Lijsttrekker: Steven Datema

Mijn naam is Steven Datema, ik ben lijsttrekker van de ChristenUnie in Zuid-Holland. Het werk van de provincie raakt aan hele gewone vragen, die jij en ik ook hebben. Kan je een huis vinden in je eigen dorp of stad? Is er een goede trein- of busverbinding? Hoe zorgen we voor onze natuur en voor voldoende schone en betaalbare energie? Op al die terreinen heeft de provincie taken. Dit vraagt om een krachtig provinciebestuur én een goede controle van dit bestuur. Daar wil de ChristenUnie zich de komende jaren voor inzetten. Het gesprek aan gaan, luisteren en keuzes maken. Want alleen zo kunnen we samen verantwoordelijkheid nemen. Voor elkaar, voor de schepping en voor volgende generaties. Als het gaat om natuur en milieu maakt de ChristenUnie de volgende keuzes:

We nemen verantwoordelijkheid voor Gods schepping. Door het verminderen van stikstofuitstoot, het werk maken van natuurherstel, het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit en het beschermen van de biodiversiteit.

We maken werk van de klimaatopgave. Door het besparen van energie. Door  mensen te helpen hun huizen te verduurzamen, minder vervuilende industrie, beter openbaar vervoer en veel meer duurzame energie.

LEES ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA HIER. 

Natuur en landschap

Natuur Netwerk Nederland - Onze partij heeft concrete plannen voor de komende vier jaar voor het realiseren van de NNN opgaven (te realiseren voor 2027)

 

Natuurversterking is noodzakelijk. Wij voeren in samenwerking met boeren, natuurorganisaties en waterschappen het actieprogramma NNN verder uit. Daarbij hanteren wij de realisatieladder uit het vorig jaar vastgestelde handelingskader NNN: zelfrealisatie, in/uitdeuken en we sluiten als uiterste middel onteigening met volledige schadeloosstelling niet uit. Betere verdiensten voor agrarisch natuurbeheer.

Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG) - Onze partij heeft concrete plannen waarin de lopende en nieuw te ontwikkelen gebieds-en programmaontwikkelingen daadwerkelijk worden belegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

De ChristenUnie wil haast maken met het verminderen van stikstofuitstoot ten behoeve van natuurherstel, gezonde bodem, water en lucht. Stikstofruimte eerst inzetten voor natuurherstel en -versterking en legalisatie PAS-melders. Wij geven PPLG prioriteit voegen financieel kader toe en nemen de uitvoering snel ter hand. De gebiedsprocessen zijn leidend voor het stikstofbeleid en leveren maatwerk, combineren opgaven en sluiten aan bij bestaande overlegstructuren. Alle sectoren moeten hun bijdrage leveren.

Faunabeheer - Onze partij zet zich met concrete acties in voor de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare en bedreigde diersoorten.

Door een goed functionerend Natuur Netwerk Nederland met maximale inheemse biodiversiteit met robuuste ecologische verbindingszones. Goed beschermen van de Natura2000-gebieden. In omgevingsbeleid stilte en duisternis in verschillende gebieden borgen. Steden vergroenen, extra aandacht voor soortenbeleid. Goed en tijdig faunabeheer zodat biodiversiteit niet verloren gaat en dierenpopulaties niet groter worden dan het gebied aankan.

Behoud open landschap - Onze partij zet zich de komende vier jaar in voor het behoud van het Zuid-Hollandse open en groene landschap met concrete acties.

Zorgvuldig ruimtegebruik: bodem en water zijn leidend bij het bepalen waar wat kan worden gerealiseerd. Integrale aanpak waarbij de kwaliteit van het landschap zwaar weegt. Inwoners betrekken bij te maken keuzes: participatie. De provincie beschrijft karakteristieke landschappen, actualiseert gebiedsprofielen en borgt de gebiedskwaliteiten o.a. cultuurhistorie en kwaliteit landschap, in omgevingsvisie en omgevingsverordening bij inpassing van nieuwe functies (als wonen, infrastructuur, energie)

Circulariteit

Circulariteit - Het stimuleren en versnellen van het duurzame provinciale inkoopbeleid voor de komende vier jaar is door onze partij concreet vormgegeven.

De provincie stelt voorwaarden aan haar inkopen en aan de leveranciers voor duurzaamheid, sociaal en maatschappelijk en aan de aanbestedende partijen. Met haar grote inkoopvolume kan de provincie de markt stimuleren. De ChristenUnie wil dit voortzetten en waar mogelijk de eisen aanscherpen aan de stand van kennis.

Mobiliteit

Bereikbaar Zuid-Holland - Met concrete plannen gaat onze partij werken aan het verduurzamen van de mobiliteit en het terugdringen van de automobiliteit.

In principe geen nieuwe wegen aanleggen met uitzondering van grootschalige nieuwbouwlocaties. Provinciale middelen richten wij op beheer, onderhoud, vervanging bestaande infrastructuur en op duurzame vormen van vervoer. Collectieve vormen van vervoer moeten betaalbaar en veilig zijn voor iedereen. Ruimte maken voor voetgangers en fietsers en bijzonder aandacht voor mobiliteit voor mensen met een beperking. OV-verbindingen naar kleine dorpen in stand houden of andere oplossingen bieden.

Recreatieve routes - Ten aanzien van het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes in Zuid-Holland heeft onze partij heldere plannen opgesteld.

Wandelen en fietsen is duurzaam en gezond. De provincie ontwikkelt goede recreatieve buitensportvoorzieningen, zoals kerk- en klompenpaden, fietspaden, skeelerroutes, wandelroutes, ruiterpaden en kanoroutes. Verbindt provinciale wandel- en fietsroutes met landelijke routes, zodat er een goede ontsluiting van het landelijk gebied ontstaat. Stimuleert de beschikbaarheid van voldoende recreatiegebieden. In het bijzonder is er aandacht voor inwoners met een beperking.

Openbaar Vervoer - Het uitbreiden van het OV-netwerk in Zuid-Holland heeft prioriteit voor onze partij. Hiervoor zijn heldere plannen opgesteld.

De provincie zorgt voor goede aansluiting van dienstregelingen, goede informatie daarover, eenheid in tarieven en investeert in dichtbevolkte gebieden in hoogfrequent openbaar vervoer. Als de dienstregeling tenminste elke 15 minuten wordt uitgevoerd dan blijkt openbaar vervoer steeds vaker de voorkeur te krijgen boven privé-vervoer. Reguliere OV verbindingen met kleine dorpen worden in stand gehouden. De provincie waarborgt een goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en mensen met een beperking.

Rotterdam The Hague Airport - Onze partij gaat zich actief inzetten voor de invulling van het luchthavenbesluit ten gunst van natuur- en milieufactoren en heeft heldere plannen voor de functie van RTHA

Het Rijk gaat hierover, niet de provincie. De overlast van de luchtvaart op de leefomgeving maximaal gelijk houden maar bij voorkeur verminderen. De luchtvaart levert zijn aandeel l in het terugbrengen van uitstoot van CO2, stikstof en andere milieuverontreiniging. Geluidsoverlast zorgt, zeker in de randen van de nacht, voor stress en gezondheidsschade bij omwonenden. De provincie stelt een Actieplan Geluid op om de hinder van geluid van (spoor)wegen en luchtvaart terug te brengen.

Landbouw

Natuur inclusieve landbouw - Als partij zijn wij van mening dat in de buurt van kwetsbare en stikstofgevoelige gebieden (Natura 2000) nieuwe vestiging van landbouwbedrijven via provincie omgevingsverordening worden uitgesloten.

Eens, de ChristenUnie wil een transformatie naar kringlooplandbouw, een klimaat neutrale toekomstbestendige landbouw met een eerlijk verdienmodel voor de boer, eerlijke voedselprijzen en een niet-vrijblijvende bijdrage door de ketenpartners (agro-industrie, retail, banken) zodat het stimuleren van biodiversiteit optimaal gecombineerd wordt met een gezonde bedrijfsvoering. Er moet genoeg ruimte blijven voor boeren, ook om te extensiveren. Boeren zijn beheerders van het cultuurhistorisch landschap en spelen een belangrijke rol in het weidevogelbeheer.

Subsidie verduurzaming landbouw - Als partij zijn wij van mening dat bestaande subsidieregelingen moeten worden aangepast of afgebouwd zodat er alleen middelen toegekend worden aan verduurzaming, vergroening van de landbouw en de stimulering van natuur inclusieve landbouw.

Eens, de transitie naar een circulaire, klimaat neutrale natuurinclusieve landbouw die ook economisch rendabel is, is een proces van de lange adem en moet gebiedsgericht met de boeren worden ingevuld. Ook provinciale middelen besteden aan agrarische sector voor verbeteren waterkwaliteit, tegengaan bodemdaling, weidevogelbeheer.

Functie volgt peil - Onze partij is van mening dat in het landelijk gebied het uitgangspunt 'functie volgt peil' heeft. Hierop wordt door de provincie gestuurd via toezicht op de waterschappen.

Eens, vernatten remt bodemdaling en CO2-uitstoot, teveel vernatten leidt mogelijk tot methaanuitstoot. Gezocht moet worden naar het optimale evenwicht. De melkveehouderij in veenweidegebieden blijft een belangrijke bedrijfstak. Provincie moet onderwaterdrainage  en nieuwe klimaatbestendige verdienmodellen als natte teelten stimuleren.

Gezondheid

Belang maatschappelijke organisaties - Onze partij steunt maatschappelijke organisaties financieel die zich richten op beleving en bewustwording van mens en natuur.

We investeren in maatschappelijke organisaties, vanuit de volgende visie: De overheid waakt over het gemeenschappelijk belang en neemt de verantwoordelijkheid van maatschappelijke organisaties niet over, maar beschermt hun ruimte zodat deze organisaties hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. We staan voor een daadkrachtige overheid die mensen stimuleert om dienstbaar te zijn aan de naasten en zorg te dragen voor de schepping.

Luchtkwaliteit - Onze partij is van mening dat in de komende vier jaar de WHO normen voor Zuid-Holland het uitgangspunt zijn voor het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Eens, de provincie zet in op het verbeteren van de luchtkwaliteit: o.a. minder (ultra) fijnstof en werkt aan de uitvoering van het Schone Lucht akkoord. Dit akkoord streeft naar een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016.

Natuur, groen, gezondheid - Voor de groeiende behoefte van de inwoners van Zuid-Holland t.a.v. natuur, groen en gezondheid heeft onze partij concrete plannen opgesteld.

Wij willen groenere steden en een gezonde leefomgeving met goede voorzieningen op het gebied van fietsen, wandelen, parken en toegankelijke natuur want dat nodigt uit tot gezond gedrag. De provincie realiseert toegankelijke natuur die door een fijnmazig netwerk van fiets- en wandelpaden te bereiken is. De ChristenUnie heeft, naast de eenmalige impulsen, aandacht voor beheer en onderhoud van recreatiegebieden.

Waterkwaliteit - Onze partij heeft concrete plannen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit om daarmee de KRW doelen in 2027 te halen.

Via PPLG vaart zetten achter uitvoering Kaderrichtlijn waterdoelen. Het schoon en ecologisch gezondere maken van watersystemen vraagt veel aandacht. Met een routekaart zichtbaar maken welke stappen nog genomen moeten worden om de doelen in 2027 te halen. Wij pleiten voor bronaanpak en beleid dat verontreiniging van oppervlakte- en grondwater voorkomt; verontreiniging door o.a. mest, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. Maar ook voor natuurvriendelijke oevers.

(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) - Onze partij heeft het verbeteren van de waterkwaliteit hoog staa en heeft daarin de provinciale inzet, vergunningverlening en handhaving meegenomen in haar concrete plannen.

De omgevingsdiensten zijn van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van onze leefomgeving. De provincie moet in nauw contact staan met de omgevingsdiensten.

Controle omgevingsdiensten waterkwaliteit - Onze partij gaat de komende vier jaar de controle op de omgevingsdiensten zo inrichten dat de chemische waterkwaliteit verbetert of niet verder verslechterd.

De provincie draagt als opdrachtgever zorg voor voldoende financiering, zodat de handhaving en vergunningverlening optimaal kunnen worden gedaan. Er moet ook geïnvesteerd in het versterken van de informatiepositie (IT), zodat alle vergunningen inzichtelijk en openbaar toegankelijk zijn. De komende vier jaar worden alle bestaande wabo- en omgevingsvergunningen, waarvoor de provincie het bevoegd gezag is, bekeken of op grond van Beste Beschikbare Technieken of andere wettelijke bepalingen de voorschriften kunnen worden aangescherpt.

Inzet financiële middelen

Toezicht en handhaving - Wij gaan als partij zorgen voor voldoende toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebieden.

De druk op recreatiegebieden moet gereguleerd worden. Wat de ChristenUnie betreft moeten provincie naast de eenmalige impulsgelden aandacht besteden aan beheer en onderhoud van recreatiegebieden. Ook is een Nationale parken strategie nodig om de druk op de nationale parken te verlichten.

Agrarisch Natuurbeheer - Wij zijn van mening dat de subsidie voor agrarisch natuurbeheer moet worden gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van aan een inspanningsverplichting

Oneens, succes en resultaten zijn van meerdere factoren afhankelijk. We willen boeren gemotiveerd houden voor agrarisch natuur- en weidevogelbeheer. We willen doorgaan met steunen van agrarisch natuurbeheer en het uitvoeren van actieplan boerenland vogels.

Subsidieverlening - Onze partij is van mening dat door de provincie verleende subsidie als voorwaarde moet hebben dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Eens, de provincie verkleint de negatieve effecten van de landbouw op de natuurwaarden in de omgeving onder andere door ruim baan te geven aan biologische landbouw en door in te zetten op niet chemische gewasbeschermingsmiddelen en te lobbyen om deze middelen sneller toe te laten tot de markt.

Boerenlandvogels - Onze partij heeft voor de komende vier jaar concrete acties opgesteld om het landelijk gebied van Zuid-Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels

Agrarisch natuurbeheer en Actieplan boerenlandvogels financieel steunen. Boeren en natuurbeheerders zijn partners om de populatie boerenlandvogels te bevorderen, gebieden en graslanden geschikt in te richten en predatoren te verjagen. Door roofdieren wordt een deel van de jonge vogels opgegeten, predatoren zorgvuldig en diervriendelijk beheren. Een breder plan met betrekking tot faunabeheer is nodig zodat de inspanningen van boeren en andere natuurbeheerders en de middelen van de provincie voor weidevogels niet verloren gaan.

Biodiversiteit - Onze partij zorgt d.m.v. concrete plannen voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied.

De ChristenUnie streeft naar een natuurinclusieve samenleving waarbij de natuur geen sluitstuk is maar een uitgangspunt. Stimuleert de aanleg van “groene longen” in de stad en gaat hittestress in stedelijke omgeving tegen door de aanleg van groene oases en waterpleinen. We zetten in op meer binnenstedelijk groen, herstel van houtwallen, singles en hagen met vergoeding voor de terreinbeheerder en op structureel meer bomen en struiken waar dat passend is om biodiversiteit te vergroten.