Lijsttrekker: Lies van Aelst

Lies van Aelst is 34 en woont in Gorinchem samen met haar (sinds kort) man Michel. Lies zet zich al 16 jaar in voor Zuid-Holland en haar inwoners, mens en dier. Rode draden zijn hierbij haar pleidooi voor beter openbaar vervoer, zodat de keuze logischer wordt de auto te laten staan, maar ook de bouw van energiezuinige betaalbare woningen en inwoners helpen verduurzamen achter de voordeur. Dit laatste is van groot belang, omdat juist mensen met een kleine portemonnee het meeste kunnen profiteren van een lagere energierekening, maar zij nu het gevoel krijgen vooral de negatieve gevolgen van de energietransitie te krijgen. Dat is niet de manier om iedereen aan boord te krijgen in deze belangrijke transitie. Lies zet zich daarnaast al jaren in om de uitstoot en overlast van Rotterdam Airport en Schiphol terug te dringen, het schaarse groen in Zuid-Holland te beschermen en op die plekken waar dan kan meer groen te realiseren, zoals langs provinciale wegen. Het pleidooi van de SP is om Rotterdam Airport helemaal te sluiten en een park met huizen te maken op de huidige plek.

Lies is historicus en werkt, naast haar statenlidmaatschap, als directeur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies.

LEES ONS PARTIJPROGRAMMA HIER. 

Natuur en landschap

Natuur Netwerk Nederland - Onze partij heeft concrete plannen voor de komende vier jaar voor het realiseren van de NNN opgaven (te realiseren voor 2027)

De SP heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de geschrapte hectares voor met name de verbindingszones tussen de NNN gebieden beschermd bleven. Wat ons betreft halen we de opgaven voor 2027 inclusief de meeste verbindingszones. Waar mogelijk zetten wij in op versnelling en het slim combineren van natuurontwikkeling met andere opgaven zoals bijvoorbeeld rond stikstof, bodemdaling en zoetwater opvang.

Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG) - Onze partij heeft concrete plannen waarin de lopende en nieuw te ontwikkelen gebieds-en programmaontwikkelingen daadwerkelijk worden belegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

De SP zet in op het versneld ontwikkelen van geplande NNN gebieden en het slim combineren van maatregelen rond stikstof, wateropgaven, bodemdaling en klimaat. De prioriteiten liggen wat ons betreft vooral op het inrichten van geplande NNN gebieden het reduceren van de stikstof uitstoot bij de verschillende bronnen.

Faunabeheer - Onze partij zet zich met concrete acties in voor de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare en bedreigde diersoorten.

Kwetsbare en bedreigde diersoorten dienen te worden beschermd en mogen, wat de SP betreft niet worden afgeschoten. Daarnaast dienen er inspanningen te worden gedaan om de natuurlijke habitat van deze soorten te beschermen en de biodiversiteit in en rond deze gebieden serieus te verbeteren .

Behoud open landschap - Onze partij zet zich de komende vier jaar in voor het behoud van het Zuid-Hollandse open en groene landschap met concrete acties.

De SP is voorstander van het hanteren van de ladder van duurzame verstedelijking. Dat wil zeggen dat zo veel als mogelijk stedelijke ontwikkelingen binnenstedelijk plaatsvinden. Wat betreft bedrijventerreinen en kantoorlocaties geldt wat ons betreft hetzelfde en moeten eerst bestaande leegstaande locaties worden benut.

Circulariteit

Circulariteit - Het stimuleren en versnellen van het duurzame provinciale inkoopbeleid voor de komende vier jaar is door onze partij concreet vormgegeven.

De SP zal zich ook de komende jaren inzetten om er voor te zorgen dat de provinciale inkoop- en aanbesteding duurzaam gebeurd. Daarbij kijken wij naast de duurzaamheid van de te gebruiken materialen ook naar de inzet van vooral lokale ondernemers. Daarnaast krijgen ondernemers die hun personeel een rechtvaardig loon bieden en gebruikmaken van alternatieve energiebronnen de voorkeur.

Mobiliteit

Bereikbaar Zuid-Holland - Met concrete plannen gaat onze partij werken aan het verduurzamen van de mobiliteit en het terugdringen van de automobiliteit.

De SP zet zich al jaren in voor de verbetering van het openbaar vervoer. Een goed werkend en frequent openbaar vervoer is wat ons betreft de belangrijkste manier om de mobiliteit te verduurzamen en het autoverkeer terug te dringen. Daarnaast kan ook het verbeteren van de fietsverbindingen tussen steden, denk aan snelfietsroutes, hier een bijdrage aan leveren.

Recreatieve routes - Ten aanzien van het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes in Zuid-Holland heeft onze partij heldere plannen opgesteld.

De SP wil verdere uitbreiding van regionale snelfietsroutes en een verbetering van recreatieve fietsroutes. Fietspaden moeten goedonderhouden blijven. We verbeteren de veiligheid en investeren in overstapmogelijkheden van fiets naar OV en goede fi etsparkeerplaatsen. Fietspaden moeten veilig zijn en van het autoverkeer gescheiden worden. Directe fietsroutes tussen steden en dorpen stimuleren de keuze voor fiets in plaats van de auto.

Openbaar Vervoer - Het uitbreiden van het OV-netwerk in Zuid-Holland heeft prioriteit voor onze partij. Hiervoor zijn heldere plannen opgesteld.

Openbaar vervoer is een belangrijke vorm van mobiliteit en wat de SP betreft een grondrecht. OV zou daarom voor de gebruiker gratis of in ieder geval goedkoop moeten zijn. Het OV hoort daarnaast in publieke handen in de vorm van een nationaal of provinciaal vervoersbedrijf, publieke belangen horen in publieke handen. Zolang dit nog niet het geval is zetten we ons in voor betaalbaar, toegankelijk, bereikbaar en fijnmazig openbaar vervoer in heel onze provincie.

Rotterdam The Hague Airport - Onze partij gaat zich actief inzetten voor de invulling van het luchthavenbesluit ten gunst van natuur- en milieufactoren en heeft heldere plannen voor de functie van RTHA

Wat de SP betreft sluiten we Zestienhoven en gaan we in plaats daarvan betaalbare woningen bouwen en een park creëren. De luchtvaart op Zestienhoven betekent, voor veel mensen, een bron van toenemende geluidsoverlast en uitstoot.

Landbouw

Natuur inclusieve landbouw - Als partij zijn wij van mening dat in de buurt van kwetsbare en stikstofgevoelige gebieden (Natura 2000) nieuwe vestiging van landbouwbedrijven via provincie omgevingsverordening worden uitgesloten.

Eens, de boer levert, naast een bijdrage aan de voedselvoorziening, ook een grote bijdrage aan het open landschap en het onderhoud hiervan. Om dit ook in de toekomst te waarborgen zet de SP in op het duurzaam extensiveren van de veeteelt, dat wil zeggen minder dieren op meer grond. Daarnaast streven we naar natuurinclusief boeren wat betekent dat grondstoffen zoals veevoer en mest zo veel mogelijk van het eigen land of uit de eigen productie dient te komen.

Subsidie verduurzaming landbouw - Als partij zijn wij van mening dat bestaande subsidieregelingen moeten worden aangepast of afgebouwd zodat er alleen middelen toegekend worden aan verduurzaming, vergroening van de landbouw en de stimulering van natuur inclusieve landbouw.

Eens, We steunen alleen boeren bij de ontwikkeling hun bedrijf of alternatieve activiteiten, als deze een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de sector en zorgen voor het afnemen van de uitstoot en depositie van stikstof in natuurgebieden. Bestaande subsidies die hier niet aan bijdragen worden wat de SP betreft afgebouwd.

Functie volgt peil - Onze partij is van mening dat in het landelijk gebied het uitgangspunt 'functie volgt peil' heeft. Hierop wordt door de provincie gestuurd via toezicht op de waterschappen.

Eens, waar de natuur is gebaat bij een hoger waterpeil willen de agrariërs grote delen van het jaar een lager waterpeil. Hoewel er steeds meer innovatieve methoden beschikbaar komen om de bodemdaling te verminderen, gaat dit wat de SP betreft nog veel te langzaam. De SP wil de rol van de provincie bij deze ontwikkelingen versterken in woord en daad. Hierbij is het economische belang niet langer leidend, maar juist het maatschappelijk belang.

Gezondheid

Belang maatschappelijke organisaties - Onze partij steunt maatschappelijke organisaties financieel die zich richten op beleving en bewustwording van mens en natuur.

De provincie geeft financiële ondersteuning aan organisaties die met vrijwilligers werken aan het beheer en onderhoud van natuurgebieden. Ook dierenbeschermingsorganisaties, zoals bijvoorbeeld de dierenambulance, worden door de provincie ondersteund.

Luchtkwaliteit - Onze partij is van mening dat in de komende vier jaar de WHO normen voor Zuid-Holland het uitgangspunt zijn voor het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Eens

Natuur, groen, gezondheid - Voor de groeiende behoefte van de inwoners van Zuid-Holland t.a.v. natuur, groen en gezondheid heeft onze partij concrete plannen opgesteld.

De SP zorgt dat iedereen de mogelijkheid heeft om zich te ontspannen in een goed bereikbaar, ingericht en onderhouden recreatie- of natuurgebied. Steeds meer mensen krijgen hierdoor de mogelijkheid, in onze dichtbevolkte provincie, om dichtbij huis een recreatie- of natuurgebied te bezoeken. De SP wil hierin een actieve rol van de provincie zodat de mogelijkheid tot recreatie niet afhangt van de grootte van je portemonnee. De SP zet in op het verder optimaliseren van de verbindingen tussen de steden en de omliggende recreatie- en natuurgebieden. Daarnaast vragen ook zaken als veiligheid, beheer, onderhoud en biodiversiteit blijvende aandacht.

Waterkwaliteit - Onze partij heeft concrete plannen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit om daarmee de KRW doelen in 2027 te halen.

De SP zet alles op alles om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027, zoals die voor schoon en gezond water te halen. Om de waterkwaliteit te verbeteren wordt motorvaart niet overal meer toegestaan. Het productieproces van bedrijven mag de leefomgeving op geen enkele manier meer belast: niet door uitstoot, niet door lozing en niet door afval. De SP wil af kunnen dwingen dat een bedrijf bij uitbreiding een nieuwe vergunning moet aanvragen voor het gehele proces (een afdwingbare revisievergunning) in plaats van het steeds weer uitbreiden van bestaande vergunning.

(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) - Onze partij heeft het verbeteren van de waterkwaliteit hoog staa en heeft daarin de provinciale inzet, vergunningverlening en handhaving meegenomen in haar concrete plannen.

Op dit moment kunnen door Europese regels bedrijven schadelijke stoffen in het water, de lucht en het land dumpen zolang niet aangetoond is dat dit giftig of vervuilend is. De SP wil die bewijslast omdraaien zodat mensen beschermd worden tegen al deze stoffen tenzij het bedrijf kan aantonen dat uitstoot hiervan niet schadelijk is voor mens, dier en milieu. Uiteindelijk willen wij naar het uitgangspunt: “Uitstoot nul”.

Controle omgevingsdiensten waterkwaliteit - Onze partij gaat de komende vier jaar de controle op de omgevingsdiensten zo inrichten dat de chemische waterkwaliteit verbetert of niet verder verslechterd.

Bedrijven moeten gaan werken met een productieproces dat de leefomgeving op geen enkele manier meer belast: niet dooruitstoot, niet door lozing en niet door afval. Bij calamiteiten en overtredingen van de milieuvergunning worden de betreffende processen, met inachtneming van de veiligheid, per direct gestaakt. Pas als na inspectie is vastgesteld dat de problemen zijn opgelost kunnen de processen worden hervat. Daarnaast gaan bedrijven meebetalen aan de controle en handhaving na calamiteiten en als bij reguliere controle gebreken aan het licht komen.

Inzet financiële middelen

Toezicht en handhaving - Wij gaan als partij zorgen voor voldoende toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebieden.

Naast investeren in goed beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden, investeren we wat de SP betreft de komende vierjaar ook in het op peil brengen van het aantal toezichthouders en handhavers.

Agrarisch Natuurbeheer - Wij zijn van mening dat de subsidie voor agrarisch natuurbeheer moet worden gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van aan een inspanningsverplichting

Eens, het agrarisch natuurbeheer door boeren, per gebied georganiseerd in collectieven, blijft onder strikte regie van de provincie plaatsvinden en wordt meer gericht op het realiseren van natuur en de natuurinclusieve bedrijfsvoering. Op plaatsen waar door het beperken van de stikstofdepositie niet langer een agrarische bedrijfsvoering mogelijk is streven we ernaar het beheer van deze gebieden zo veel als mogelijk door deze sector zelf tegen een marktconforme vergoeding te laten uitvoeren.

Subsidieverlening - Onze partij is van mening dat door de provincie verleende subsidie als voorwaarde moet hebben dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Eens, de negatieve effecten van bestrijdingsmiddelen en teveel (kunst)mest op mens en milieu zijn zeer groot. De provincie blijft inzetten voor een beter milieu en het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en teveel meststoffen, zowel bij het gebruik van deze stoffen bij bedrijven als het gebruik hiervan door particulieren. De provincie zelf gebruikt bij al haar eigen(weg)onderhoud geen insecticiden of stoffen die schadelijk zijn voor de natuur. Dit geldt ook voor gebieden in eigendom van de provincie, maar in beheer of pacht uitgegeven aan derden.

Boerenlandvogels - Onze partij heeft voor de komende vier jaar concrete acties opgesteld om het landelijk gebied van Zuid-Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels

Om de weidevogels voor Zuid-Holland te behouden is het van belang dat zo veel mogelijk boerenbedrijven natuurinclusief gaan boeren, er veel minder dieren worden gehouden, het gebruik van kunstmest wordt vermeden en gewerkt wordt met kruidenrijkgrasland in plaats van Engels raaigras.

Biodiversiteit - Onze partij zorgt d.m.v. concrete plannen voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied.

Wat de SP betreft zet de provincie zich de komende jaren in om het gebruik van insecticiden en landbouw gifstoffen die de biodiversiteit bedreigen, zoals bijvoorbeeld glyfosaat en neonicotinoïden, door bedrijven, maar zeker ook door particulieren terug te dringen en beëindigen.