Lijsttrekker: Sinan Özkaya

Sinan is betrokken, authentiek, empathisch en oplossingsgericht. Hij luistert graag en goed, is creatief, origineel en analytisch sterk. Hij is een doorzetter die altijd op zoek is naar draagvlak, en met kleine stapjes resultaten dichterbij brengt. Hij speelt het politieke spel goed en graag. Hij draagt zijn GroenLinkse idealen bovendien vol overtuiging uit en kan standpunten duidelijk en helder richting de media vertalen. Hij is een rustige en verbindende leider, die graag het boegbeeld is van de partij, én het contact zoekt met de mensen:

“Ik vind, als je ergens zit, moet je je op je plek voelen. GroenLinks is voor mij dé politieke vereniging die groene en linkse idealen bindt. Ook als het gaat om de natuur, de stikstofcrisis en perspectief voor de boeren moeten we de goede strijd voeren. En de goede strijd is niet die tussen boeren en natuur. Maar mét de boeren tegen de banken en grootkapitaal en de té grote invloed van de commerciële sectoren zoals de diervoederindustrie. Natuurvriendelijke landbouw heeft de toekomst: kleinschalige bedrijven, minder vee, meer biologisch en hand in hand met de natuur. Niet minder boeren, maar anders boeren. De provincie is bij uitstek de overheid die dit kan helpen verwezenlijken. Daar wil ik aan bijdragen.”

LEES ONZE STANDPUNTEN HIER. 

Natuur en landschap

Natuur Netwerk Nederland - Onze partij heeft concrete plannen voor de komende vier jaar voor het realiseren van de NNN opgaven (te realiseren voor 2027)

Doorzetten en intensiveren van de door de GroenLinks gedeputeerde ingezette lijn. Geen vrijblijvende gesprekken meer, maar een betrouwbare overheid die afspraken maakt en nakomt. Daarbij hanteren wij de realisatieladder uit het vorig jaar vernieuwde Handelingskader NNN (zelfrealisatie, in/uitdeuken en de mogelijkheid van onteigening niet langer uitsluiten). De extra mogelijkheden die het NPLG biedt juridisch, financieel en aan arbeidscapaciteit benutten wij voor natuur(realisatie). Daarbij werken wij ook aan een doorkijk naar de langere termijn en gaan met boeren en terreinbeherende organisaties in overleg.

Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG) - Onze partij heeft concrete plannen waarin de lopende en nieuw te ontwikkelen gebieds-en programmaontwikkelingen daadwerkelijk worden belegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

GroenLinks zet in op een integrale – en niet versnipperde – versterking van de natuur. Dat vraagt om kwaliteitsverbetering van onze natuur, robuuster en gezonder maken van ons watersysteem en zorgen voor een klimaatneutraal landelijkgebied. Het NPLG vraagt om 10% groenblauwe dooraderen van het landelijk gebied. We zien hierin kansen voor het verbeteren van de biodiversiteit en ecologische verbindingen.

Faunabeheer - Onze partij zet zich met concrete acties in voor de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare en bedreigde diersoorten.

GroenLinks zet in op het ondersteunen van gemeenten en bouwbedrijven bij de versterking van biodiversiteit in alle plannen. Daarnaast wil GroenLinks dat bij elk gemeentelijkplan wordt opgenomen hoe dit bijdraagt aan het behoud en versterking van biodiversiteit. Daarnaast zetten we in op een verplichte toets bij nieuwe ontwikkelingen op de effecten van beschermde soorten en op beter toezicht en handhaving van natuurvergunningen.

Behoud open landschap - Onze partij zet zich de komende vier jaar in voor het behoud van het Zuid-Hollandse open en groene landschap met concrete acties.

Open landschap is van groot belang. Wij kiezen er voor om onze groene polders en andere natuurgebieden te beschermen. Dat doen wij door vooral binnenstedelijk te bouwen. Er zijn genoeg plekken in de provincie om betaalbare woningen te bouwen.

Circulariteit

Circulariteit - Het stimuleren en versnellen van het duurzame provinciale inkoopbeleid voor de komende vier jaar is door onze partij concreet vormgegeven.

De provincie koopt in principe al duurzaam in. Wij verkennen met andere overheden, vooruitstrevend bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld hoe dit nog verder versterkt kan worden, door bijv. te werken met true pricing of schaduwprijzen (bijv. voor CO2).

Mobiliteit

Bereikbaar Zuid-Holland - Met concrete plannen gaat onze partij werken aan het verduurzamen van de mobiliteit en het terugdringen van de automobiliteit.

De helft van de ruimte in de stad wordt ingenomen door auto’s. Door in te zetten op aantrekkelijke wandel- en fietsroutes, in combinatie met groen en blauwe verbindingen en goed openbaar vervoer wordt vervoer per auto in de stad minder noodzakelijk en kan ruimte gewonden worden voor vergroening. Bij aanleg en onderhoud van infrastructuur hebben fietsers en voetgangersprioriteit boven autorijders. Ook kunnen daarmee kansen worden benut voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde lucht en minder herrie.

Recreatieve routes - Ten aanzien van het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes in Zuid-Holland heeft onze partij heldere plannen opgesteld.

Bij aanleg en onderhoud van infrastructuur hebben fietsers en voetgangers prioriteit boven autorijders. We verbeteren zwakke schakels in knooppunt- en fietsroutes. We zorgen dat deze aansluiten op de wensen en behoeftes van fietsers en passen binnen de provincie-overstijgende netwerken. Daarnaast zorgen we ook voor routes voor mountainbikers, gravelbikers en wielrenners. Bij aanleg van deze routes worden meekoppelkansen benut ter verbetering van de natuurkwaliteit. Het mag in elk geval niet ten koste van de natuur gaan.

Openbaar Vervoer - Het uitbreiden van het OV-netwerk in Zuid-Holland heeft prioriteit voor onze partij. Hiervoor zijn heldere plannen opgesteld.

GroenLinks zet in op uitbreiding van het OV-netwerk. Zoals veerdiensten in de Drechtsteden, hoogwaardig openbaar vervoer in de Bollenstreek en het verbeteren van de bereikbaarheid in het Westland (WestlandRail). Daar waar (nog) geen dekkend OV netwerk is, zet de provincie in op vraag gestuurd OV naar belangrijke voorzieningen en centrale OV- overstappunten. Ook mensen met een beperking hebben recht op goed OV. Toegankelijk OV is een harde eis bij alle nieuwe aanbestedingen.

Rotterdam The Hague Airport - Onze partij gaat zich actief inzetten voor de invulling van het luchthavenbesluit ten gunst van natuur- en milieufactoren en heeft heldere plannen voor de functie van RTHA

In Zuid-Holland is geen plek voor het vliegveld Rotterdam-The Hague Airport (RTHA). Deze luchthaven zorgt voor veel geluidsoverlast en vervuiling en neemt veel ruimte in. De economische waarde van het vliegveld is beperkt en met meer hogesnelheidstreinen vanaf Rotterdam en Den Haag kan onze provincie duurzaam worden verbonden met de rest van Europa. GroenLinks wil dan ook het vliegveld sluiten, om ruimte- te maken voor een groene stadswijk.

Landbouw

Natuur inclusieve landbouw - Als partij zijn wij van mening dat in de buurt van kwetsbare en stikstofgevoelige gebieden (Natura 2000) nieuwe vestiging van landbouwbedrijven via provincie omgevingsverordening worden uitgesloten.

Eens, het is van groot belang om echt werk te maken van natuurherstel en de boeren helder perspectief te bieden.

Subsidie verduurzaming landbouw - Als partij zijn wij van mening dat bestaande subsidieregelingen moeten worden aangepast of afgebouwd zodat er alleen middelen toegekend worden aan verduurzaming, vergroening van de landbouw en de stimulering van natuur inclusieve landbouw.

Eens

 

Functie volgt peil - Onze partij is van mening dat in het landelijk gebied het uitgangspunt 'functie volgt peil' heeft. Hierop wordt door de provincie gestuurd via toezicht op de waterschappen.

Eens, het wordt tijd om de realiteit onder ogen te zien en dat wij over de grenzen van ons ecologische, water en bodemsysteem zijn geschoten en dus peil volgt functie niet houdbaar is, financieel, ecologisch en fysiek.

Gezondheid

Belang maatschappelijke organisaties - Onze partij steunt maatschappelijke organisaties financieel die zich richten op beleving en bewustwording van mens en natuur.

De beleving van natuur is van groot belang. GroenLinks zet dan ook naast natuurbescherming en -realisatie ook in op natuurbeleving, -educatie en -participatie. Door de natuur naar de mensen te brengen (via o.a. de agenda natuurinclusief) en de mensen naar de natuur (via natuurbelevingsprogramma’s). Dit doen we samen met organisaties als IVN, NM, SBB, ZHL en NMZH.

Luchtkwaliteit - Onze partij is van mening dat in de komende vier jaar de WHO normen voor Zuid-Holland het uitgangspunt zijn voor het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Eens

Natuur, groen, gezondheid - Voor de groeiende behoefte van de inwoners van Zuid-Holland t.a.v. natuur, groen en gezondheid heeft onze partij concrete plannen opgesteld.

Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie met veel vervuilende industrie. Natuur en biodiversiteit staan onder druk. De afgelopen jaren zorgde GroenLinks voor duizenden hectares extra natuur en hebben iconische soorten als bever en otter hun plek in Zuid-Holland gevonden. Maar we blijven doorpakken. Wij zetten in op het versterken van de natuur door realisatie van het huidige natuurnetwerk per 2027 (Natuurpact) en het uitbreiden tot de Europese norm van 14% natuur van het landoppervlakte. We werken door aan het opgestarte bos- en bomenbeleid en de doorontwikkeling van Nationaal Park Hollandse Duinen en Nationaal Park Hollandse Delta.

Waterkwaliteit - Onze partij heeft concrete plannen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit om daarmee de KRW doelen in 2027 te halen.

GroenLinks staat voor gezond water voor iedereen. Belangrijk element is het uit- en afspoelen van hulpstoffen (nutriënten en bestrijdingsmiddelen) van de land- en tuinbouw. Daarom willen wij met de waterschappen en natuur-, water- en boerenorganisaties inzetten op het terugdringen daarvan tot aanvaardbare niveaus. Daar sturen wij ook op bij onze landbouw- en natuurbeheersubsidies.

(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) - Onze partij heeft het verbeteren van de waterkwaliteit hoog staa en heeft daarin de provinciale inzet, vergunningverlening en handhaving meegenomen in haar concrete plannen.

Door de inzet van GroenLinks bij de casus Odfjell en het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid heeft de provincie het VTH-beleid aangescherpt. Vervolgens heeft de provincie na vragen van GroenLinks over Chemours en het ZZ-stoffenbeleid aangescherpt. Dat beleid zetten wij voort, met als eerste prioriteit het in Europees verband uitbannen van PFAS en andere niet afbreekbare stapelstoffen.

Controle omgevingsdiensten waterkwaliteit - Onze partij gaat de komende vier jaar de controle op de omgevingsdiensten zo inrichten dat de chemische waterkwaliteit verbetert of niet verder verslechterd.

Dit nemen we op in het NPLG. Verder werken we met de waterschappen aan het verbeteren van het monitoringsysteem en het toezicht- en handhavingsprotocol.

Inzet financiële middelen

Toezicht en handhaving - Wij gaan als partij zorgen voor voldoende toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebieden.

GroenLinks wil vooral inzetten op preventie en goed bezoekersmanagement. Dus bezoekers daarheen leiden waar ze het minstekwaad kunnen. Daarnaast gaan we door met het intensiveren van toezicht en handhaving, bijvoorbeeld door de inzet van aanvullende opsporingsmethoden en het maken van goede afspraken met beheerders, gemeenten en politie.

Agrarisch Natuurbeheer - Wij zijn van mening dat de subsidie voor agrarisch natuurbeheer moet worden gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van aan een inspanningsverplichting

Eens, uiteindelijk gaat het om het subsidiëren van inspanningen om de biodiversiteit te versterken. Van belang is om er geen administratieve of financiële casus van te maken, maar iets dat werkt in de buitenwereld. Iets dat de boeren maximaal gaat stimuleren en enthousiasmeren.

Subsidieverlening - Onze partij is van mening dat door de provincie verleende subsidie als voorwaarde moet hebben dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Eens, dit is op initiatief van GroenLinks gerealiseerd.

Boerenlandvogels - Onze partij heeft voor de komende vier jaar concrete acties opgesteld om het landelijk gebied van Zuid-Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels

Er komt structureel geld om het Actieplan Weidevogels uit te kunnen voeren. Daarnaast sluiten we aan bij het landelijk Aanvalsplan Grutto.

Biodiversiteit - Onze partij zorgt d.m.v. concrete plannen voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied.

We zetten in op natuurinclusief bouwen. De provincie ondersteunt dorpen en steden bij deze transformatie.