Onze partij heeft concrete plannen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit om daarmee de KRW doelen in 2027 te halen.

Zuid-Holland is de provincie met het meeste oppervlaktewater van Nederland. Maar het is ook de economische motor en dichtbevolkte provincie van Nederland. De kwaliteit van het oppervlaktewater heeft hier bijzonder onder te lijden.

D66

D66 wil dat alle wateren in NL van goede kwaliteit zijn in 2027, zoals afgesproken in de KRW. We gaan investeren in het herstel van toezicht en handhaving en werken samen met waterschappen aan schoon en veilig water, waarbij niet wordt toegestaan dat vervuilde grond in plassen wordt gestort. Daarnaast laten we onderzoeken waarom het ons nog steeds niet lukt om de waterkwaliteit op peil te krijgen, zodat we kunnen leren van ons verleden.

GroenLinks

GroenLinks staat voor gezond water voor iedereen. Belangrijk element is het uit- en afspoelen van hulpstoffen (nutriƫnten en bestrijdingsmiddelen) van de land- en tuinbouw. Daarom willen wij met de waterschappen en natuur-, water- en boerenorganisaties inzetten op het terugdringen daarvan tot aanvaardbare niveaus. Daar sturen wij ook op bij onze landbouw- en natuurbeheersubsidies.

Partij van de Arbeid

De waterkwaliteit in Zuid-Holland laat te wensen over. Dat moet beter. De PvdA wil vervuilers aanspreken en stimuleren om de watervervuiling aan de bron aan te pakken. Hiervoor werken we samen met de waterschappen.

PVV

Wij blijven er naar streven om de bevolkingsgroei binnen onze provincie te beperken. Alleen zo kunnen we de KRW doelen halen.

SP

De SP zet alles op alles om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027, zoals die voor schoon en gezond water te halen. Om de waterkwaliteit te verbeteren wordt motorvaart niet overal meer toegestaan. Het productieproces van bedrijven mag de leefomgeving op geen enkele manier meer belast: niet door uitstoot, niet door lozing en niet door afval. De SP wil af kunnen dwingen dat een bedrijf bij uitbreiding een nieuwe vergunning moet aanvragen voor het gehele proces (een afdwingbare revisievergunning) in plaats van het steeds weer uitbreiden van bestaande vergunning.

GOUD Zuid-Holland

GOUD wil samen met de waterschappen de waterkwaliteit verbeteren. Hier moet bij de uitwerking van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied meer rekening worden gehouden. GOUD pleit voor een gerichte bronaanpak.

Partij voor de Dieren

Een natuurvriendelijk waterbeleid zorgt ervoor dat bij de verdeling van water de natuur prioriteit heeft boven economische gebruiksfuncties, zoals land- en tuinbouw. De provincie stimuleert, faciliteert en monitort een transitie naar een biologische en duurzame glastuinbouw. De bescherming van bodem, lucht en water gaat zwaarder wegen dan de economische belangen van vervuilende bedrijven. Stoppen met het gifgebruik in de Bollenstreek. In en rondom Natura 2000-gebieden geen mijnbouwactiviteit (zoals gaswinning of zoutwinning), drainage of wateronttrekking en wordt geen gif, kunst- of drijfmest gebruikt.

VVD

De VVD vindt waterkwaliteit belangrijk. Per gebied zal specifiek gekeken moeten worden hoe dit met partners in het gebied kan worden aangepakt. Hierbij helpt bijvoorbeeld verhoogde vangst van rivierkreeften.

CDA

De waterkwaliteit is zeer divers in de verschillende gebieden, daarom werken we ook hier gebiedsspecifiek. Daarbij hebben wij ook aandacht voor het bestrijden van invasieve exoten.

ChristenUnie

Via PPLG vaart zetten achter uitvoering Kaderrichtlijn waterdoelen. Het schoon en ecologisch gezondere maken van watersystemen vraagt veel aandacht. Met een routekaart zichtbaar maken welke stappen nog genomen moeten worden om de doelen in 2027 te halen. Wij pleiten voor bronaanpak en beleid dat verontreiniging van oppervlakte- en grondwater voorkomt; verontreiniging door o.a. mest, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. Maar ook voor natuurvriendelijke oevers.