Als partij zijn wij van mening dat bestaande subsidieregelingen moeten worden aangepast of afgebouwd zodat er alleen middelen toegekend worden aan verduurzaming, vergroening van de landbouw en de stimulering van natuur inclusieve landbouw.

De provincie kan met het subsidie instrument gericht inzetten op de verdere verduurzaming van de landbouw. Op deze manier worden subsidiestromen van de gangbare landbouw afgebouwd en ingezet voor duurzame natuurinclusieve landbouw.

D66

Eens, D66 wil boeren helpen bij de omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Samen met de Rijksoverheid en andere partijen wordt hiervoor een financieringssysteem opgezet. Boeren worden geholpen om over te stappen op een duurzame manier van landbouw en tegelijkertijd beloond voor het vasthouden van broeikasgassen, het tegengaan van bodemdaling en het leveren van ecosysteemdiensten.

GroenLinks

Eens

 

Partij van de Arbeid

Eens, boeren die blijven en hun stikstofuitstoot moeten verminderen ondersteunen we, zodat zij de omschakeling kunnen maken naar natuurinclusieve landbouw of een gemengd bedrijfsmodel met maatschappelijke diensten.

PVV

Geen standpunt, de stelling is onduidelijk omdat niet aangegeven wordt om welke bestaande subsidieregelingen het gaat.

SP

Eens, We steunen alleen boeren bij de ontwikkeling hun bedrijf of alternatieve activiteiten, als deze een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de sector en zorgen voor het afnemen van de uitstoot en depositie van stikstof in natuurgebieden. Bestaande subsidies die hier niet aan bijdragen worden wat de SP betreft afgebouwd.

GOUD Zuid-Holland

Oneens, is geen efficiënte besteding van provinciaal geld. Voor dat doel (directe subsidie aan bedrijven) moet het geld van het Rijk komen. Echter het doel van verduurzaming en vergroening van de landbouw moeten we wel met alle mogelijke slimme en effectieve middelen gerealiseerd krijgen. De weg via het ruimtelijk beleid lijkt daarvoor het meest geschikt, naast uiteraard de provinciale rol als uitvoerder van Rijksbeleid.

Partij voor de Dieren

Eens, landbouwsubsidies alleen voor biologische, natuurinclusieve en plantaardige landbouw. Zogenaamde technologische lapmiddelen, zoals luchtwassers en ‘emissiearme’ stallen, niet subsidiëren en vergunnen. Rondom natuurgebieden wordt intensieve landbouw afgebouwd en meer ingezet op bufferzones en extensieve landbouw. Geld wordt groen besteed. Europese landbouwsubsidies alleen voor ondersteuning van regionale, plantaardige en natuurvriendelijke landbouw.

VVD

Oneens, voor de VVD hebben boeren ook een plek in Zuid-Holland. Het hangt van de problematiek in een specifiek gebied af welke vorm van landbouw het beste pas. Soms kan een subsidie voor innovatie ter verminder van stikstof heel nuttig zijn zonder dat dit meteen natuurinclusieve landbouw vraagt.

 

CDA

Oneens, Subsidieregelingen moeten gericht zijn op duurzame en volhoudbare landbouw. Daarbij houden wij ruimte voor maatwerk.

ChristenUnie

Eens, de transitie naar een circulaire, klimaat neutrale natuurinclusieve landbouw die ook economisch rendabel is, is een proces van de lange adem en moet gebiedsgericht met de boeren worden ingevuld. Ook provinciale middelen besteden aan agrarische sector voor verbeteren waterkwaliteit, tegengaan bodemdaling, weidevogelbeheer.