1.Natuur inclusieve landbouw - Als partij zijn wij van mening dat in de buurt van kwetsbare en stikstofgevoelige gebieden (Natura 2000) nieuwe vestiging van landbouwbedrijven via provincie omgevingsverordening worden uitgesloten.

Door de productie en het gebruik van mest in de landbouwgebieden worden door de uitspoeling en uitstoot van stoffen als stikstof oxiden, fosfaat en ammoniak ook de milieu condities in nabij gelegen natuurgebieden negatief beïnvloed. Dat pakt slecht uit voor de natuur. Ook het kunstmatig lage waterpeil dat nodig is voor de intensieve landbouw, is ongunstig voor natuur en zorgt voor bodemdaling. Om de milieu condities in kwetsbare natuur- en weidevogelgebieden te verbeteren is het belangrijk dat intensieve landbouw rond deze gebieden geweerd wordt.

Lees meer over deze stelling
2.Subsidie verduurzaming landbouw - Als partij zijn wij van mening dat bestaande subsidieregelingen moeten worden aangepast of afgebouwd zodat er alleen middelen toegekend worden aan verduurzaming, vergroening van de landbouw en de stimulering van natuur inclusieve landbouw.

De provincie kan met het subsidie instrument gericht inzetten op de verdere verduurzaming van de landbouw. Op deze manier worden subsidiestromen van de gangbare landbouw afgebouwd en ingezet voor duurzame natuurinclusieve landbouw.

Lees meer over deze stelling
3.Functie volgt peil - Onze partij is van mening dat in het landelijk gebied het uitgangspunt 'functie volgt peil' heeft. Hierop wordt door de provincie gestuurd via toezicht op de waterschappen.

In de veenweidegebieden wordt het waterpeil kunstmatig verlaagt vanwege de meldveehouderij. Een zompige bodem bemoeilijkt namelijk deze agrarische bedrijvigheid.  Door dit lage waterpeil komt het veen echter in contact met zuurstof waardoor dit oxideert (verbrandt). Daardoor wordt een hoop CO2 uitgestoten en daalt de bodem. Door een hoger (natuurlijker) waterpeil als uitgangspunt te nemen kan dit proces geremd of gestopt worden en ontstaan kansen voor natuur en/of natuurinclusieve landbouw (verdienmodel).

Lees meer over deze stelling