Lijsttrekker: Floor Vermeulen

Bekijk het verkiezingsprogramma

Bekijk de kandidatenlijst

Bezoek de website

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen

Natuur en landschap

Natuurnetwerk Nederland - Om de biodiversiteit te versterken gaat de provincie het Natuurnetwerk Nederland (NNN) verder uitbreiden.
Milieudruk gevoelige gebieden - Uitbreiding of nieuwvestiging van landbouwbedrijven die niet natuurinclusief zijn (zoals intensieve landbouw) in de buurt van kwetsbare gebieden (Natura 2000 gebieden, gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling en weidevogelkerngebieden), worden via de Omgevingsverordening uitgesloten.
Faunabeheer - Voor kwetsbare diersoorten (waarvan de staat van instandhouding niet gunstig is, zoals voor de smient en de roek het geval is), geeft de provincie geen vrijstellingen of ontheffingen af die afschot van deze soort mogelijk maken.
Woningbouwopgave - De provincie zet zich in om de open, groene landschappen te sparen en hanteert daarom voor de woningbouwopgave het uitgangspunt dat deze binnen het bestaande bebouwde gebied wordt gerealiseerd.
Landschapsbescherming - Het ruimtelijk beleid wordt aangescherpt, zodat in de meest kwetsbare en waardevolle landschappen geen nieuwe woningbouw, bedrijventerreinen, windmolens en zonneweiden mogelijk worden gemaakt.
Bereikbaarheid in de stad - De provincie zet zich in om auto’s uit steden te weren en daarmee ruimte te creëren voor meer groen in de stad en actieve vervoerswijzen (lopen en fietsen) te stimuleren.
Financiering groene organisaties - Om draagvlak voor natuur te vergroten stelt de provincie structureel langjarige financiering beschikbaar voor organisaties die zich richten op het verbinden van mensen met natuur.
Omgevingswaarden - In de Omgevingsvisie worden omgevingswaarden opgenomen die passen bij een gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld de streefwaarden van de WHO voor lucht en geluid.
Groene recreatie - Om in voldoende natuur- en recreatiegebieden voor een groeiend aantal inwoners van Zuid-Holland te voorzien, investeert de provincie dusdanig in uitbreiding van deze gebieden, dat er voor iedere extra inwoner net zo veel natuur- en recreatiegebied bijkomt als er momenteel per inwoner beschikbaar is.
Toezicht en handhaving - De provincie verhoogt het budget voor toezicht en handhaving in de natuur- en recreatiegebieden.
Bodemdaling - Om bodemdaling tegen te gaan wordt ‘functie volgt peil’ het uitgangspunt. De provincie stuurt hierop via het toezicht op de waterschappen.
Agrarisch natuurbeheer - De subsidie voor agrarisch natuurbeheer wordt gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting.
Biodiversiteitsdoelen - Als extra investeringen nodig zijn om de internationale afspraken (Vogel- en Habitatrichtlijn) over biodiversiteit na te komen, dan maakt de provincie de daarvoor benodigde middelen vrij.
Luchthaven RTHA - De ontwikkeling van Rotterdam The Hague Airport moet plaatsvinden binnen de huidige vergunde geluidsruimte.
Kerngebieden weidevogels - De provincie gaat kerngebieden voor weidevogels aanwijzen op plekken waar de beste kansen liggen. Hier worden zowel de inrichting als het beheer geoptimaliseerd voor weidevogels.
Beheer recreatiegebieden - De provincie draagt zorg voor financiering van een adequaat beheer van groene recreatiegebieden (zoals Balij/Bieslandse Bos, Valckensteinse Bos, en Ackerdijkse Bos ) dat in het verleden door het rijk bekostigd werd.