Voor kwetsbare diersoorten (waarvan de staat van instandhouding niet gunstig is, zoals voor de smient en de roek het geval is), geeft de provincie geen vrijstellingen of ontheffingen af die afschot van deze soort mogelijk maken.

De staat van instandhouding is een maat voor de duurzaamheid van een populatie. De staat van instandhouding wordt beoordeeld aan de hand van de aspecten verspreiding, populatie, leefgebied en toekomstperspectief. Wanneer de staat van instandhouding niet gunstig is, is voorzichtigheid geboden en zou dus volgens ons geen afschot moeten worden toegestaan.

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
PVV
VVD
SGP