Lijsttrekker: Anne Koning

De komende verkiezingen bepaal jij de toekomst van ons land.
In de Provincie, Waterschappen en de Eerste Kamer.
Om de doorgeschoten marktwerking te stoppen.
Zodat je met een gewoon salaris ook de energierekening kan betalen.
Om betaalbare woningen te bouwen voor jong en oud.
Voor een eerlijk en groen klimaatbeleid.
Om de natuur te beschermen.
Tegen het volbouwen van ons landschap met distributiecentra, waar ook nog eens arbeidsmigranten worden uitgebuit.
Voor groene energie waar omwonenden van profiteren.
Voor veilig zwemwater en gezond groen.
Wij strijden voor een sociale, groene en eerlijke wereld.

LEES HIER ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA. 

Ik hoop dat u ons hiermee helpt
Stem 15 maart PvdA.
Met vriendelijke groet,
Anne Koning

Natuur en landschap

Natuur Netwerk Nederland - Onze partij heeft concrete plannen voor de komende vier jaar voor het realiseren van de NNN opgaven (te realiseren voor 2027)

Door overleg en regelgeving met handhaving in te zetten op een natuurinclusieve landbouw. Door de omslag te maken naar natuurinclusieve landbouw en andere bronnen van vervuiling terug te dringen, basiskwaliteit natuur vast te stellen, meer budget en meer corridors en groenblauwe buffers.

Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG) - Onze partij heeft concrete plannen waarin de lopende en nieuw te ontwikkelen gebieds-en programmaontwikkelingen daadwerkelijk worden belegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Om de doelen voor natuur stikstof, water-bodem landbouw en klimaat te halen, blijven wij dit onderwerp agenderen en we schuwen niet om gerichte maatregelen in te zetten, zoals onteigening en intrekken vergunningen.

Faunabeheer - Onze partij zet zich met concrete acties in voor de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare en bedreigde diersoorten.

Door het aanpakken van exoten als de rivierkreeft en aanleg van nieuwe en goede natuur. In natuurgebieden geldt: genieten moet mogen maar op voorwaarde dat er geen verstoring plaatsvindt.

Behoud open landschap - Onze partij zet zich de komende vier jaar in voor het behoud van het Zuid-Hollandse open en groene landschap met concrete acties.

De PvdA wil gebieden van waarde zoals Midden-Delfland beschermen met de aanwijzing als Bijzonder Provinciaal Landschap. En we deden dit met de introductie van categorie 3 bescherming Ruimtelijke Kwaliteit.

Circulariteit

Circulariteit - Het stimuleren en versnellen van het duurzame provinciale inkoopbeleid voor de komende vier jaar is door onze partij concreet vormgegeven.

Bij provinciale subsidies en aanbestedingen stellen we aanvullende sociale en ecologische eisen. Het MKB en sociale duurzame ondernemers krijgen, indien mogelijk, voorrang bij aanbestedingen.

Mobiliteit

Bereikbaar Zuid-Holland - Met concrete plannen gaat onze partij werken aan het verduurzamen van de mobiliteit en het terugdringen van de automobiliteit.

De PvdA wil voorrang geven aan fietsers, extra investeren in openbaar vervoer, hindernissen weg nemen voor voetgangers en hier ook rekening mee te houden bij aanbestedingen.

 

Recreatieve routes - Ten aanzien van het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes in Zuid-Holland heeft onze partij heldere plannen opgesteld.
Openbaar Vervoer - Het uitbreiden van het OV-netwerk in Zuid-Holland heeft prioriteit voor onze partij. Hiervoor zijn heldere plannen opgesteld.

OV moet een basisrecht zijn. De PvdA investeert in betaalbare en betere bus-, trein- en tramverbindingen en stimuleert bouwen bij haltes zodat mensen OV makkelijk kunnen gebruiken.

 

Rotterdam The Hague Airport - Onze partij gaat zich actief inzetten voor de invulling van het luchthavenbesluit ten gunst van natuur- en milieufactoren en heeft heldere plannen voor de functie van RTHA

RTHA moet op termijn sluiten en maakt plaats voor een groene woonwijk met 10.000 woningen. De luchthaven mag dienst blijven doen voor noodhulpvoorzieningen, zoals de traumahelikopter.

Landbouw

Natuur inclusieve landbouw - Als partij zijn wij van mening dat in de buurt van kwetsbare en stikstofgevoelige gebieden (Natura 2000) nieuwe vestiging van landbouwbedrijven via provincie omgevingsverordening worden uitgesloten.

Eens, het moet anders met de landbouw. Het is noodzakelijk om de omslag te maken naar natuurinclusieve landbouw. Voor (nieuwe)intensieve landbouwbedrijven is er geen plaats meer in Zuid-Holland.

Subsidie verduurzaming landbouw - Als partij zijn wij van mening dat bestaande subsidieregelingen moeten worden aangepast of afgebouwd zodat er alleen middelen toegekend worden aan verduurzaming, vergroening van de landbouw en de stimulering van natuur inclusieve landbouw.

Eens, boeren die blijven en hun stikstofuitstoot moeten verminderen ondersteunen we, zodat zij de omschakeling kunnen maken naar natuurinclusieve landbouw of een gemengd bedrijfsmodel met maatschappelijke diensten.

Functie volgt peil - Onze partij is van mening dat in het landelijk gebied het uitgangspunt 'functie volgt peil' heeft. Hierop wordt door de provincie gestuurd via toezicht op de waterschappen.

Eens, dit is nodig om aan de klimaatopgave te voldoen, bodemdaling tegen te gaan en de doelen van het NPLG te halen.

Gezondheid

Belang maatschappelijke organisaties - Onze partij steunt maatschappelijke organisaties financieel die zich richten op beleving en bewustwording van mens en natuur.

We steunen vrijwilligers via Groene motor, het verenigingsleven en organisaties. En we zorgen in samenwerking met gemeentes dat natuureducatie aangeboden wordt.

Luchtkwaliteit - Onze partij is van mening dat in de komende vier jaar de WHO normen voor Zuid-Holland het uitgangspunt zijn voor het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Eens

Natuur, groen, gezondheid - Voor de groeiende behoefte van de inwoners van Zuid-Holland t.a.v. natuur, groen en gezondheid heeft onze partij concrete plannen opgesteld.

We onderzoeken of er meer corridors en groenblauwe buffers tussen natuurgebieden mogelijk zijn. Deze kunnen ook mogelijk nieuwe wandel- en fietsroutes worden. Denk aan de Rottemeren en het Bentwoud.

Waterkwaliteit - Onze partij heeft concrete plannen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit om daarmee de KRW doelen in 2027 te halen.

De waterkwaliteit in Zuid-Holland laat te wensen over. Dat moet beter. De PvdA wil vervuilers aanspreken en stimuleren om de watervervuiling aan de bron aan te pakken. Hiervoor werken we samen met de waterschappen.

(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) - Onze partij heeft het verbeteren van de waterkwaliteit hoog staa en heeft daarin de provinciale inzet, vergunningverlening en handhaving meegenomen in haar concrete plannen.

De PvdA vindt dat inwoners in de buurt van bv Chemours uit hun eigen moestuin moeten kunnen eten. De provincie verhoogt daarom het toezicht op vervuilende bedrijven en gaat hogere boetes uitdelen.

Controle omgevingsdiensten waterkwaliteit - Onze partij gaat de komende vier jaar de controle op de omgevingsdiensten zo inrichten dat de chemische waterkwaliteit verbetert of niet verder verslechterd.

Het aanscherpen, of zelfs intrekken van vergunningen moet een uiterste, maar serieus te nemen maatregel worden, indien de overlast en vervuiling niet omlaag gaat.

Inzet financiële middelen

Toezicht en handhaving - Wij gaan als partij zorgen voor voldoende toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebieden.

De PvdA wil meer budget voor onderhoud en beheer van natuur- en recreatiegebieden. Dat is een gezamenlijke taak van alle overheden en betrokkenen. Toezicht & handhaving kan dan (beter) geregeld worden.

Agrarisch Natuurbeheer - Wij zijn van mening dat de subsidie voor agrarisch natuurbeheer moet worden gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van aan een inspanningsverplichting

Eens. De PvdA vindt dat het anders moet in de landbouw. Zuid-Holland wordt een voortrekker van een nieuwe landbouwpolitiek. Het is noodzakelijk om de omslag te maken naar natuurinclusieve landbouw.

Subsidieverlening - Onze partij is van mening dat door de provincie verleende subsidie als voorwaarde moet hebben dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Eens, de natuur in Nederland is te lang verwaarloosd. De biodiversiteit kachelt achteruit en nergens voldoet de waterkwaliteit aan de Europese standaarden. Dat moet anders.

Boerenlandvogels - Onze partij heeft voor de komende vier jaar concrete acties opgesteld om het landelijk gebied van Zuid-Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels

Boerenlandvogels en vooral weidevogels zijn een belangrijk natuurdoel voor Zuid-Holland, daar blijven we op in zetten via subsidies, regels en overleg met collectieven, beheerders en boeren.

Biodiversiteit - Onze partij zorgt d.m.v. concrete plannen voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied.

We bouwen zoveel mogelijk met behoud van landschap, en versterking van natuur en biodiversiteit. Een groene omgeving is namelijk een gezonde omgeving en draagt bij aan een fijne toekomstbestendige leef kwaliteit.