Lijsttrekker: Carla van Viegen

Mijn naam is Carla van Viegen (1959) en lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren bij de verkiezingen van provinciale Staten in maart 2023. Sinds 2007 ben ik fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en daarnaast sinds 2014 gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Ik ben  afgestudeerd in de arbeids- en organisatiepsychologie en is een aantal decennia werkzaam geweest bij de politie. Vanuit een diepgeworteld rechtvaardigheidsgevoel vormt het opkomen voor dieren en zwakkere groepen in de samenleving een rode draad in mijn leven.

Vanuit een sterke persoonlijke ‘drive’ zet ik mij met veel liefde en toewijding in voor de belangen van dieren, natuur, milieu en kwetsbare groepen in de samenleving. Met ons mooie verkiezingsprogramma wil ik mensen inspireren, verbinden en hoop geven voor een duurzame toekomst en om toekomstige generaties een leefbare planeet en een gezonde leefomgeving voor mens en dier, een economie die binnen de grenzen van onze planeet blijft en herstel en groei van de natuur en biodiversiteit. Met de hoogste prioriteit moeten we de klimaatverandering een halt toeroepen! En daar zal ik me voor blijven inzetten!

LEES HIER ONZE IDEALEN. 

Natuur en landschap

Natuur Netwerk Nederland - Onze partij heeft concrete plannen voor de komende vier jaar voor het realiseren van de NNN opgaven (te realiseren voor 2027)

Door de vee-industrie aan banden te leggen en regionale, natuurvriendelijke akkerbouw te stimuleren, kunnen we juist meer mensen voeden, met mínder landbouwgrond, mínder vervuiling en mínder dierenleed. Dat betekent dat er grond vrijkomt die we terug kunnen geven aan de natuur, zodat die zich kan herstellen. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, inclusief de nog aan te leggen ruim 100 kilometer ecologische verbindingszones in Zuid-Holland, wordt uiterlijk in 2027 alsnog volledig gerealiseerd. Buiten de beschermde natuurgebieden wordt de Basiskwaliteit Natuur ingesteld: een norm waar de leefomgeving aan moet voldoen om deze leefbaar te houden voor natuur en mens. De ecologische belangen worden boven de economische belangen gesteld, om het evenwicht te herstellen. Inzetten op een duurzame economische ontwikkeling die rekening houdt met de draagkracht van de aarde. Minder dieren betekent minder mest en daarmee minder stikstof. Alleen met een forse krimp van het aantal dieren dat in Nederland gefokt, gebruikt en gedood wordt, krijgt de natuur weer lucht en kan zij langzaam gaan herstellen van de jarenlange overbelasting.

Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG) - Onze partij heeft concrete plannen waarin de lopende en nieuw te ontwikkelen gebieds-en programmaontwikkelingen daadwerkelijk worden belegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Het gaat om herstel en versterking van de natuur! Veel boeren beseffen niet dat zij gebaat zijn bij versterking van de natuur, biodiversiteit, een gezonde bodem en insecten voor een gezonde bedrijfsvoering, De partij voor de Dieren zet zich in om te bewerkstelligen dat boeren, binnen de kaders van de natuurdoelen, werkelijk een duurzaam toekomstperspectief krijgen, zowel vanuit het Rijk als de provincie. De inspanningsverplichting van de provincie is essentieel voor het komen tot gebiedsplannen waarin zowel de versterking van de Natura 2000-gebieden, biodiversiteit en een duurzame toekomst voor ons landelijk gebied gerealiseerd wordt.

Faunabeheer - Onze partij zet zich met concrete acties in voor de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare en bedreigde diersoorten.

Wij geven dieren een stem en werken aan een samenleving waarin het gebruik van dieren aan banden wordt gelegd. Aanpak van schadelijke land- en tuinbouwbouwpraktijken: minder vee, minder mest, minder lozing van gif in het water. Inzetten op een gezonde leefomgeving: schone lucht, schoon water en schone bodem. Stop de jacht! Preventie en niet-dodelijke middelen inzetten in combinatie met scherp toezicht op en aanpak van stropers en jagers (stropers met een vergunning) en dat dieren niet worden verstoord tijdens kwetsbare periodes zoals de draag-, rui-, broed- en zoogtijd.

Behoud open landschap - Onze partij zet zich de komende vier jaar in voor het behoud van het Zuid-Hollandse open en groene landschap met concrete acties.

De weinige natuur die nog over is in Zuid-Holland moet natuur blijven! De natuur wordt versterkt en waar mogelijk vergroot. Versnipperde natuurgebieden met elkaar verbinden, zodat er meer migratiemogelijkheden zijn en planten- en diersoorten betere kansen om te overleven hebben. Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur en landschappelijke waarden. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt. Bijzondere Provinciale Natuurgebieden zoals Midden Delfland, Nationale Parken zoals Hollandse Duinen en Hollandse Delta, waterwingebieden en waardevolle cultuurlandschappen met ecologische waarde zoals in het Groene Hart, de Hoeksche Waard, en Voorne-Putten en schurvelingenlandschap Kop Goeree worden beter beschermd en het toezicht en de handhaving in natuurgebieden wordt versterkt.

Circulariteit

Circulariteit - Het stimuleren en versnellen van het duurzame provinciale inkoopbeleid voor de komende vier jaar is door onze partij concreet vormgegeven.

De norm voor inkoopopdrachten en aanbestedingen wordt 100 procent klimaatneutraal, diervriendelijk, biologisch, fairtrade en zoveel mogelijk lokaal. In de provinciale catering wordt plantaardig de norm, mensen die dierlijke producten willen eten, geven dat zelf door.

Mobiliteit

Bereikbaar Zuid-Holland - Met concrete plannen gaat onze partij werken aan het verduurzamen van de mobiliteit en het terugdringen van de automobiliteit.

Investeren in veilige wandel-, fiets- en snelfietspaden. Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk. Het wordt zowel in stedelijk als in landelijk gebied een volwaardig alternatief voor de eigen auto. Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen. Flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd, ook bevordert de provincie lokale werkhubs. Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de provincie zijn uiterlijk in2030 emissievrij. Maximale heffing wegenbelasting via opcenten. De opbrengsten worden gebruikt voor het stimuleren van duurzame vormen van vervoer.

 

Recreatieve routes - Ten aanzien van het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes in Zuid-Holland heeft onze partij heldere plannen opgesteld.

Ruim baan voor fietsers en voetgangers. Investeren in veilige en voldoende wandel- en fietspaden en ook snelfietspaden tussen steden. De provincie stimuleert in samenwerking met gemeenten lokale ommetjes in het groen, zoals groen ommetje Warmond en Boskoop. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met mensen met een functiebeperking. Door in te zetten op schoon verkeer en sterk openbaar vervoer sparen we het milieu en gaan we klimaatverandering tegen.

Openbaar Vervoer - Het uitbreiden van het OV-netwerk in Zuid-Holland heeft prioriteit voor onze partij. Hiervoor zijn heldere plannen opgesteld.

Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk. Het is zowel in stedelijk als in landelijk gebied een volwaardig alternatief voor de eigen auto. Er worden meer bussen ingezet om het openbaar vervoersnetwerk uit te breiden tot een fijnmazig netwerk en alle bussen zijn 100% duurzaam aangedreven.

Rotterdam The Hague Airport - Onze partij gaat zich actief inzetten voor de invulling van het luchthavenbesluit ten gunst van natuur- en milieufactoren en heeft heldere plannen voor de functie van RTHA

De provincie zet in op krimp van de luchtvaart. Laagvliegroutes worden niet geaccepteerd. Rotterdam The Hague Airport wordt gesloten. De provincie legt recreatieluchtvaart, inclusief pleziervluchten en parachutespringen, aan banden.

Landbouw

Natuur inclusieve landbouw - Als partij zijn wij van mening dat in de buurt van kwetsbare en stikstofgevoelige gebieden (Natura 2000) nieuwe vestiging van landbouwbedrijven via provincie omgevingsverordening worden uitgesloten.

Eens, er worden transitiecoaches aangesteld voor natuurvriendelijke landbouw en plantaardige eiwitteelten. De transitiecoaches verbinden bedrijven, kennisinstellingen en boeren actief aan elkaar, wijzen start-ups op subsidies en ondersteunen hen daarbij, en helpen bij het ontwikkelen van nieuwe, gezonde verdienmodellen. Veehouders worden gestimuleerd en geholpen om te- stoppen of de bedrijfsvoering grondig aan te passen, bijvoorbeeld door over te schakelen naar biologische en plantaardige landbouw.

Subsidie verduurzaming landbouw - Als partij zijn wij van mening dat bestaande subsidieregelingen moeten worden aangepast of afgebouwd zodat er alleen middelen toegekend worden aan verduurzaming, vergroening van de landbouw en de stimulering van natuur inclusieve landbouw.

Eens, landbouwsubsidies alleen voor biologische, natuurinclusieve en plantaardige landbouw. Zogenaamde technologische lapmiddelen, zoals luchtwassers en ‘emissiearme’ stallen, niet subsidiëren en vergunnen. Rondom natuurgebieden wordt intensieve landbouw afgebouwd en meer ingezet op bufferzones en extensieve landbouw. Geld wordt groen besteed. Europese landbouwsubsidies alleen voor ondersteuning van regionale, plantaardige en natuurvriendelijke landbouw.

Functie volgt peil - Onze partij is van mening dat in het landelijk gebied het uitgangspunt 'functie volgt peil' heeft. Hierop wordt door de provincie gestuurd via toezicht op de waterschappen.

Eens, geen steun voor symptoommaatregelen als onderwaterdrainage, die de huidige landbouw in stand houden; de landbouw wordt aangepast aan een verhoogd waterpeil: functie volgt peil.

 

Gezondheid

Belang maatschappelijke organisaties - Onze partij steunt maatschappelijke organisaties financieel die zich richten op beleving en bewustwording van mens en natuur.

Beleid dat belangen van dieren raakt, wordt proactief advies van dierenrechten- of dierenwelzijnsorganisaties gevraagd. Natuur- en dierenbeschermingsorganisaties zoals de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Fauna4Life en de Faunabescherming kunnen subsidie ontvangen voor projecten, die bijdragen aan de versterking van de natuur en beter dierenwelzijn. De provincie stimuleert dierenwelzijns-, natuur- en milieueducatie.

Luchtkwaliteit - Onze partij is van mening dat in de komende vier jaar de WHO normen voor Zuid-Holland het uitgangspunt zijn voor het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Eens

Natuur, groen, gezondheid - Voor de groeiende behoefte van de inwoners van Zuid-Holland t.a.v. natuur, groen en gezondheid heeft onze partij concrete plannen opgesteld.

De keuze voor een groene, gezonde leefomgeving is een politieke keuze. Dit vraagt om een allesomvattende aanpak, waarbij biodiversiteitsmaatregelen gecombineerd worden met klimaatplannen. De belangrijkste maatregel om de crises te keren is het terugbrengen van de ecologische voetafdruk binnen de draagkracht van de Aarde. Door een gezonde en regionale voedselproductie, het verbinden en versterken van natuur- en leefgebieden, het verminderen van energiegebruik, uitstoot van schadelijke stoffen en gebruik van grondstoffen en door een natuurinclusieve transitie naar duurzame energie. Alleen dán krijgt de natuur de kans om te herstellen en blijft de Aarde leefbaar.

Waterkwaliteit - Onze partij heeft concrete plannen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit om daarmee de KRW doelen in 2027 te halen.

Een natuurvriendelijk waterbeleid zorgt ervoor dat bij de verdeling van water de natuur prioriteit heeft boven economische gebruiksfuncties, zoals land- en tuinbouw. De provincie stimuleert, faciliteert en monitort een transitie naar een biologische en duurzame glastuinbouw. De bescherming van bodem, lucht en water gaat zwaarder wegen dan de economische belangen van vervuilende bedrijven. Stoppen met het gifgebruik in de Bollenstreek. In en rondom Natura 2000-gebieden geen mijnbouwactiviteit (zoals gaswinning of zoutwinning), drainage of wateronttrekking en wordt geen gif, kunst- of drijfmest gebruikt.

(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) - Onze partij heeft het verbeteren van de waterkwaliteit hoog staa en heeft daarin de provinciale inzet, vergunningverlening en handhaving meegenomen in haar concrete plannen.

Provinciale vergunningen voor het lozen van giftige stoffen worden ingetrokken, zoals voor GenX en PFAS van chemiebedrijf Chemours. De vergunningsvoorwaarden worden gekoppeld aan de voorwaarde dat bij bedrijfsbeëindiging de vervuiling op kosten van het bedrijf zelf worden verwijderd. De ondergrond wordt beschermd tegen gaswinning, zoutwinning, afvalwaterinjectie, CO₂-opslag en opslag van kernafval.

Controle omgevingsdiensten waterkwaliteit - Onze partij gaat de komende vier jaar de controle op de omgevingsdiensten zo inrichten dat de chemische waterkwaliteit verbetert of niet verder verslechterd.

Meer capaciteit en expertise bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Controles zijn voortaan zoveel mogelijk onaangekondigd. Bij natuurontwikkeling wordt voorkomen dat vervuilde bagger wordt geloosd, zoals bij de Meeslouwerplas is gebeurd. Bij ontwikkeling van nieuwe natuur houdt de provincie scherp toezicht op de aanwezigheid van vervuilde grond en wordt de bodem zo nodig gesaneerd.

Inzet financiële middelen

Toezicht en handhaving - Wij gaan als partij zorgen voor voldoende toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebieden.

Bijzondere Provinciale Natuurgebieden zoals Midden Delfland, Nationale Parken Hollandse Duinen en Hollandse Delta, waterwingebieden en waardevolle cultuurlandschappen met een ecologische waarde zoals in het Groene Hart, de Hoeksche Waard, en Voorne-Putten en het Schurvelingenlandschap op de Kop van Goeree worden beschermd en het toezicht en de handhaving in natuurgebieden wordt versterkt.

Agrarisch Natuurbeheer - Wij zijn van mening dat de subsidie voor agrarisch natuurbeheer moet worden gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van aan een inspanningsverplichting

Eens, Alleen bedrijven die de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie toepassen of willen gaan toepassen, komen in aanmerking voor subsidie. Dit wordt ook gecontroleerd Er worden transitiecoaches aangesteld voornatuurvriendelijke landbouw en plantaardige eiwitteelten. Europese landbouwsubsidies worden door de provincie ingezet voor ondersteuning van initiatieven op het gebied van regionale, plantaardige en natuurvriendelijke landbouw.

Subsidieverlening - Onze partij is van mening dat door de provincie verleende subsidie als voorwaarde moet hebben dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Eens, in grond- en pachtbeleid worden regels voor verduurzaming en versterking van biodiversiteit opgenomen. Bij het sluiten en verlengen van pachtovereenkomsten wordt standaard een verbod opgenomen op het gebruik van landbouwgif en kunstmest. Om gezondheid van mens, dier en natuur te beschermen komen er spuitvrije zones waar geen gifgebruik mag worden.

Boerenlandvogels - Onze partij heeft voor de komende vier jaar concrete acties opgesteld om het landelijk gebied van Zuid-Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels

Leefgebieden van in het wild levende dieren worden beschermd, verbonden en uitgebreid. Zo wordt ingezet op betere bescherming van kerngebieden en kansgebieden voor onder andere boerenlandvogels, door een verbod op stedelijke ontwikkeling in deze gebieden op te nemen. Wij willen het natuurlijke ecosysteem herstellen door minder vee en meer bloem- en kruidenrijke graslanden die voedsel en leefruimte bieden aan koeien, weidevogels en insecten en te versterken.

Biodiversiteit - Onze partij zorgt d.m.v. concrete plannen voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied.

In grond- en pachtbeleid worden regels voor verduurzaming en versterking biodiversiteit opgenomen. Bij afsluiten en verlengen van pacht wordt een verbod op het gebruik van landbouwgif en kunstmest opgenomen. Om invloeden van invasieve exoten op de biodiversiteit tegen te gaan, moeten ecosystemen worden versterkt. Met invasieve diersoorten wordt diervriendelijk omgegaan. Dat kan opvang zijn of TNRC (castratie, sterilisatie, terugplaatsing en nazorg). Zuid-Holland zoekt proactief de samenwerking met gemeenten om markten met exotische dieren tegen te gaan