Lijsttrekker: Laura Neijenhuis

Als D66 kijken we graag verder vooruit. Voor de provincie kijken we niet alleen maar naar de komende periode. In ons verkiezingsprogramma kijken we zelfs 50 jaar vooruit: waar willen we dan staan in Zuid-Holland en wat is er nodig om daar te komen? Dan is Zuid-Holland de provincie waar wonen, werken en recreëren in balans is met onze natuur en omgeving. Voor elke Zuid-Hollander is er een passende woning. Onze economie is innovatief en duurzaam. De natuur is aangesterkt, onze agrarische sector heeft een ware transitie doorgemaakt naar kringlooplandbouw en ons landelijk gebied is weer leefbaar. In de steden, dorpen en recreatiegebieden ontmoeten we elkaar en zijn we actief. We ademen gezonde lucht en ons water is weer schoon.

Maar over 50 jaar begint nu al. Daarom is onze belofte dat we de scherpe keuzes maken en echt aan de slag gaan. “Door goed samen te werken gaan we de energietransitie versnellen, de landbouw verduurzamen, en de problemen op de woningmarkt oplossen. Kies voor een provincie waar je vrij kunt zijn. Waar niemand je laat vallen. Stop stilstand. Stem vooruit. D66.”  – Laura Neijenhuis, lijsttrekker

LEES ONZE MISSIE HIER. 

Natuur en landschap

Natuur Netwerk Nederland - Onze partij heeft concrete plannen voor de komende vier jaar voor het realiseren van de NNN opgaven (te realiseren voor 2027)

D66 wil NNN versterken door meer provinciaal geld te investeren. Hierdoor kan het NNN worden uitgebreid en gebieden te verbinden met elkaar en binnen het ruimtelijkbeleid beter te beschermen. We inventariseren waar nog barrières weggenomen en ecoducten aangelegd moeten worden. Daarnaast maken we compensatie voor het verdwijnen van NNN een harde eis in planologische plannen.

Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG) - Onze partij heeft concrete plannen waarin de lopende en nieuw te ontwikkelen gebieds-en programmaontwikkelingen daadwerkelijk worden belegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Het PPLG wordt als het aan D66 ligt de grootste post op de begroting. Prioriteiten liggen bij het terugdringen van de uitstoot van stikstof en co2, aanleggen van extra natuur, verbeteren van de waterhuishouding en transitie van de landbouw.

Faunabeheer - Onze partij zet zich met concrete acties in voor de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare en bedreigde diersoorten.

D66 wil het aanvalsplan Grutto en het Actieplan Boerenvogels versneld en versterkt uitvoeren. Daarnaast handhaven we actief op het verbod op jacht op dieren die op de rode lijst staan, leggen we extra heggen en bossages aan, extra bescherming van Natura2000-gebieden, verminderen we licht- en geluidsoverlast en krijgen dieren en planten een plek in alle besluitvorming.

Behoud open landschap - Onze partij zet zich de komende vier jaar in voor het behoud van het Zuid-Hollandse open en groene landschap met concrete acties.

Het Zuid-Hollandse landschap is primair de plek voor duurzame landbouw, open landschap, natuurgebieden en water. D66 blijft restrictief beleid voeren tegen verdozing . Woningbouw vindt ten principale plaats binnen bestaand stedelijk gebied. Als er toch noodzaak is om aan de randen van bestaande steden woningen te bouwen kan dat alleen als de natuurwaarde ter plaatse toeneemt.

Circulariteit

Circulariteit - Het stimuleren en versnellen van het duurzame provinciale inkoopbeleid voor de komende vier jaar is door onze partij concreet vormgegeven.

D66 wil alleen contracten gunnen op de voorwaarde dat de aanbieder toelicht wat deze partij doet om verantwoord te werken. Daarbij houden we de criteria van ESG (Environmental, Social & Governance) aan. Deze bedrijven moeten dan kunnen laten zien wat ze onder andere doen voor onder andere het klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Bij de gunning is dit een factor die meeweegt in de beslissing.

Mobiliteit

Bereikbaar Zuid-Holland - Met concrete plannen gaat onze partij werken aan het verduurzamen van de mobiliteit en het terugdringen van de automobiliteit.

We leggen de nadruk op investeringen in de fi ets en het openbaar vervoer. Als er dan toch geïnvesteerd moet worden in automobiliteit, dan duurzaam. We willen dat we ons in 2035 uitstootvrij vervoeren. D66 wil investeren in de fiets en duurzaam en toegankelijk OV.

Recreatieve routes - Ten aanzien van het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes in Zuid-Holland heeft onze partij heldere plannen opgesteld.

D66 vindt dat de fiets een volwaardig alternatief moet zijn voor de auto tot afstanden van 30 kilometer. We verbeteren de aansluitingen en de veiligheid van de fietspaden, ook tussen de verschillende gemeenten en provincies, gaan het(snel)fietspadnetwerk uitbreiden en fietsveiligheid verbeteren.

Openbaar Vervoer - Het uitbreiden van het OV-netwerk in Zuid-Holland heeft prioriteit voor onze partij. Hiervoor zijn heldere plannen opgesteld.

D66 wil een 15-minuten provincie. We breiden OV-verbindingen uit in de landelijke gebieden, zodat elke woning in de provincie op maximaal vijftien minuten lopen (ongeveer 1 km) is van een OV-haltes. Voorzieningen moeten (van-deur-tot-deur) te bereiken in maximaal een uur reizen met het OV.

Rotterdam The Hague Airport - Onze partij gaat zich actief inzetten voor de invulling van het luchthavenbesluit ten gunst van natuur- en milieufactoren en heeft heldere plannen voor de functie van RTHA

Veel inwoners en onze natuur (stiltegebieden) hebben last van geluid en uitstoot van vliegtuigen. De overlast neemt toe, terwijl we minder vliegverkeer willen. Daarom wil D66 uiterlijk in 2040 RTHA sluiten, hiervoor maken we een transitieplan met alle betrokkenpartijen. Daarnaast wil D66 geen vakantievluchten meer vanaf de luchthaven.

Landbouw

Natuur inclusieve landbouw - Als partij zijn wij van mening dat in de buurt van kwetsbare en stikstofgevoelige gebieden (Natura 2000) nieuwe vestiging van landbouwbedrijven via provincie omgevingsverordening worden uitgesloten.

Eens, D66 wil een transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en boeren helpen deze omslag te maken. Rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden moeten bufferzones komen, met toegankelijke natuur- en recreatiegebieden. Voorkeursrecht inzetten om landbouwgronden aan te kopen. Deze weer onder voorwaarden van duurzaam en natuurinclusief agrarisch gebruik in pacht geven.

Subsidie verduurzaming landbouw - Als partij zijn wij van mening dat bestaande subsidieregelingen moeten worden aangepast of afgebouwd zodat er alleen middelen toegekend worden aan verduurzaming, vergroening van de landbouw en de stimulering van natuur inclusieve landbouw.

Eens, D66 wil boeren helpen bij de omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Samen met de Rijksoverheid en andere partijen wordt hiervoor een financieringssysteem opgezet. Boeren worden geholpen om over te stappen op een duurzame manier van landbouw en tegelijkertijd beloond voor het vasthouden van broeikasgassen, het tegengaan van bodemdaling en het leveren van ecosysteemdiensten.

Functie volgt peil - Onze partij is van mening dat in het landelijk gebied het uitgangspunt 'functie volgt peil' heeft. Hierop wordt door de provincie gestuurd via toezicht op de waterschappen.

Eens, door de klimaatverandering krijgt Zuid-Holland steeds vaker te maken met zowel droogte als hevige regenbuien. Voor het vasthouden van zoet water voor gebruik tijdens droogte moet daarom meer ruimte voor water worden gecreëerd. Dat gaan we onder andere doen door een natuurlijk (hoger) waterpeil aan te houden. Boeren die hierdoor een nattere grond hebben zullen we helpen in de omslag naar een landbouwsoort die past bij een nattere grond.

Gezondheid

Belang maatschappelijke organisaties - Onze partij steunt maatschappelijke organisaties financieel die zich richten op beleving en bewustwording van mens en natuur.

D66 ziet wel ruimte voor financiële bijdragen aan activiteiten of programma’s die gericht zijn op het benutten van cultureel erfgoed in het landschap en natuur en cultuureducatie.

Luchtkwaliteit - Onze partij is van mening dat in de komende vier jaar de WHO normen voor Zuid-Holland het uitgangspunt zijn voor het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Eens

Natuur, groen, gezondheid - Voor de groeiende behoefte van de inwoners van Zuid-Holland t.a.v. natuur, groen en gezondheid heeft onze partij concrete plannen opgesteld.

De provincie Zuid-Holland heeft weinig natuurgebieden. D66 wil nieuwe, groene recreatiemogelijkheden creëren en op die manier onze provincie vergroenen. Wij stellen de provincie als doel dat we de beschikbare vierkante kilometers natuur willen verdubbelen.

Waterkwaliteit - Onze partij heeft concrete plannen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit om daarmee de KRW doelen in 2027 te halen.

D66 wil dat alle wateren in NL van goede kwaliteit zijn in 2027, zoals afgesproken in de KRW. We gaan investeren in het herstel van toezicht en handhaving en werken samen met waterschappen aan schoon en veilig water, waarbij niet wordt toegestaan dat vervuilde grond in plassen wordt gestort. Daarnaast laten we onderzoeken waarom het ons nog steeds niet lukt om de waterkwaliteit op peil te krijgen, zodat we kunnen leren van ons verleden.

(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) - Onze partij heeft het verbeteren van de waterkwaliteit hoog staa en heeft daarin de provinciale inzet, vergunningverlening en handhaving meegenomen in haar concrete plannen.

We organiseren een hechte samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten. Zo stoppen we de versnippering van toezicht en handhaving.

Controle omgevingsdiensten waterkwaliteit - Onze partij gaat de komende vier jaar de controle op de omgevingsdiensten zo inrichten dat de chemische waterkwaliteit verbetert of niet verder verslechterd.

We gaan investeren in het herstel van toezicht en handhaving en werken samen met waterschappen aan schoon en veilig water, waarbij niet wordt toegestaan dat vervuilde grond in plassen wordt gestort.

Inzet financiële middelen

Toezicht en handhaving - Wij gaan als partij zorgen voor voldoende toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebieden.

D66 zet in op het verbeteren en versterken van handhaving in natuurgebieden zodat overlast verminderd wordt en zo borgen we dat bedrijven de gebieden niet zwaarder belasten dan toegestaan. Daar gaan we extra middelen voor vrijmaken.

Agrarisch Natuurbeheer - Wij zijn van mening dat de subsidie voor agrarisch natuurbeheer moet worden gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van aan een inspanningsverplichting

Eens

Subsidieverlening - Onze partij is van mening dat door de provincie verleende subsidie als voorwaarde moet hebben dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Eens, D66 zet in op natuurlijke bestrijdingsmiddelen om zo de biodiversiteit te laten herstellen.

Boerenlandvogels - Onze partij heeft voor de komende vier jaar concrete acties opgesteld om het landelijk gebied van Zuid-Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels

D66 omarmt het aanvalsplan Grutto en het Actieplan Boerlandvogels. Om de populatie van weidevogels te helpen en de kwaliteit van hun leefgebieden te verbeteren wordt de uitvoering van beide plannen versterkt en versneld aangepakt en hiervoor geldvrijgemaakt.

Biodiversiteit - Onze partij zorgt d.m.v. concrete plannen voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied.

D66 wil dat de provincie alleen nieuwe bouwprojecten toe staat buiten de bebouwde kom, op de voorwaarde dat na afronding van het project de biodiversiteit is toegenomen. Ook hanteren we een streven bij vergunningverlening: ten minste één hectare groen per buurt. Dat is de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Verder wordt het aanplanten van bomen in woonwijken gestimuleerd, werken we aan een groene ring rond steden, worden hitte eilanden aangepakt en bouwen we met duurzame materialen.