Lijsttrekker: Willem Bakx

NATUUR IS GEEN LUXE MAAR………………………..

Natuur is geen luxe maar een belangrijke voorwaarde voor leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Biodiversiteit is daarnaast ook in breder verband van groot belang. Het behoeft verder weinig uitleg dat het beschermen, in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van natuur, en daarnaast ook het klimaatbestendig maken van onze gebouwde omgeving, een prioriteit moet zijn. Dat is net zo’n kerntaak voor de provincie als het ‘behouden van droge voeten’ dat is voor de waterschappen.

GOUD heeft de bescherming van het nog beperkt aanwezige open landschap in de provincie hoog op haar prioriteitenlijstje staan. Tevens moeten we voorzichtig zijn met het uitgeven van gronden voor bedrijvigheid omdat het daarvoor geschikte areaal eindig is. Wij willen stoppen met reserveren van grond voor grote distributiecentra en datacenters. De werkgelegenheid die er mee samenhangt is van onvoldoende niveau, en in samenhang met het verkwistende gebruik van ruimte en energie leidt dit tot ons standpunt om die gronden voor andere vormen van bedrijvigheid te reserveren.

LEES ONZE STANDPUNTEN HIER. 

Natuur en landschap

Natuur Netwerk Nederland - Onze partij heeft concrete plannen voor de komende vier jaar voor het realiseren van de NNN opgaven (te realiseren voor 2027)

Natuurbehoud en natuurherstel heeft bij ons de hoogste prioriteit. Dus wij zullen alle mogelijk middelen aangrijpen om hierin voortgang te kunnen boeken. Afhankelijk van de positie waarin we na de verkiezingen verkeren zullen we de kansen pakken die zich dan voordoen om de natuur te verbeteren en te beschermen.

Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG) - Onze partij heeft concrete plannen waarin de lopende en nieuw te ontwikkelen gebieds-en programmaontwikkelingen daadwerkelijk worden belegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

De doelstelling van GOUD is om het beter te gaan doen als we in de positie komen om ook echt proactief mee te gaan sturen. Een voorbeeldje: Als de rechter de woningbouwlocatie Valkenhorst naar de prullenmand verwijst zullen wij strijden voor een buffergebied met groen en natuur aldaar. Die ontwikkeling ligt pal tegen Berkheide. En daar gaat het niet zo goed mee.

Faunabeheer - Onze partij zet zich met concrete acties in voor de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare en bedreigde diersoorten.

Als we voor natuuruitbreiding en natuurherstel zorgen dan heeft dat direct ook gevolgen voor leefomgeving van veel diersoorten. We weten dat de ‘maakbaarheid’ grenzen heeft en papier geduldig is. Kijk naar de ontwikkeling van de weidevogels in Zuid-Holland. Desondanks willen wij alles doen dat in ons vermogen ligt, en dat realistisch en effectief is, om de soortenrijkdom te behouden. GOUD wil vooral voor de biodiversiteit daadwerkelijke resultaten boeken.

Behoud open landschap - Onze partij zet zich de komende vier jaar in voor het behoud van het Zuid-Hollandse open en groene landschap met concrete acties.

Dat is topprioriteit voor GOUD. De bevolkingsdichtheid is dermate hoog dat we moeten stoppen met wegkijken en echte maatregelen nemen om de handrem op de verstedelijking te krijgen. Behoud van het landschap en de leefbaarheid is onze reden van bestaan als politieke partij. Daaruit volgen concrete doelstellingen en maatregelen die we zouden willen nemen. Dat vereist als basisvoorwaarde o.a. bestuurlijke vernieuwing want het kan alleen via innige samenwerking tussen de drie bestuurslagen.

Circulariteit

Circulariteit - Het stimuleren en versnellen van het duurzame provinciale inkoopbeleid voor de komende vier jaar is door onze partij concreet vormgegeven.

Volgens GOUD staat het provinciaal inkoopbeleid aardig op de rails. We zetten dat beleid dus voort. Het hele thema ‘circulariteit’ vinden we erg belangrijk. De provincie moet zijn steentje hieraan bijdragen, maar gaat natuurlijk niet in zijn eentje de wereld veranderen.

Mobiliteit

Bereikbaar Zuid-Holland - Met concrete plannen gaat onze partij werken aan het verduurzamen van de mobiliteit en het terugdringen van de automobiliteit.

De fiets en het openbaar vervoer hebben voor GOUD de hoogste prioriteit. Meer asfalt kan in sommige gevallen goed zijn als dat de leefbaarheid ten goede komt. Wij willen daarom dat fase 2. van de Rijnlandroute wordt gerealiseerd. Dat is ondertunneling van het laatste stukje door de gemeente Katwijk waar de RLR nu als een open riool op maaiveldhoogte de gemeente dwars door midden snijdt. Dit is een voorbeeld dat meer geld voor asfalt soms nuttig kan zijn. Samen met het Rijk moeten we er voor zorgen dat er snel openbaar vervoer komt zodat mensen buiten de randstad kunnen wonen en aldaar toch kunnen blijven werken. Zie hier de relatie met behoud van landschap en natuur en onze strijd tegen de overbevolking in de Randstad.

Recreatieve routes - Ten aanzien van het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes in Zuid-Holland heeft onze partij heldere plannen opgesteld.

Veel mensen wandelen en fietsen. GOUD zet in op het verder uitbreiden van het Zuid-Hollandse fiets- en wandelnetwerk. Veilige routes voor woon-werkverkeer met de fiets.

Openbaar Vervoer - Het uitbreiden van het OV-netwerk in Zuid-Holland heeft prioriteit voor onze partij. Hiervoor zijn heldere plannen opgesteld.

GOUD wil het OV netwerk in het landelijk gebied in standhouden en waar nodig verbeteren. Voor het hele provinciale OV netwerk geldt dat het veilig, betaalbaar is en in moet blijven spelen op de behoeften van de inwoners. Ook mensen met een beperking hebben recht op goed openbaar vervoer.

Rotterdam The Hague Airport - Onze partij gaat zich actief inzetten voor de invulling van het luchthavenbesluit ten gunst van natuur- en milieufactoren en heeft heldere plannen voor de functie van RTHA

Voor RTHA willen wij geen groei maar juist afbouw naar een zaken luchthaven wat ook altijd de bedoeling is geweest. Er is wel degelijke een economische belang van het vliegverkeer maar voor onze fractie staat de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners op de eerste plaats. RTHA en Schiphol moeten naar de Noordzee worden herplaatst. Ook zal gekeken moeten worden naar de impact van goedkope-vakantievluchten qua maatschappelijke kosten-baten. Snelle treinverbindingen zijn een must in Europa.

Landbouw

Natuur inclusieve landbouw - Als partij zijn wij van mening dat in de buurt van kwetsbare en stikstofgevoelige gebieden (Natura 2000) nieuwe vestiging van landbouwbedrijven via provincie omgevingsverordening worden uitgesloten.

Eens, GOUD wil inzetten op de verdere ontwikkeling van kringlooplandbouw in Zuid-Holland.

Subsidie verduurzaming landbouw - Als partij zijn wij van mening dat bestaande subsidieregelingen moeten worden aangepast of afgebouwd zodat er alleen middelen toegekend worden aan verduurzaming, vergroening van de landbouw en de stimulering van natuur inclusieve landbouw.

Oneens, is geen efficiënte besteding van provinciaal geld. Voor dat doel (directe subsidie aan bedrijven) moet het geld van het Rijk komen. Echter het doel van verduurzaming en vergroening van de landbouw moeten we wel met alle mogelijke slimme en effectieve middelen gerealiseerd krijgen. De weg via het ruimtelijk beleid lijkt daarvoor het meest geschikt, naast uiteraard de provinciale rol als uitvoerder van Rijksbeleid.

Functie volgt peil - Onze partij is van mening dat in het landelijk gebied het uitgangspunt 'functie volgt peil' heeft. Hierop wordt door de provincie gestuurd via toezicht op de waterschappen.

Eens, GOUD zet in op het verhogen van het waterpeil in o.a. veenweidegebieden.

Gezondheid

Belang maatschappelijke organisaties - Onze partij steunt maatschappelijke organisaties financieel die zich richten op beleving en bewustwording van mens en natuur.

GOUD wil het bestaande beleid voortzetten.

Luchtkwaliteit - Onze partij is van mening dat in de komende vier jaar de WHO normen voor Zuid-Holland het uitgangspunt zijn voor het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Eens

Natuur, groen, gezondheid - Voor de groeiende behoefte van de inwoners van Zuid-Holland t.a.v. natuur, groen en gezondheid heeft onze partij concrete plannen opgesteld.

GOUD wil dat de provincie al het mogelijke doet om de KRW doelen alsnog te halen in 2027.

Waterkwaliteit - Onze partij heeft concrete plannen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit om daarmee de KRW doelen in 2027 te halen.

GOUD wil samen met de waterschappen de waterkwaliteit verbeteren. Hier moet bij de uitwerking van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied meer rekening worden gehouden. GOUD pleit voor een gerichte bronaanpak.

(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) - Onze partij heeft het verbeteren van de waterkwaliteit hoog staa en heeft daarin de provinciale inzet, vergunningverlening en handhaving meegenomen in haar concrete plannen.

GOUD is van mening dat de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving zo effectief en efficiënt mogelijk moet gebeuren. De provincie moet hierop toezien en de juiste randvoorwaarden creëren.

Controle omgevingsdiensten waterkwaliteit - Onze partij gaat de komende vier jaar de controle op de omgevingsdiensten zo inrichten dat de chemische waterkwaliteit verbetert of niet verder verslechterd.

Voor GOUD is bestrijden bij de bron het uitgangspunt. Vanuit de provincie als opdrachtgeven moeten de omgevingsdiensten hiervoor goed zijn toegerust.

Inzet financiële middelen

Toezicht en handhaving - Wij gaan als partij zorgen voor voldoende toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebieden.

Terrein beherende organisaties spelen hierbij een belangrijke rol. In overleg met deze organisaties moet de provincie bij aanwezige knelpunten de helpende hand bieden

Agrarisch Natuurbeheer - Wij zijn van mening dat de subsidie voor agrarisch natuurbeheer moet worden gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van aan een inspanningsverplichting

Eens, maar het mag niet leiden tot overmatige bureaucratie. Een resultaatverplichting moet wel tot een oplossing of verbetering leiden en goed handhaafbaar zijn. Waar het resultaat op een andere manier kan worden verzekerd is dat voor GOUD ook prima. Meten is weten is wel een goed uitgangspunt. laten we oppassen voor schijnzekerheden met papieren resultaatverplichtingen.

Subsidieverlening - Onze partij is van mening dat door de provincie verleende subsidie als voorwaarde moet hebben dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Eens, het gebruik van chemisch bestrijdingsmiddelen moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. Ook het bestrijdingsmiddelen gebruik in de bollenteelt moet kritisch worden bekeken en waar nodig worden gestopt.

Boerenlandvogels - Onze partij heeft voor de komende vier jaar concrete acties opgesteld om het landelijk gebied van Zuid-Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels

GOUD wil de inzet voor de boerenlandvogels continueren en het Actieplan Boerenlandvogels voortvarend uitvoeren.

Biodiversiteit - Onze partij zorgt d.m.v. concrete plannen voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied.

GOUD wil de verdere verstening en verstedelijking tegengaan. Natuur en landschap moet meer prioriteit krijgen binnen alle beleidsgebieden van de provincie, zodat natuur een betere bescherming krijgt en klimaat en landschap meer aandacht krijgen.