Om bodemdaling tegen te gaan wordt ‘functie volgt peil’ het uitgangspunt. De provincie stuurt hierop via het toezicht op de waterschappen.

In de veenweidegebieden wordt het waterpeil kunstmatig verlaagt vanwege de melkveehouderij. Een zompige bodem bemoeilijkt namelijk deze agrarische activiteit. Door dit lage waterpeil komt het veen echter in contact met zuurstof waardoor dit oxideert (verbrandt). Daarbij komt veel CO2 vrij en daalt de bodem. Door een hoger (natuurlijker) waterpeil als uitgangspunt te nemen kan dit proces geremd of gestopt worden en ontstaan kansen voor natuur en/of natuurinclusieve landbouw.

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
PVV
VVD
SGP