Wij zijn van mening dat de subsidie voor agrarisch natuurbeheer moet worden gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van aan een inspanningsverplichting

Aan boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met natuurwaarden (zoals weide- en akkervogels) worden subsidies verstrekt als beloning voor de inpassingen die zij hiervoor leveren. Lange tijd heeft dit (op lokale successen na) in zijn algemeenheid tot weinig resultaat geleid: de weidevogels bleven achteruit gaan. Om ervoor te zorgen dat dit geld effectiever wordt ingezet en de boeren die echt hun best doen ook eerlijk te beloond worden, zouden deze subsidies volgens ons beter gekoppeld moeten worden aan werkelijk behaalde resultaten.

D66

Eens

GroenLinks

Eens, uiteindelijk gaat het om het subsidiëren van inspanningen om de biodiversiteit te versterken. Van belang is om er geen administratieve of financiële casus van te maken, maar iets dat werkt in de buitenwereld. Iets dat de boeren maximaal gaat stimuleren en enthousiasmeren.

Partij van de Arbeid

Eens. De PvdA vindt dat het anders moet in de landbouw. Zuid-Holland wordt een voortrekker van een nieuwe landbouwpolitiek. Het is noodzakelijk om de omslag te maken naar natuurinclusieve landbouw.

PVV

Oneens, boerenbedrijven doen al heel veel aan agrarisch natuurbeheer en zijn niet de enige factor die voor achteruitgang van bijvoorbeeld weide- en akkervogels zorgt: windturbines en bescherming van predatoren door wettelijke regels spelen ook een grote rol.

SP

Eens, het agrarisch natuurbeheer door boeren, per gebied georganiseerd in collectieven, blijft onder strikte regie van de provincie plaatsvinden en wordt meer gericht op het realiseren van natuur en de natuurinclusieve bedrijfsvoering. Op plaatsen waar door het beperken van de stikstofdepositie niet langer een agrarische bedrijfsvoering mogelijk is streven we ernaar het beheer van deze gebieden zo veel als mogelijk door deze sector zelf tegen een marktconforme vergoeding te laten uitvoeren.

GOUD Zuid-Holland

Eens, maar het mag niet leiden tot overmatige bureaucratie. Een resultaatverplichting moet wel tot een oplossing of verbetering leiden en goed handhaafbaar zijn. Waar het resultaat op een andere manier kan worden verzekerd is dat voor GOUD ook prima. Meten is weten is wel een goed uitgangspunt. laten we oppassen voor schijnzekerheden met papieren resultaatverplichtingen.

Partij voor de Dieren

Eens, Alleen bedrijven die de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie toepassen of willen gaan toepassen, komen in aanmerking voor subsidie. Dit wordt ook gecontroleerd Er worden transitiecoaches aangesteld voornatuurvriendelijke landbouw en plantaardige eiwitteelten. Europese landbouwsubsidies worden door de provincie ingezet voor ondersteuning van initiatieven op het gebied van regionale, plantaardige en natuurvriendelijke landbouw.

VVD

Oneens, de VVD wil graag doelgericht natuurbeheer, door allerlei oorzaken kan het resultaat achterblijven. Bij weidevogels bijvoorbeeld dooraanwezigheid van predatoren (natuurlijke vijanden). Hier kan een boer die wel inzet pleegt op natuurbeheer niet de dupe van zijn.

CDA

Oneens, de resultaten zijn te seizoens- en jaarafhankelijk om direct aan de hoogte van de subsidie te koppelen. Daarnaast willen wij juist de overstap stimuleren.

ChristenUnie

Oneens, succes en resultaten zijn van meerdere factoren afhankelijk. We willen boeren gemotiveerd houden voor agrarisch natuur- en weidevogelbeheer. We willen doorgaan met steunen van agrarisch natuurbeheer en het uitvoeren van actieplan boerenland vogels.