Lijsttrekker: Meindert Stolk

Zuid-Holland is niet alleen de mooiste maar ook de meest gevarieerde provincie van het land. Een provincie om trots en zuinig op te zijn.

Tegelijk spelen er in de provincie ook grote vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat er meer en betaalbare woningen bij komen? Hoe behouden wij ons landelijk gebied? Hoe zorgen we voor een gezonde toekomst voor de landbouw in Zuid-Holland? We moeten blijven inzetten op de verduurzaming met schone energie en betere omgang met grondstoffen. Zorgen dat onze natuur kan herstellen en werk maken van schone lucht en schoon water.

Mensen hebben schoon genoeg van politici die meer met zichzelf en elkaar bezig zijn dan met het oplossen van problemen in de samenleving. Problemen los je niet op door elkaar te verketteren, en ook niet door ze te ontkennen. Problemen los je op door samen te werken. Door concrete oplossingen te bieden en knopen durven door te hakken.

Het CDA vertrouwt op de kracht van de samenleving en de inzet van mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven om daar samen vorm aan te geven. De provincie is er om te faciliteren en te ondersteunen, en om heldere keuzes te maken wanneer belangen met elkaar botsen. Daar blijf ik me ook de komende vier jaar graag voor inzetten.

LEES ONZE STANDPUNTEN HIER. 

Meindert Stolk
Lijsttrekker CDA Zuid-Holland
Gedeputeerde landbouw, tuinbouw, economie & innovatie, gezond & veilig

Natuur en landschap

Natuur Netwerk Nederland - Onze partij heeft concrete plannen voor de komende vier jaar voor het realiseren van de NNN opgaven (te realiseren voor 2027)

Wij voeren het actieprogramma NNN en de daarin opgenomen maatregelen verder uit en werken daarbij samen met alle belanghebbenden, zoals boeren, waterschappen en natuurorganisaties. Wij zien veel kansen voor agrarisch natuurbeheer.

Nationaal programma Landelijk Gebied (NPLG) - Onze partij heeft concrete plannen waarin de lopende en nieuw te ontwikkelen gebieds-en programmaontwikkelingen daadwerkelijk worden belegd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Per gebied werken wij samen met alle partijen aan maatwerkoplossingen. De boeren als producent van voedsel en beheerder van het landschap zijn voor ons een sleutelpartij. Wij zoeken samen met boeren naar structurele en duurzame oplossingen voor een vitale agrarische sector en weerbare natuur.

Faunabeheer - Onze partij zet zich met concrete acties in voor de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare en bedreigde diersoorten.

Het CDA staat voor een gezonde en weerbare natuur. Daarom zetten wij de komende periode in op een actieplan voor de Zuid-Hollandse natuur. Een deel van de diersoorten die typerend zijn voor het Zuid-Hollands landschap zullen zelf meeveren met het herstel van natuurgebieden. Het CDA wil daarnaast verkennen wat we kunnen doen voor soorten die extra hulp nodig hebben om inpopulatie te herstellen.

Behoud open landschap - Onze partij zet zich de komende vier jaar in voor het behoud van het Zuid-Hollandse open en groene landschap met concrete acties.

De claim op de ruimte is enorm. Wij willen daarom strikt afbakenen tussen de verschillende functies, bijvoorbeeld in het Groene Hart.

Circulariteit

Circulariteit - Het stimuleren en versnellen van het duurzame provinciale inkoopbeleid voor de komende vier jaar is door onze partij concreet vormgegeven.

De provincie moet al haar rollen volop inzetten om circulaire ontwikkelingen aan te jaren. Dat doen wij door de provinciale inkoop, onze ruimtelijke instrumenten (wat mag waar) en onze netwerkfunctie.

Mobiliteit

Bereikbaar Zuid-Holland - Met concrete plannen gaat onze partij werken aan het verduurzamen van de mobiliteit en het terugdringen van de automobiliteit.

Mobiliteit is voor iedereen belangrijk. Zelfstandig kunnen reizen waar en wanneer dan ook draagt bij aan de leefbaarheid van wij kenen kernen. Het netwerk van treinen, bussen en metro’s moet zo sterk zijn dat de auto een keuze is en geen noodzaak. We moeteninzetten op hoogwaardig en betaalbaar openbaar vervoer, toegankelijk voor iedereen.

Recreatieve routes - Ten aanzien van het realiseren van nieuwe fiets- en wandelroutes in Zuid-Holland heeft onze partij heldere plannen opgesteld.

Komende vier jaar gaan we meer eigen provinciale recreatieve routes realiseren. Er moet geïnvesteerd worden in snelle en veilige fietsverbindingen tussen stedelijke gebieden en tussen steden en de omliggende dorpen en kernen.

Openbaar Vervoer - Het uitbreiden van het OV-netwerk in Zuid-Holland heeft prioriteit voor onze partij. Hiervoor zijn heldere plannen opgesteld.

Openbaar vervoerbedrijven herstellen nog van de coronacrisis, maar voorzien op middellange termijn sterke groei. Het CDA wil juist in deze sterk veranderende wereld voorkomen dat de steun voor vervoersbedrijven te vroeg in hun herstel wegvalt. Dit gaat anders ten koste van de verduurzaming van het openbaar vervoer.

Rotterdam The Hague Airport - Onze partij gaat zich actief inzetten voor de invulling van het luchthavenbesluit ten gunst van natuur- en milieufactoren en heeft heldere plannen voor de functie van RTHA

Er is geen ruimte voor groei van luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Onze inzet is gericht op het terugdringen van overlast. Beide uitwerking van de scenario’s voor de komende jaren (de MKBA), moet ook een krimpscenario worden opgenomen.

Landbouw

Natuur inclusieve landbouw - Als partij zijn wij van mening dat in de buurt van kwetsbare en stikstofgevoelige gebieden (Natura 2000) nieuwe vestiging van landbouwbedrijven via provincie omgevingsverordening worden uitgesloten.

Eens, Wij zetten in op verduurzaming van landbouwbedrijven rond Natura2000 gebieden. Daar past geen uitbreiding van intensieve bedrijven bij. De staat van Natura2000 gebieden naast boerenbedrijven moet centraal staan, en niet de meettabellen. Zo lang natuurgezond blijft is er geen reden tot ingrijpende maatregelen die boeren in hun bestaan bedreigen. Het CDA is daarom ook tegen verplichte uitkoop, tenzij hier dringende redenen voor zijn.

Subsidie verduurzaming landbouw - Als partij zijn wij van mening dat bestaande subsidieregelingen moeten worden aangepast of afgebouwd zodat er alleen middelen toegekend worden aan verduurzaming, vergroening van de landbouw en de stimulering van natuur inclusieve landbouw.

Oneens, Subsidieregelingen moeten gericht zijn op duurzame en volhoudbare landbouw. Daarbij houden wij ruimte voor maatwerk.

Functie volgt peil - Onze partij is van mening dat in het landelijk gebied het uitgangspunt 'functie volgt peil' heeft. Hierop wordt door de provincie gestuurd via toezicht op de waterschappen.

Oneens, ook hier geldt maatwerk per gebied in overleg met waterschappen, boeren en natuurorganisaties. Provincie gaat niet over peilbesluiten.

 

Gezondheid

Belang maatschappelijke organisaties - Onze partij steunt maatschappelijke organisaties financieel die zich richten op beleving en bewustwording van mens en natuur.

Wij steunen en subsidiëren thema- en projectgericht waarbij sprake moet zijn van voldoende draagvlak.

Luchtkwaliteit - Onze partij is van mening dat in de komende vier jaar de WHO normen voor Zuid-Holland het uitgangspunt zijn voor het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Eens

Natuur, groen, gezondheid - Voor de groeiende behoefte van de inwoners van Zuid-Holland t.a.v. natuur, groen en gezondheid heeft onze partij concrete plannen opgesteld.

Het CDA heeft de komende jaren naast de ontwikkeling van natuurgebieden meer aandacht voor groen en biodiversiteit in het stedelijk gebied.

Waterkwaliteit - Onze partij heeft concrete plannen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit om daarmee de KRW doelen in 2027 te halen.

De waterkwaliteit is zeer divers in de verschillende gebieden, daarom werken we ook hier gebiedsspecifiek. Daarbij hebben wij ook aandacht voor het bestrijden van invasieve exoten.

(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) - Onze partij heeft het verbeteren van de waterkwaliteit hoog staa en heeft daarin de provinciale inzet, vergunningverlening en handhaving meegenomen in haar concrete plannen.

We zetten de goede samenwerking met de omgevingsdiensten voort en ondersteunen de verdere professionalisering. We sturen aan op betere wet- en regelgeving.

Controle omgevingsdiensten waterkwaliteit - Onze partij gaat de komende vier jaar de controle op de omgevingsdiensten zo inrichten dat de chemische waterkwaliteit verbetert of niet verder verslechterd.

Door gezamenlijk maximaal in te zetten op het terugdringen van de emissie van schadelijke chemische stoffen.

Inzet financiële middelen

Toezicht en handhaving - Wij gaan als partij zorgen voor voldoende toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebieden.

Wij zorgen voor voldoende capaciteit bij de omgevingsdiensten en voor uitbreiding van de bevoegdheden van BOA’s.

Agrarisch Natuurbeheer - Wij zijn van mening dat de subsidie voor agrarisch natuurbeheer moet worden gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van aan een inspanningsverplichting

Oneens, de resultaten zijn te seizoens- en jaarafhankelijk om direct aan de hoogte van de subsidie te koppelen. Daarnaast willen wij juist de overstap stimuleren.

Subsidieverlening - Onze partij is van mening dat door de provincie verleende subsidie als voorwaarde moet hebben dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Eens

Boerenlandvogels - Onze partij heeft voor de komende vier jaar concrete acties opgesteld om het landelijk gebied van Zuid-Holland aantrekkelijker te maken voor weidevogels

Wij voeren het actieplan Boerenlandvogels voortvarend uit.

Biodiversiteit - Onze partij zorgt d.m.v. concrete plannen voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied.

Door biodiversiteit in een eerdere fase mee te wegen in de planontwikkeling en door kennisdeling met de regio’s te stimuleren.