nemen kan dit proces geremd of gestopt worden en ontstaan kansen voor natuur en/of natuurinclusieve landbouw (verdienmodel).

D66

Eens, door de klimaatverandering krijgt Zuid-Holland steeds vaker te maken met zowel droogte als hevige regenbuien. Voor het vasthouden van zoet water voor gebruik tijdens droogte moet daarom meer ruimte voor water worden gecreëerd. Dat gaan we onder andere doen door een natuurlijk (hoger) waterpeil aan te houden. Boeren die hierdoor een nattere grond hebben zullen we helpen in de omslag naar een landbouwsoort die past bij een nattere grond.

GroenLinks

Eens, het wordt tijd om de realiteit onder ogen te zien en dat wij over de grenzen van ons ecologische, water en bodemsysteem zijn geschoten en dus peil volgt functie niet houdbaar is, financieel, ecologisch en fysiek.

Partij van de Arbeid

Eens, dit is nodig om aan de klimaatopgave te voldoen, bodemdaling tegen te gaan en de doelen van het NPLG te halen.

PVV

Oneens, in verschillende gebieden is functie volgt peil in elk geval bij wijze van proef verlaten. Dat er meer CO2 wordt uitgestoten door het verlagen van het waterpeil klopt, maar dat CO2 leidend is in de verandering van klimaat zien wij niet als vaststaand feit

SP

Eens, waar de natuur is gebaat bij een hoger waterpeil willen de agrariërs grote delen van het jaar een lager waterpeil. Hoewel er steeds meer innovatieve methoden beschikbaar komen om de bodemdaling te verminderen, gaat dit wat de SP betreft nog veel te langzaam. De SP wil de rol van de provincie bij deze ontwikkelingen versterken in woord en daad. Hierbij is het economische belang niet langer leidend, maar juist het maatschappelijk belang.

GOUD Zuid-Holland

Eens, GOUD zet in op het verhogen van het waterpeil in o.a. veenweidegebieden.

Partij voor de Dieren

Eens, geen steun voor symptoommaatregelen als onderwaterdrainage, die de huidige landbouw in stand houden; de landbouw wordt aangepast aan een verhoogd waterpeil: functie volgt peil.

 

VVD

Oneens, voor de VVD is het van belang dat voor dit vraagstuk in het gebied de goede gesprekken worden gevoerd waarbij alle belanghebbenden betrokken worden. Dus waterschappen, gemeenten, landbouw, provincie. De peilfunctie ligt als eerste taak bij de waterschappen.

ChristenUnie

Eens, vernatten remt bodemdaling en CO2-uitstoot, teveel vernatten leidt mogelijk tot methaanuitstoot. Gezocht moet worden naar het optimale evenwicht. De melkveehouderij in veenweidegebieden blijft een belangrijke bedrijfstak. Provincie moet onderwaterdrainage  en nieuwe klimaatbestendige verdienmodellen als natte teelten stimuleren.

CDA

Oneens, ook hier geldt maatwerk per gebied in overleg met waterschappen, boeren en natuurorganisaties. Provincie gaat niet over peilbesluiten.