De subsidie voor agrarisch natuurbeheer wordt gekoppeld aan een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting.

Aan boeren die rekening houden met natuurwaarden (zoals weide- en akkervogels) worden subsidies verstrekt als beloning voor de inpassingen in hun bedrijfsvoering die zij hiervoor leveren. Lange tijd heeft dit (op lokale successen na) in zijn algemeenheid tot weinig resultaat geleid: de weidevogels bleven achteruit gaan. Om ervoor te zorgen dat dit geld effectiever wordt ingezet en de boeren die echt hun best doen ook eerlijk worden beloond, zouden deze subsidies volgens ons beter gekoppeld moeten worden aan werkelijk behaalde resultaten.

Legenda

Eens
Oneens
Neutraal
Geen reactie ontvangen
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
SP
D66
CDA
GroenLinks
50PLUS
ChristenUnie
PVV
VVD
SGP