Lijsttrekker: Jeannette Baljeu

Jij en ik willen hier graag wonen, in een fijn huis, of dat nu op hoogte in de stad is of met een fijne tuin meer buiten. Iedereen zoekt een plek en doet dat ook graag bij waar hij of zij kan werken en kan recreëren. In onze vrije tijd willen we genieten van terrasjes of een wandeling- of fietstocht langs het strand en duinen of door ons mooie groene hart. Die ruimte willen we behouden.

We moeten ook erkennen dat er een grote vraag is naar woningen en dat die ook bereikbaar moeten zijn. Ook onze economie moet de ruimte krijgen om sterk te blijven en we zoeken naar ruimte voor de energietransitie. Al die combinaties geven uitdagingen. Waar ga je wonen, waar bouwen we aan nieuwe banen en hoe combineer je dat met het unieke landschap? Die keuzes gaat de VVD Zuid-Holland niet uit de weg.

Ieder stukje in Zuid-Holland is net weer even anders. De Zuid- Hollandse eilanden zijn anders dan de steden en weer anders dan de veenweide gebieden in het Groene Hart. Als VVD weten we dat en daar hebben we oog voor.

We leven in een tijd waar door de samenleving meer van de overheid en dus van de politiek gevraagd wordt en dat is niet gek. De provincies hebben daar een (groeiende) rol in.  Als VVD willen we dat met jou, met alle andere Zuid-Hollanders, met alle partners, instellingen en bedrijfsleven doen. Daarom gaan we vol optimisme de aan de slag om te doen wat nodig is voor Zuid-Holland.

LEES ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA HIER

Natuur en landschap

Natuur Netwerk Nederland - Onze partij heeft concrete plannen voor de komende vier jaar voor het realiseren van de NNN opgaven (te realiseren voor 2027)

Het realiseren van de NNN die besloten zijn zullen zoveel mogelijk in de gebiedsprocessen van het landelijk gebied meegenomen worden. Er is de afgelopen jaren al veel inzet op gepleegd. Om het verder uit te voeren hebben we genoeg inzet van provincie en van de partners in het gebied nodig. Realisatie gaat vooral om werkkracht buiten. Dit betekent minder papier produceren en meer in de gebieden buiten aanwezig zijn als provincie. Van de VVD moet hier voldoende menskracht voor zijn maar ook slimme inzet met partners buiten.

Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG) - Onze partij heeft concrete plannen waarin de lopende en nieuw te ontwikkelen gebieds-en programmaontwikkelingen daadwerkelijk worden belegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Het PPLG gaat over natuur, stikstof, water, landbouw en bodem en klimaat. Omdat al deze onderwerpen op elkaar ingrijpen is het goed dit integraal aan te pakken. De VVD zal blijven inzetten op de indeling van de provincie in kleinere gebieden om de opgaven samen met de bewoners en gebruikers van het gebied aan te pakken. Kansen die er al liggen voor bijvoorbeeld innovatie bij de landbouw willen we aangrijpen omdat dit naast stikstof ook vaak waterkwaliteit en klimaat helpt. Per gebied zal de prioriteit verschillen, dat is was wij een gebiedsgerichte aanpak noemen.

Faunabeheer - Onze partij zet zich met concrete acties in voor de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare en bedreigde diersoorten.

De VVD staat achter de plannen van het Rijk om stikstof, water, landbouw, bodem/klimaat per gebied aan te pakken. Dit hele pakketmoet tot een betere staat van instandhouding van de natuur leiden.

Behoud open landschap - Onze partij zet zich de komende vier jaar in voor het behoud van het Zuid-Hollandse open en groene landschap met concrete acties.

De VVD vind het belangrijk dat bewoners kunnen blijven genieten van het moois onze provincie te bieden heeft. Van fi etsen door het Groene Hart of de duingebieden, tot recreatie op het water van bijvoorbeeld de plassen. Die gebieden koesteren wij. Tegelijkertijd zijn er ook meer woningen nodig, we stimuleren dat vooral binnen de bebouwde kom maar geven ook ruimte aan de randen van de bebouwing. Dan worden er wel extra eisen gesteld met betrekking tot groen en klimaatadaptatie.

Circulariteit

Circulariteit - Het stimuleren en versnellen van het duurzame provinciale inkoopbeleid voor de komende vier jaar is door onze partij concreet vormgegeven.

Dit is al onderdeel van provinciaal beleid, dat zullen we dus blijven doen. Door nieuwe technieken zullen er ook steeds meer mogelijkheden voor circulariteit komen.

Mobiliteit

Bereikbaar Zuid-Holland - Met concrete plannen gaat onze partij werken aan het verduurzamen van de mobiliteit en het terugdringen van de automobiliteit.

De VVD is voorstander van verduurzaming van het eigen wagenpark en stelt bij nieuwe OV-concessies scherpe doelstellingen op het gebied van CO2 en stikstof reductie. De provincie stimuleert ook schone brandstoffen voor het varend verkeer. Ook dragen we bij aan de uitrol van laadinfrastructuur (voor auto en binnenvaart). Verder is de VVD voor gebruik van alle modaliteiten, het juiste vervoermiddel voor het juiste moment.

Recreatieve routes - Ten aanzien van het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes in Zuid-Holland heeft onze partij heldere plannen opgesteld.

De VVD zet zich in voor fietspaden, voetpaden, wegen, bruggen en vaarwegen. Eerste prioriteit ligt bij inzet op daar waar achterstand is in onderhoud en beheer.

 

Openbaar Vervoer - Het uitbreiden van het OV-netwerk in Zuid-Holland heeft prioriteit voor onze partij. Hiervoor zijn heldere plannen opgesteld.

De VVD vind het belangrijk dat er goed en efficiënt busvervoer is voor inwoners. We kijken dan ook naar nieuwe vormen van openbaar vervoer zoals vraag gestuurd OV of Mobility as a Service.

Rotterdam The Hague Airport - Onze partij gaat zich actief inzetten voor de invulling van het luchthavenbesluit ten gunst van natuur- en milieufactoren en heeft heldere plannen voor de functie van RTHA

De VVD wil de luchthaven open houden. Het is wel van belang dat er gewerkt wordt aan minder hinder.

 

Landbouw

Natuur inclusieve landbouw - Als partij zijn wij van mening dat in de buurt van kwetsbare en stikstofgevoelige gebieden (Natura 2000) nieuwe vestiging van landbouwbedrijven via provincie omgevingsverordening worden uitgesloten.

Oneens, de VVD wil op basis van gebiedsaanpak kijken wat kan en nodig is in een gebied en welke landbouwvorm daar bij past. We gaan niet voor één generieke aanpak. We ondersteunen boeren die willen overgaan op natuur inclusieve landbouw maar sluiten niet intensieve landbouw uit. Boeren ook natuurbeheer kunnen gaan doen en dat ze daarbij gelijk gesteld moeten kunnen worden aan terreinbeherende organisaties.

Subsidie verduurzaming landbouw - Als partij zijn wij van mening dat bestaande subsidieregelingen moeten worden aangepast of afgebouwd zodat er alleen middelen toegekend worden aan verduurzaming, vergroening van de landbouw en de stimulering van natuur inclusieve landbouw.

Oneens, voor de VVD hebben boeren ook een plek in Zuid-Holland. Het hangt van de problematiek in een specifiek gebied af welke vorm van landbouw het beste pas. Soms kan een subsidie voor innovatie ter verminder van stikstof heel nuttig zijn zonder dat dit meteen natuurinclusieve landbouw vraagt.

 

Functie volgt peil - Onze partij is van mening dat in het landelijk gebied het uitgangspunt 'functie volgt peil' heeft. Hierop wordt door de provincie gestuurd via toezicht op de waterschappen.

Oneens, voor de VVD is het van belang dat voor dit vraagstuk in het gebied de goede gesprekken worden gevoerd waarbij alle belanghebbenden betrokken worden. Dus waterschappen, gemeenten, landbouw, provincie. De peilfunctie ligt als eerste taak bij de waterschappen.

Gezondheid

Belang maatschappelijke organisaties - Onze partij steunt maatschappelijke organisaties financieel die zich richten op beleving en bewustwording van mens en natuur.

De VVD is voor samenwerking met partners. Het zal aan de samenwerking of opdracht liggen of dit met financiële steun zal moeten.

Luchtkwaliteit - Onze partij is van mening dat in de komende vier jaar de WHO normen voor Zuid-Holland het uitgangspunt zijn voor het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Oneens, de afgelopen jaren is de luchtkwaliteit en de leefomgeving rond de haven en industrie verbeterd. Wij blijven bedrijven wel aanspreken op hun gedrag. Ook zoeken we wegen om met elkaar een betere leefomgeving te bieden. Zo kan walstroom iets betekenen voor zowel luchtkwaliteit als geluid. Ook verwachten we dat de haven blijft inzetten op verdere innovatie om stikstof of zorgwekkende stoffen uitstoot te verminderen. Binnen het provinciaal beleid streven wij naar WHO normen, maar de VVD wil geen goldplating boven wetgeving.

Natuur, groen, gezondheid - Voor de groeiende behoefte van de inwoners van Zuid-Holland t.a.v. natuur, groen en gezondheid heeft onze partij concrete plannen opgesteld.

De VVD zal bereikbaarheid van recreatiegebieden en groen om de hoek blijven stimuleren. Bijvoorbeeld door fiets maar ook bijvoorbeeld over het water. We richten juist op de mensen voor wie de nabijheid van bos, park of water niet vanzelfsprekend is. En blijven een balans zoeken tussen beleving en natuur en bevorderen van toegankelijkheid.

Waterkwaliteit - Onze partij heeft concrete plannen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit om daarmee de KRW doelen in 2027 te halen.

De VVD vindt waterkwaliteit belangrijk. Per gebied zal specifiek gekeken moeten worden hoe dit met partners in het gebied kan worden aangepakt. Hierbij helpt bijvoorbeeld verhoogde vangst van rivierkreeften.

(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) - Onze partij heeft het verbeteren van de waterkwaliteit hoog staa en heeft daarin de provinciale inzet, vergunningverlening en handhaving meegenomen in haar concrete plannen.

De VVD staat voor veiligheid, daarmee zetten we in op een veilige en gezonde leefomgeving. . Bedrijven die zich niet aan de regels houden moeten aangepakt worden. De provincie heeft goede omgevingsdiensten, zeker als het gaat om toezicht en handhaving van risicovolle bedrijven en stoffen. Daar gaan we mee door. Daarnaast kan innovatie bij ondernemers ook oplossing bieden voorde bovengenoemde problemen.

Controle omgevingsdiensten waterkwaliteit - Onze partij gaat de komende vier jaar de controle op de omgevingsdiensten zo inrichten dat de chemische waterkwaliteit verbetert of niet verder verslechterd.

De VVD is voor goed opdrachtgeverschap naar de diensten. Op deze onderwerpen moeten dus duidelijke opdrachten geformuleerd zijn.

Inzet financiële middelen

Toezicht en handhaving - Wij gaan als partij zorgen voor voldoende toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebieden.

De VVD wil ondermijning tegengaan. Wij willen het makkelijker maken om observaties te rapporteren en willen dat er meer controles worden uitgevoerd binnen onze natuurgebieden. Samen met onze inwoners en instanties doen we hier wat aan.

Agrarisch Natuurbeheer - Wij zijn van mening dat de subsidie voor agrarisch natuurbeheer moet worden gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van aan een inspanningsverplichting

Oneens, de VVD wil graag doelgericht natuurbeheer, door allerlei oorzaken kan het resultaat achterblijven. Bij weidevogels bijvoorbeeld dooraanwezigheid van predatoren (natuurlijke vijanden). Hier kan een boer die wel inzet pleegt op natuurbeheer niet de dupe van zijn.

Subsidieverlening - Onze partij is van mening dat door de provincie verleende subsidie als voorwaarde moet hebben dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Geen standpunt, de VVD volgt de wet.

Boerenlandvogels - Onze partij heeft voor de komende vier jaar concrete acties opgesteld om het landelijk gebied van Zuid-Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels

De VVD heeft er vertrouwen in dat boeren, natuurbeheerders en de provinciale overheid samen tot doelmatige oplossingen kunnenkomen. Gebiedsgerichte aanpak is daarbij het uitgangspunt.

Biodiversiteit - Onze partij zorgt d.m.v. concrete plannen voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied.

De VVD zet in op groen voor iedereen, dat ondersteunt de biodiversiteit. Meer groen en water in de stad zorgt daarvoor en het levert inwoners een plek om te recreëren en op warme dagen verkoeling te vinden.