Uitbreiding of nieuwvestiging van landbouwbedrijven die niet natuurinclusief zijn (zoals intensieve landbouw) in de buurt van kwetsbare gebieden (Natura 2000 gebieden, gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling en weidevogelkerngebieden), worden via de Omgevingsverordening uitgesloten.

Mest in landbouwgebieden (productie en gebruik) heeft negatieve gevolgen voor omliggende natuurgebieden door vrijkomende stoffen als stikstof, fosfaat en ammoniak. Dat pakt slecht uit voor de natuur. Ook het kunstmatig lage waterpeil dat nodig is voor de intensieve landbouw, is ongunstig voor natuur. Het leidt ook tot bodemdaling. Om de milieucondities in kwetsbare natuur- en weidevogelgebieden te verbeteren vinden wij het belangrijk dat intensieve landbouw rond deze gebieden geweerd wordt.

 

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
PVV
VVD
SGP