Lijsttrekker: Henk de Vree

Henk de Vree is bedrijfskundig informaticus en een sinds kort gepensioneerde zelfstandig ondernemer. In 2004 was hij woordvoerder van de lokale actiegroep ‘OZB Nee’ tegen de extreme verhoging van de onroerendezaakbelasting. Na vanaf 2006 voor een lokale partij in de gemeenteraad van zijn woonplaats te hebben gezeten, werd hij in 2011 lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de PVV en voorzitter van de Statencommissie Verkeer & Milieu. In 2014 werd hij fractievoorzitter. Hij is sinds 2019 woordvoerder voor de onderwerpen klimaat, natuur en milieu. Hij woont in een landelijke deel van de provincie in de nabijheid van een natuurgebied met veel weidevogels.

LEES ONS PARTIJPROGRAMMA HIER. 

Natuur en landschap

Natuur Netwerk Nederland - Onze partij heeft concrete plannen voor de komende vier jaar voor het realiseren van de NNN opgaven (te realiseren voor 2027)

Zuid-Holland is wat NNN betreft redelijk op schema, het bestaande beleid zal worden voortgezet. Wij steunen het natuurbeleid zoals dat op dit moment in Zuid-Holland wordt gevoerd, maar zijn kritisch waar het gaat om het spanningsveld dat ontstaat tussen de natuur en het steeds verder groeiende inwoneraantal van onze provincie. Wij voorzien dat natuurgebieden op deze manier zullen (ver)worden tot stadsparken.

Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG) - Onze partij heeft concrete plannen waarin de lopende en nieuw te ontwikkelen gebieds-en programmaontwikkelingen daadwerkelijk worden belegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Het NPLG ziet op verschillende aspecten waarvan wij de Vogel- en Habitatrichtlijn en de KRW als belangrijk zien. Stikstof is geengroot probleem, eventuele problemen met CO2 zijn op te lossen met kernenergie. Helaas bepaalt de provincie op dit punt het beleid niet.

Faunabeheer - Onze partij zet zich met concrete acties in voor de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare en bedreigde diersoorten.

In de provincie Zuid-Holland is er een toenemend spanningsveld tussen de fauna en de groei van bebouwing en infrastructuur. Het tegengaan van de bevolkingsgroei is voor ons een belangrijke methode tot instandhouding van de fauna.

Behoud open landschap - Onze partij zet zich de komende vier jaar in voor het behoud van het Zuid-Hollandse open en groene landschap met concrete acties.

Het bouwen van huizen moet zoveel mogelijk plaatsvinden binnen de rode contouren, duurzame energie kan worden geleverd doorkernenergie en zo houden we zelfs in een drukke provincie als Zuid-Holland een open en groen landschap.

Circulariteit

Circulariteit - Het stimuleren en versnellen van het duurzame provinciale inkoopbeleid voor de komende vier jaar is door onze partij concreet vormgegeven.

Wij zullen toezien op het stimuleren van een duurzame inkoop- en aanbesteding zover dat redelijk haalbaar is.

Mobiliteit

Bereikbaar Zuid-Holland - Met concrete plannen gaat onze partij werken aan het verduurzamen van de mobiliteit en het terugdringen van de automobiliteit.

Wij zetten ons in voor een beter openbaar vervoer en goede provinciale wegen. Alleen als het openbaar vervoer goed van kwaliteit is, is het een redelijk alternatief voor de auto. Wij moedigen fietsverkeer aan.

Recreatieve routes - Ten aanzien van het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes in Zuid-Holland heeft onze partij heldere plannen opgesteld.

Wij zetten ons in voor het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes, met name in gebieden waar deze ontbreken en een goede rol zouden kunnen vervullen voor recreatie.

Openbaar Vervoer - Het uitbreiden van het OV-netwerk in Zuid-Holland heeft prioriteit voor onze partij. Hiervoor zijn heldere plannen opgesteld.

Wij zetten ons bijvoorbeeld in voor verbetering van de Merwede Linge Lijn (MLL) en voor het behoud van intercity verbindingen in o.a. Dordrecht.

Rotterdam The Hague Airport - Onze partij gaat zich actief inzetten voor de invulling van het luchthavenbesluit ten gunst van natuur- en milieufactoren en heeft heldere plannen voor de functie van RTHA

RTHA is van economisch belang voor zowel de regio als daarbuiten. Handhaving is voor ons belangrijk, maar uiteraard wel binnen de regels en grenswaarden.

Landbouw

Natuur inclusieve landbouw - Als partij zijn wij van mening dat in de buurt van kwetsbare en stikstofgevoelige gebieden (Natura 2000) nieuwe vestiging van landbouwbedrijven via provincie omgevingsverordening worden uitgesloten.

Oneens, de belasting van stikstofgevoelige gebieden wordt nog steeds alleen bepaald door het Aerius model en niet door metingen. Zo lang er geen of niet voldoende metingen worden gedaan die aantonen dat stikstof dat van landbouwbedrijven afkomt een probleem is, zijn wij het hiermee niet eens.

Subsidie verduurzaming landbouw - Als partij zijn wij van mening dat bestaande subsidieregelingen moeten worden aangepast of afgebouwd zodat er alleen middelen toegekend worden aan verduurzaming, vergroening van de landbouw en de stimulering van natuur inclusieve landbouw.

Geen standpunt, de stelling is onduidelijk omdat niet aangegeven wordt om welke bestaande subsidieregelingen het gaat.

Functie volgt peil - Onze partij is van mening dat in het landelijk gebied het uitgangspunt 'functie volgt peil' heeft. Hierop wordt door de provincie gestuurd via toezicht op de waterschappen.

Oneens, in verschillende gebieden is functie volgt peil in elk geval bij wijze van proef verlaten. Dat er meer CO2 wordt uitgestoten door het verlagen van het waterpeil klopt, maar dat CO2 leidend is in de verandering van klimaat zien wij niet als vaststaand feit

Gezondheid

Belang maatschappelijke organisaties - Onze partij steunt maatschappelijke organisaties financieel die zich richten op beleving en bewustwording van mens en natuur.

Wij zijn blij met maatschappelijk organisaties, maar tegen het verstrekken van subsidies. Als er een voldoend draagvlak is, zijn subsidies niet nodig.

Luchtkwaliteit - Onze partij is van mening dat in de komende vier jaar de WHO normen voor Zuid-Holland het uitgangspunt zijn voor het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Eens

Natuur, groen, gezondheid - Voor de groeiende behoefte van de inwoners van Zuid-Holland t.a.v. natuur, groen en gezondheid heeft onze partij concrete plannen opgesteld.

Wij blijven ons inzetten voor het laten afnemen van de instroom van nieuwelingen van buiten onze provincie. Een blijvende groei van mensen zal altijd zorgen voor minder natuur en een minder gezonde en groene leefomgeving.

Waterkwaliteit - Onze partij heeft concrete plannen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit om daarmee de KRW doelen in 2027 te halen.

Wij blijven er naar streven om de bevolkingsgroei binnen onze provincie te beperken. Alleen zo kunnen we de KRW doelen halen.

(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) - Onze partij heeft het verbeteren van de waterkwaliteit hoog staa en heeft daarin de provinciale inzet, vergunningverlening en handhaving meegenomen in haar concrete plannen.

Wij zetten ons in voor een voortzetting van het bestaande beleid en wij zullen toezien op een goede en tijdige inzet van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Controle omgevingsdiensten waterkwaliteit - Onze partij gaat de komende vier jaar de controle op de omgevingsdiensten zo inrichten dat de chemische waterkwaliteit verbetert of niet verder verslechterd.

Wij hebben niet de indruk dat de controle op de omgevingsdiensten slecht is, maar uiteraard blijven wij dit aspect in de gatenhouden.

Inzet financiële middelen

Toezicht en handhaving - Wij gaan als partij zorgen voor voldoende toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebieden.

Er is geen grotere vervuiler dan de mens. Opvoeden heeft weinig zin zonder passend toezicht en passende handhaving. Daar naast is het goed om in te zetten op het beter schoonhouden van gebieden. Gebieden die vervuild zijn, nodigen meer uit tot nog meer vervuiling.

Agrarisch Natuurbeheer - Wij zijn van mening dat de subsidie voor agrarisch natuurbeheer moet worden gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van aan een inspanningsverplichting

Oneens, boerenbedrijven doen al heel veel aan agrarisch natuurbeheer en zijn niet de enige factor die voor achteruitgang van bijvoorbeeld weide- en akkervogels zorgt: windturbines en bescherming van predatoren door wettelijke regels spelen ook een grote rol.

Subsidieverlening - Onze partij is van mening dat door de provincie verleende subsidie als voorwaarde moet hebben dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Eens, er zijn veelal ook natuurlijke alternatieven.

Boerenlandvogels - Onze partij heeft voor de komende vier jaar concrete acties opgesteld om het landelijk gebied van Zuid-Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels

Het bestaande beleid van de provincie Zuid-Holland ziet voldoende toe op het behoud van de weidevogels, maar uiteraard houden we de voortgang in de gaten.

Biodiversiteit - Onze partij zorgt d.m.v. concrete plannen voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied.

Wij zetten ons in voor groenere steden die ruimte laten voor groene gebieden op zowel de grond als op daken en balkons. Groenstaat niet alleen voor de kleur en natuur maar ook voor minder vervuiling.