1.Belang maatschappelijke organisaties - Onze partij steunt maatschappelijke organisaties financieel die zich richten op beleving en bewustwording van mens en natuur.

Natuur is onmisbaar voor mensen en mensen zijn onmisbaar voor natuur zeker in een drukke provincie als Zuid-Holland. Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in om te helpen bij het beheer van natuur en landschap, kennis over natuur te delen, de ontwikkeling van natuur te monitoren, kinderen in contact te brengen met natuur, natuur te beschermen etc. Om deze waardevolle activiteiten te kunnen faciliteren en ondersteunen is het belangrijk dat organisaties hierbij met hulp van de provincie een toekomstvaste financiële basis hebben.

Lees meer over deze stelling
2.Luchtkwaliteit - Onze partij is van mening dat in de komende vier jaar de WHO normen voor Zuid-Holland het uitgangspunt zijn voor het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Omgevingswaarden zijn bedoeld om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden. Omgevingswaarden kunnen worden opgenomen in een Omgevingsvisie. Deze visie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De Wereldgezondheidorganisatie (WHO) heeft waarden benoemd waarnaar gestreefd zou moeten worden om gezondheidsschade als gevolg van luchtvervuiling tegen te gaan. De kwaliteit van lucht en overlast van geluid zijn twee grote zorgen voor de inwoners binnen de provincie Zuid-Holland.

Lees meer over deze stelling
3.Natuur, groen, gezondheid - Voor de groeiende behoefte van de inwoners van Zuid-Holland t.a.v. natuur, groen en gezondheid heeft onze partij concrete plannen opgesteld.

Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie en ruimte voor natuur en recreatie is er schaars. Gezien de woningbouwopgave in de provincie zal het aantal inwoners nog verder toe gaan nemen. Om de schaarste aan natuur- en recreatiegebieden niet nog verder op te laten lopen en te voorkomen dat de recreatiedruk in de bestaande groengebieden te groot wordt is het van belang dat het oppervlak aan natuur- en recreatiegebieden ‘meegroeit’ met de toename van het inwoneraantal.

Lees meer over deze stelling
4.Waterkwaliteit - Onze partij heeft concrete plannen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit om daarmee de KRW doelen in 2027 te halen.

Zuid-Holland is de provincie met het meeste oppervlaktewater van Nederland. Maar het is ook de economische motor en dichtbevolkte provincie van Nederland. De kwaliteit van het oppervlaktewater heeft hier bijzonder onder te lijden.

Lees meer over deze stelling
5.(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) - Onze partij heeft het verbeteren van de waterkwaliteit hoog staa en heeft daarin de provinciale inzet, vergunningverlening en handhaving meegenomen in haar concrete plannen.

Het lozen van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen de niet of nauwelijks afbreekbaar zijn, chemische bestrijdingsmiddelen (in de landbouw, in andere sectoren en door burgers), microplastics en andere milieuvreemde deeltjes, PFAS stoffen, medicijnresten, antibiotica uit landbouw, hormoon verstorende stoffen, drugs, industriële lozing – vergund of illegaal, lozingen vanuit industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI) en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), lozing door burgers op het riool (zoals verfresten, chemicaliën, schoonmaakmiddelen en medicijnen) zorgen voor een enorme chemische belasting van het oppervlaktewater. Het overheidsbeleid om dit terug te dringen is nog lag niet op orde. Ook zijn er met grote regelmaat ernstige calamiteiten. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn een belangrijke provinciale inzet om hierin verbetering te krijgen.

Lees meer over deze stelling
6.Controle omgevingsdiensten waterkwaliteit - Onze partij gaat de komende vier jaar de controle op de omgevingsdiensten zo inrichten dat de chemische waterkwaliteit verbetert of niet verder verslechterd.

De controle op de waterkwaliteit is erg versnippert. De waterschappen, gemeenten, provincie en omgevingsdiensten werken slecht samen. Ook voor de handhaving voor de waterkwaliteit geldt hetzelfde.

Lees meer over deze stelling