1.Toezicht en handhaving - Wij gaan als partij zorgen voor voldoende toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebieden.

Om veilig te kunnen recreëren in de natuur- en recreatiegebieden en om te voorkomen dat de natuur wordt aangetast door ongepast gedrag van bezoekers of illegale activiteiten zoals het dumpen van afval, is toezicht en handhaving van groot belang.

Lees meer over deze stelling
2.Agrarisch Natuurbeheer - Wij zijn van mening dat de subsidie voor agrarisch natuurbeheer moet worden gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van aan een inspanningsverplichting

Aan boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met natuurwaarden (zoals weide- en akkervogels) worden subsidies verstrekt als beloning voor de inpassingen die zij hiervoor leveren. Lange tijd heeft dit (op lokale successen na) in zijn algemeenheid tot weinig resultaat geleid: de weidevogels bleven achteruit gaan. Om ervoor te zorgen dat dit geld effectiever wordt ingezet en de boeren die echt hun best doen ook eerlijk te beloond worden, zouden deze subsidies volgens ons beter gekoppeld moeten worden aan werkelijk behaalde resultaten.

Lees meer over deze stelling
3.Subsidieverlening - Onze partij is van mening dat door de provincie verleende subsidie als voorwaarde moet hebben dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Een bestrijdingsmiddel bevat werkende (chemische) stoffen die giftig zijn voor het ongedierte, schimmel of onkruid. Vaak is het middel ook gevaarlijk voor andere (huis)dieren, planten en mensen. Toegestane bestrijdingsmiddelen zijn getest op veiligheid, effectiviteit en milieubelasting. Maar toegestaan betekent nog niet: milieuvriendelijk. Sommige stoffen zijn bij verkeerd gebruik schadelijk voor het grondwater, de bodem of (nuttige) insecten. Door het subsidie instrument te gebruiken kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen snel teruggedrongen worden.

Lees meer over deze stelling
4.Boerenlandvogels - Onze partij heeft voor de komende vier jaar concrete acties opgesteld om het landelijk gebied van Zuid-Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels

Het gaat niet goed met de weidevogels en hun aantallen zijn de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. In gebieden waar het beheer en de inrichting gericht worden op de eisen die weidevogels aan hun leefgebied stellen, worden echter succes geboekt en kan de achteruitgang worden gestopt.

Lees meer over deze stelling
5.Biodiversiteit - Onze partij zorgt d.m.v. concrete plannen voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied.

Om de biodiversiteitsdoelstellingen te halen binnen de provincie Zuid-Holland zal er meer gebruik gemaakt moeten worden van het bouwde gebied en particulier terrein. De provincie kan een positieve bijdrage leveren aan de invulling hiervan waar ook de bewustwording van de burger een belangrijk onderdeel van is.

Lees meer over deze stelling