Met concrete plannen gaat onze partij werken aan het verduurzamen van de mobiliteit en het terugdringen van de automobiliteit.

Onder het motto ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’ zorgt de provincie (samen met partners) voor een beter bereikbaar, veilig en duurzaam Zuid-Holland, voor inwoners en reizigers.

Het beleid voor een beter bereikbaar Zuid-Holland maakt deel uit van het provinciale Omgevingsbeleid.

D66

We leggen de nadruk op investeringen in de fi ets en het openbaar vervoer. Als er dan toch geïnvesteerd moet worden in automobiliteit, dan duurzaam. We willen dat we ons in 2035 uitstootvrij vervoeren. D66 wil investeren in de fiets en duurzaam en toegankelijk OV.

GroenLinks

De helft van de ruimte in de stad wordt ingenomen door auto’s. Door in te zetten op aantrekkelijke wandel- en fietsroutes, in combinatie met groen en blauwe verbindingen en goed openbaar vervoer wordt vervoer per auto in de stad minder noodzakelijk en kan ruimte gewonden worden voor vergroening. Bij aanleg en onderhoud van infrastructuur hebben fietsers en voetgangersprioriteit boven autorijders. Ook kunnen daarmee kansen worden benut voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde lucht en minder herrie.

Partij van de Arbeid

De PvdA wil voorrang geven aan fietsers, extra investeren in openbaar vervoer, hindernissen weg nemen voor voetgangers en hier ook rekening mee te houden bij aanbestedingen.

 

PVV

Wij zetten ons in voor een beter openbaar vervoer en goede provinciale wegen. Alleen als het openbaar vervoer goed van kwaliteit is, is het een redelijk alternatief voor de auto. Wij moedigen fietsverkeer aan.

SP

De SP zet zich al jaren in voor de verbetering van het openbaar vervoer. Een goed werkend en frequent openbaar vervoer is wat ons betreft de belangrijkste manier om de mobiliteit te verduurzamen en het autoverkeer terug te dringen. Daarnaast kan ook het verbeteren van de fietsverbindingen tussen steden, denk aan snelfietsroutes, hier een bijdrage aan leveren.

GOUD Zuid-Holland

De fiets en het openbaar vervoer hebben voor GOUD de hoogste prioriteit. Meer asfalt kan in sommige gevallen goed zijn als dat de leefbaarheid ten goede komt. Wij willen daarom dat fase 2. van de Rijnlandroute wordt gerealiseerd. Dat is ondertunneling van het laatste stukje door de gemeente Katwijk waar de RLR nu als een open riool op maaiveldhoogte de gemeente dwars door midden snijdt. Dit is een voorbeeld dat meer geld voor asfalt soms nuttig kan zijn. Samen met het Rijk moeten we er voor zorgen dat er snel openbaar vervoer komt zodat mensen buiten de randstad kunnen wonen en aldaar toch kunnen blijven werken. Zie hier de relatie met behoud van landschap en natuur en onze strijd tegen de overbevolking in de Randstad.

Partij voor de Dieren

Investeren in veilige wandel-, fiets- en snelfietspaden. Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk. Het wordt zowel in stedelijk als in landelijk gebied een volwaardig alternatief voor de eigen auto. Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen. Flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd, ook bevordert de provincie lokale werkhubs. Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de provincie zijn uiterlijk in2030 emissievrij. Maximale heffing wegenbelasting via opcenten. De opbrengsten worden gebruikt voor het stimuleren van duurzame vormen van vervoer.

 

VVD

De VVD is voorstander van verduurzaming van het eigen wagenpark en stelt bij nieuwe OV-concessies scherpe doelstellingen op het gebied van CO2 en stikstof reductie. De provincie stimuleert ook schone brandstoffen voor het varend verkeer. Ook dragen we bij aan de uitrol van laadinfrastructuur (voor auto en binnenvaart). Verder is de VVD voor gebruik van alle modaliteiten, het juiste vervoermiddel voor het juiste moment.

CDA

Mobiliteit is voor iedereen belangrijk. Zelfstandig kunnen reizen waar en wanneer dan ook draagt bij aan de leefbaarheid van wij kenen kernen. Het netwerk van treinen, bussen en metro’s moet zo sterk zijn dat de auto een keuze is en geen noodzaak. We moeteninzetten op hoogwaardig en betaalbaar openbaar vervoer, toegankelijk voor iedereen.

ChristenUnie

In principe geen nieuwe wegen aanleggen met uitzondering van grootschalige nieuwbouwlocaties. Provinciale middelen richten wij op beheer, onderhoud, vervanging bestaande infrastructuur en op duurzame vormen van vervoer. Collectieve vormen van vervoer moeten betaalbaar en veilig zijn voor iedereen. Ruimte maken voor voetgangers en fietsers en bijzonder aandacht voor mobiliteit voor mensen met een beperking. OV-verbindingen naar kleine dorpen in stand houden of andere oplossingen bieden.