1.Natuur Netwerk Nederland - Onze partij heeft concrete plannen voor de komende vier jaar voor het realiseren van de NNN opgaven (te realiseren voor 2027)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. In het kader van bezuinigingen is een aantal jaar geleden flink in de plannen voor het NNN geschrapt. Inmiddels is de taskforce NNN gestart om de doelen in 2027 daadwerkelijk te gaan halen. Graag zien wij focus en realisatiekracht voor het halen van deze doelstellingen.

Lees meer over deze stelling
2.Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG) - Onze partij heeft concrete plannen waarin de lopende en nieuw te ontwikkelen gebieds-en programmaontwikkelingen daadwerkelijk worden belegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een beleidsprogramma onder de Nationale Omgevingsvisie met het Ministerie van LNV, I&W en BZK als opdrachtgevers. Het Rijk neemt in (de gebiedsprogramma’s van) het NPLG de gebiedsgerichte opgaven en maatregelen op voor natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat. In het NPLG zijn de EU-verplichtingen leidend: Vogel- en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water (KRW) en (onder meer) de Europese Klimaatwet voor broeikasgassen. In het coalitieakkoord is het hoofddoel van het NPLG vastgelegd; het toekomstbestendig ontwikkelen van het landelijk gebied. De middelen die beschikbaar worden gesteld zijn specifiek bedoeld om invulling te geven aan de nationaal wettelijk verplichte doelstellingen op het gebied van stikstof, klimaat en water. In het kader van het NPLG zal er per provincie een plan worden gemaakt: het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Lees meer over deze stelling
3.Faunabeheer - Onze partij zet zich met concrete acties in voor de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare en bedreigde diersoorten.

De Staat van Instandhouding is een maat voor de duurzaamheid van een populatie. De staat van instandhouding wordt beoordeel aan de hand van de aspecten verspreiding, populatie, leefgebied en toekomstperspectief.  Wanneer de staat van instandhouding niet gunstig is, is voorzichtigheid geoden en zou dus volgens ons geen afschot moeten worden toegestaan.

Lees meer over deze stelling
4.Behoud open landschap - Onze partij zet zich de komende vier jaar in voor het behoud van het Zuid-Hollandse open en groene landschap met concrete acties.

In het verleden had de Rijksoverheid beleid om waardevolle landschappen te beschermen tegen de oprukkende stad. Het Rijk heeft dit beleid losgelaten waardoor de provincies nu voor het landschap verantwoordelijk zijn. De provincie Zuid-Holland heeft een grote opgave t.a.v. nieuwe woningen, bedrijventerreinen en duurzame energie heeft ruimte nodig. Er zal door de provincie zorgvuldig gekeken moeten worden waar die ruimte gevonden kan worden en daarbij de meest kwetsbare en waardevolle landschappen spaart en kijkt waar een goede inpassing mogelijk is.

Lees meer over deze stelling